srijeda, 29. lipnja 2011.

Test iz kemije

utorak, 21. lipnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Osnove kemijskog računa zadaci

5. a) Izračunaj množinu atoma zlata u 0,05 g zlata.
b) Koliko atoma zlata ima u tom uzorku?

m (Au) = 0,05 g = 10-2 kg

n (Au) = ?
N (Au) = ?

a) Množina zlata:


b) Iz množine atoma zlata izračunamo:

 


6. Za uzorak amonijaka mase 0,285 odredi:
a) volumen pri s.u.
b) brojnost molekula amonijaka
c) brojnost atoma vodika u uzorku

m (NH3) = 0,285 g
V0 (NH3) = ?
N (NH3) = ?
N (H) = ?

a) Iz zadane mase amonijaka izračunamo volumen:


b) Pomoću zadane mase izračuna se broj molekula amonijaka:


c) Jedna molekula amonijaka sadrži 1 atom dušika i 3 atoma vodika. Odnos broja molekula amonijaka i atoma vodika:


7. Izračunaj masene udjele svih elemenata u srebrovom kromatu (Ag2CrO4).

8. Izračunaj mase atoma mononuklidnih elemenata: a) natrija b) aluminija c) joda.

9. Kolika je masa uzorka platine ako je množina atoma platine 0,024 mola?

10. Kolika je:
a) množina 
b) masa aluminijevog oksida u uzorku u kojem je broj atoma aluminija 2,5 × 1024?

11. Izračunaj broj atoma dušika i vodika u 20 dm3 amonijaka pri s.u.

subota, 18. lipnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Osnove kemijskog računa

Zadaci


1. a) Odredi maseni udio kisika u željezovom (III) oksidu.
b) Izračunaj masu kisika ako je masa željezovog (III) oksida 2,0 kg.

m (Fe2O3) = 2,0 kg
w (O) = ?
m (O) = ?

a) Jedna formulska jedinka željezovog (III) oksida (Fe2O3) sastoji se od 2 atoma željeza i 3 atoma kisika.
Relativna molekulska masa spoja je:

Mr (Fe2O3) = 2 Ar (Fe) + 3 Ar (O) = 159,7

Maseni udio kisika je:
   
b) Prema izrazu za maseni udio vrijedi da je:


2. Brom se sastoji od dvaju izotopa: maseni udio 79 Br je 50,69%, a relativna atomska masa 78,9183. Ostatak je 81Br s relativnom atomskom masom 80,9163.
Izračunaj relativnu atomsku masu prosječnog atoma broma.

Ar (Br) = ?

w (79Br) = 50,69 = 0,5069
Ar (79Br) = 78,9183
w (81Br) = 1 – 0,5069 = 0,4931
Ar (81Br) = 80,9163

Relativna atomska masa prosječnog atoma broma je:
Ar (Br) = w (79Br) × Ar (79Br) + w (81Br) × Ar (81Br) = 0,5069 ×78,9183 + 0,4931 × 80,9163 = 79,904


3. Izračunaj molarnu masu srebra ako je masa atoma srebra 1,79 × 10-22 g.

m (Ag) = 1,79 × 10-22 g
N (Ag) = 1
M (Ag) = ?

 

4. Izračunaj relativnu molekulsku masu sulfatne kiseline (H2SO4).

Mr (H2SO4) = ?

Mr (H2SO4) = 2 × Ar (H) + Ar (S) + 4 × Ar (O) = 2 × 1,008 + 32,06 + 4 × 16,00 = 98,1

četvrtak, 16. lipnja 2011.

Ptice


PticeEvolucija

Ptice su se razvile iz gmazolikih predaka, vjerojatno dinosaura podreda Theropoda.
Način života lovaca u krošnjama drveća potaknuo je razvoj ptičjih obilježja (velike oči, stopala za hvatanje i dugačke čeljusti koje su se kasnije preobrazile u kljun).
Perje se razvilo od ljusaka gmazova.
Najraniji poznati fosil ptica star je oko 150 miljuna godina (kasna jura) – Archaeopteryx litographica.

