petak, 25. svibnja 2012.

Instrukcije iz kemije - Zadaci

Zadaci iz kemije


1. Žarenje amonijevog bikromata odvija se prema slijedećoj jednadžbi:
(NH4)2CrO7(s) → Cr2O3(s) + 4 H2O(g) + 2 NH3(g)

Mr ((NH4)2Cr2O7) = 250, Vm° = 22,4 L/mol
Volumen vodene pare (preračunat na standardne uvjete) koja se dobiva žarenjem 5 g bikromata je:

a) 0,448 L
b) 1,79 L
c) 3,58 L
d) 0,112 L
e) 0,80 L

2. Ako je elektronska konfiguracija valentne ljuske nekog elementa 3s23