Archeopteryx
Veza između gmazova i ptica.
Karakteristike:
  • veličine golubova; nisu mogli letjeti već samo lepršati (vjerojatno su se verale po drveću pomoću kukica na pandžama
  • u alveolama kljuna zubi
  • glava bez perja
  • velike oči
  • dugačak rep od 20 slobodnih kralješaka
  • kosti su teške (nisu pneumatične)
  • greben prsne kosti nerazvijen
  • perje
  • mala krila s tri prsta i tri pandže


Archaeopteryx lithographica


Pandže na krilima ima mladunčad ptice kukmače iz Južne Amerike.

Opisthocomus hoazin - hoacin, kukmača


ponedjeljak, 13. lipnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok
51. Niz baza na lancu DNA je sljedeći:

51.1. Napišite niz baza na komplementarnome lancu iste molekule.


51.2. Kako se naziva enzim pomoću kojega se replicira (udvostručuje) DNA?
__________________________________________________________

51.3. U kojem se dijelu interfaze događa replikacija (udvostručenje) DNA?
__________________________________________________________

51.4. Napišite niz baza na mRNA koja nastaje transkripcijom zadanoga niza:


Odgovori:
51.1. A T G C T G C A T
51.2. DNA-polimeraza
51.3. u S fazi
51.4. A U G C U G C A U


52. Slika prikazuje par homolognih kromosoma tijekom mejoze. Na kromosomima je naznačen položaj alelnih gena za dva svojstva neke biljke. Slovo E označuje crvenu boju cvijeta, a e bijelu, dok slovo F označuje dugu stabljiku, a f kratku.


52.1. Jednom rečenicom objasnite što su homologni kromosomi.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

52.2. Napišite genotip organizma za dva prikazana svojstva prije udvostručenja DNA.
__________________________________________________________

52.3. Napišite sve moguće genotipove gameta koje će nastati na kraju II. mejotičke diobe ako se dogodio krosingover na način prikazan na slici.
__________________________________________________________

52.4. Kako će izgledati fenotip sljedećega potomka: eeFf?
__________________________________________________________


Odgovori:
52.1. Homologni kromosomi su parovi kromosoma koji su jednako dugački, imaju pričvrsnicu na istome mjestu (izgledom su jednaki) i nose gene za ista svojstva.
52.2. EeFf
52.3. EF; Ef; eF; ef
52.4. bijeli cvijet/ duga stabljika


53. Marta i Petar su zdravi supružnici i imaju dvoje djece. Martin otac boluje od hemofilije. Marta ima krvnu grupu AB, a Petar krvnu grupu 0. Aleli za hemofiliju (Xh) i normalno zgrušavanje krvi (XH) su spolno vezani geni, a krvne grupe određuju aleli (A, B, 0) koji dolaze na jednome od parova autosoma.

53.1. Napišite genotipove Marte i Petra.
Martin genotip: ____________________
Petrov genotip: ____________________

53.2. Napišite moguće genotipove gameta Marte i Petra za navedena svojstva.
Martine gamete: _______________________________________________
Petrove gamete: _______________________________________________

53.3. Prikažite moguće genotipove njihove djece za navedena svojstva, odnosno
tablicu križanja.

53.4. Kolika je vjerojatnost da Marta i Petar dobiju zdravoga sina krvne grupe B?
Vjerojatnost izrazite razlomkom. ______________________


Odgovori:
53.1. Martin genotip: XHXh AB; Petrin genotip: XHY OO
53.2. Martine gamete: XHA; XHB; XhA; XhB; Petrove gamete: XHO; YO
53.3.

53.4. vjerojatnost: 1/8


54. Na slikama A., B. i C. označena su krila različitih životinja.


54.1. Kako se nazivaju organi različiti po postanku koji obavljaju sličnu ulogu?
__________________________________________________________

54.2. Iz kojega tkiva/organa nastaju krila kukaca?
__________________________________________________________

54.3. Iz koje su se skupine (razreda) kralježnjaka razvile današnje ptice i sisavaci?
__________________________________________________________

54.4. Navedite dvije osobine koje je imala praptica (Archaeopteryx), a nemaju ih današnje ptice.
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Odgovori:
54.1. analogni organi
54.2. nastala su iz pokrovnog tkiva (epiderme) /kože ili izvrat kože….
54.3. iz (pra)gmazova, predaka današnjih gmazova
54.4. dvije od navedenih: zubi u kljunu, kralješcu u repu, ispunjene kosti, kandže (pandže) na krilima


55. Slika prikazuje dva odrasla primjerka pingvina vrste A. i vrste B.


55.1. U kojem dijelu svijeta žive prikazane vrste pingvina A. i B.? Upišite slova na karti svijeta u dvama od ponuđenih četiriju kvadratića.


55.2. Jednom rečenicom obrazložite svoj odabir.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

55.3. Koje ekološko pravilo govori o razlozima različitih veličina tijela srodnih vrsta u ovisnosti o temperaturi?
__________________________________________________________

55.4. Pripadaju li pingvini grebenkama ili bezgrebenkama?
__________________________________________________________


Odgovori:
55.1. A – uz Čile, B – uz Patagoniju
55.2. Vrste koje žive sjevernije, bliže ekvatoru su manje od svojih srodnika u hladnijim područjima (na južnome polu)
55.3. Bergmanovo pravilo
55.4. grebenkama


56. Slika prikazuje prehrambeni lanac u moru.


56.1. Koji su članovi lanca na slici biljojedi, a koji mesojedi?
Biljojedi: _____________________________________________________
Mesojedi: _____________________________________________________

56.2. Kako će se povećanje biomase zooplanktona odraziti na biomasu riba i liganja?
__________________________________________________________

56.3. Hoće li biomasa fitoplanktona u moru biti veća zimi ili u proljeće?
Jednom rečenicom objasnite zašto.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

56.4. Jednom rečenicom objasnite razliku između primarne i sekundarne organske proizvodnje.
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Odgovori:
56.1. biljojedi-zooplankton, a mesojedi – riba i lignja
56.2. povećanje biomase riba i liganja
56.3. u proljeće se očekuje veća biomasa planktona zbog veće količine topline i svjetla što omogućava povećanje intenziteta fotosinteze i razmnožavanje fitoplanktona
56.4. primarna organska proizvodnja je proizvodnja organskih spojeva iz anorganskih, a odvija se u autotrofnim organizmima (zelene biljke); dok je sekundarna ona koja se odvija u heterotrofnim organizmima (životinje)


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

subota, 4. lipnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok


45. Slike prikazuju šest predstavnika jedne skupine algi: volvoks, kaulerpu, klamidomonas, jadranski klobučić, morsku salatu i spirogiru.

45.1. Na praznu crtu uz slova kojima su označene alge na slici upišite odgovarajuća imena algi.
A. ____________________ B. ____________________
C. ____________________ D. ____________________
E. ____________________ F. ____________________

45.2. Kojoj skupini algi pripadaju prikazane vrste? ____________________

45.3. Jednom rečenicom objasnite koje je značenje volvoksa za evoluciju.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

45.4. Alge su značajne za život u vodenim ekosustavima. Navedite dva razloga koja podupiru ovu tvrdnju.
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Odgovori:
45.1. A. morska salata; B. volvoks; C. spirogira; D. jadranski klobučić; E. klamidomonas; F. kaulerpa
45.2. zelene alge
45.3. Volvoks je zadružni oblik (s podjelom rada) jednostaničnih algi i predstavlja prijelazni oblik iz jednostaničnih prema višestaničnim (mnogostaničnim) organizmima.
45.4. dva od navedenih: Alge su primarni producenti (proizvođači) i čine temelj svim hranidbenim piramidama u vodenim ekosustavima, a prizvode i kisik… / primarni proizvođači / fotosinteza / proizvodnja kisika / temelj (osnova) hranidbenih piramida / prva karika hranidbenog lanca


46. Slika prikazuje životni ciklus paprati.
46.1. Kako se naziva nespolna generacija paprati? ____________________
Kojim je slovom označena na slici? ____________________

46.2. Kako se naziva gametofit papratnjača? ____________________

46.3. Imaju li stanice tvorbe, koja je na slici označena slovom B., haploidan ili diploidan broj kromosoma? ____________________
Jednom rečenicom obrazložite svoj odgovor.
__________________________________________________________

46.4. Jednom rečenicom objasnite zašto je tijekom evolucije kopnenih biljaka došlo do redukcije spolne generacije.
__________________________________________________________

Odgovori:
46.1. slovom A, sporofit (odrasla paprat - ne priznaje se)
46.2. protalij
46.3. haploidan; Zato što je ta struktura (protalij) nastala iz haploidne spore….
46.4. Zbog prilagodbe na kopneni način života. / Zbog smanjivanja ovisnosti o vodi. / Zbog toga da razmnožavanje ne ovisi o vodi.


47. Slika prikazuje rezultat reakcija krvi različitih krvnih grupa (stupci označeni brojevima od 1 do 4) s test-serumima koji sadrže anti-A, odnosno anti-B aglutinine.

47.1. Kojoj krvnoj grupi pripada testirani uzorak označen na slici brojem 4 i zaokružen? ____________________

47.2. Koje aglutinine sadrži osoba krvne grupe AB? ____________________

47.3. Koja se krvna grupa smatra „univerzalnim davateljem”?
____________________

47.4. Što su po kemijskome sastavu aglutinini i aglutinogeni?
__________________________________________________________


Odgovori:
47.1. krvnoj grupi A
47.2. nema aglutinina
47.3. Krvnu grupu O, zato jer nema aglutinogena na eritrocitima.
47.4. proteini ili bjelančevine


48. Na shemi je nedovršeni prikaz razina koje rezultiraju izlučivanjem spolnih hormona u žene. Dopunite shemu tako da na prazne crte (48.1. i 48.2.) upišete pune nazive odgovarajućih hormona.


48.3. Kako se naziva struktura u jajniku u kojoj sazrijeva jajna stanica?
__________________________________________________________

48.4. Jednom rečenicom objasnite zašto propadanje žutoga tijela u jajniku ima za posljedicu pojavu menstrualnoga krvarenja.
__________________________________________________________


Odgovori:
48.1. gonadotropni hormoni ili luteinizacijski hormon ili folikul-stimulirajući hormon
48.2. estrogen, progesteron
48.3. Graafov folikul /mjehurić
48.4. prestaje lučenje spolnih hormona /pada koncentracija spolnih hormona – ljušti se stijenka maternice


49. Slika prikazuje probavni sustav čovjeka.


49.1. Strelicom na slici označite žučnu vrećicu. Koja je uloga žuči?
__________________________________________________________

49.2. Kako se naziva organ koji svoje probavne enzime izlučuje u dvanaesnik?
__________________________________________________________

Kojim je slovom označen na slici? ____________________

49.3. Koja je uloga crijevnih resica u tankome crijevu?
__________________________________________________________

49.4. Koji je najčešći uzrok ciroze jetre u razvijenim zemljama?
__________________________________________________________


Odgovori:
49.1. emulgira masti (masnoće, lipide) / raspršuje masti / pretvara mast u sitne kapljice…
49.2. slovom D; gušterača / pankreas
49.3. povećavaju (apsorpcijsku) površinu crijeva; upijaju hranjive tvari
49.4. alkoholizam


50. Slika prikazuje unutarnje ženske spolne organe.


50.1. Kojim je slovom na slici označen jajnik? ____________________
Navedite dvije najvažnije uloge jajnika.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

50.2. Kojim je slovom na slici označen spolni organ u kojem se događa oplodnja?
____________________
Kako se naziva taj organ?
__________________________________________________________

50.3. Kojim je slovom na slici označena maternica? ____________________
Koja je uloga maternice?
__________________________________________________________

50.4. Navedite tri spolne zarazne bolesti.
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Odgovori:
50.1. slovom B; proizvodnja jajnih stanica / oogeneza; lučenje ženskih spolnih hormona / lučenje estrogena i progesterona
50.2. slovom A - u jajovodu
50.3. slovom C; u njoj se odvija razvoj zametka (embria, fetusa)
50.4. kapavac (gonoreja), sifilis (lues), AIDS (SIDA)


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

četvrtak, 2. lipnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok

41. Slika A. prikazuje stanicu u trenutku kada smo je stavili u kap vode, a slika B. istu stanicu nakon nekoliko minuta.

41.1. Što se dogodilo sa stanicom dok je stajala u kapi vode (slika B.)?
________________________________________________________

41.2. Kako se naziva vrsta prijenosa kroz membranu koji prikazuje slika?
________________________________________________________

41.3. Kakva je citoplazma stanice na slici A. u odnosu na kap vode?
________________________________________________________

41.4. Jednom rečenicom objasnite zbog čega se dogodila prikazana promjena.
________________________________________________________
________________________________________________________

Odgovori:
41.1. povećao se volumen stanice / u stanicu je ušla voda /stanica je nabubrila …
41.2. Pasivni prijenos / osmoza / difuzija vode kroz polupropusnu (staničnu) membranu
41.3. hipertonična/gušća/više koncentracije
41.4. Voda se giba iz područja gdje je ima više u područje gdje je ima manje / voda se giba iz otopine manje koncentracije u otopinu veće koncentracije / voda se giba iz područja veće slobodne energije (vodnog potencijala) u područje svoje niže slobodne energije (vodnog potencijala) / voda ulazi u stanicu jer je u stanici veća koncentracija otopljenih tvari / zbog razlike u osmotskim tlakovima tih dviju otopina / nastoje se izjednačiti koncentracije


42. Slika prikazuje stanicu u jednoj fazi mitoze.
 
42.1. U kojoj se fazi mitoze nalazi stanica na slici? ________________

Navedite jednu značajku po kojoj je ta faza prepoznatljiva.
__________________________________________________________

42.2. Kako se naziva tvorba koja je na slici označena slovom A.?
__________________________________________________________

42.3. Koliko će kromosoma imati svaka stanica-kći, nastala diobom stanice koja ima 48 kromosoma?
__________________________________________________________

42.4. Jednom rečenicom objasnite razliku u građi metafaznih i anafaznih kromosoma u mitozi.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Odgovori:
42.1. profaza; iz kromatina se oblikuju kromosomi/gubi se jezgrica i jezgrina ovojnica / podijeli se centrosom i dva novonastala putuju na suprotne polove stanice
42.2. centrioli ili centrosom
42.3. svaka će stanica - kćer imati 48 kromosoma
42.4. metafazni kromosomi su dvostruki (imaju 2 kromatide); a anafazni su jednostruki


43. Slika prikazuje životinjsku i bakterijsku stanicu.
 
43.1. Navedite dvije osnovne razlike u građi prikazanih tipova stanica.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

43.2. Navedite dvije zajedničke strukture prokariotske i životinjske stanice.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

43.3. Koja je molekula nositeljica nasljedne upute u bakteriji?
________________________________________________________________
43.4. Koji se organel životinjske stanice tijekom evolucije najvjerojatnije razvio iz aerobne bakterije?
________________________________________________________________ 

Odgovori:
43.1. Prokariotska nema jezgru, umjesto nje ima nukleoid. / Prokariotska stanica nema ni drugih staničnih organela. / Prokariotska stanica ima staničnu stijenku, a životinjska eukariotska stanica nema…
43.2. stanična membrana / ribosomi / citoplazma
43.3. molekula DNA
43.4.mitohondrij


44. Slika prikazuje promjenu broja bakterija u urinu bolesnika. Bolesnik se liječio antibioticima. Proučite sliku i odgovorite na postavljena pitanja.


44.1. Koliko je dana prošlo od infekcije do početka djelovanja antibiotika?
__________________________________________________________

44.2. Jednom rečenicom objasnite koji su mogući uzroci porasta broja bakterija u urinu nakon 16. dana.
__________________________________________________________

44.3. Koja je bakterija mogla izazvati ovakvu zarazu, a inače je normalni simbiont u ljudskim crijevima?
__________________________________________________________

44.4. Kako se naziva prvi antibiotik koji je korišten za liječenje ljudi?
__________________________________________________________

Imenujte znanstvenika koji ga je otkrio.
__________________________________________________________

Odgovori:
44.1. 8 ili 9 dana
44.2. pacijent je prerano prestao uzimati antibiotik /pacijent je neredovito uzimao antibiotik / bakterije su postale rezistentne (otporne) na antibiotik/ možda je nastupila infekcija drugog soja
44.3. Escherichia coli ili E. coli
44.4. penicilin, Fleming


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.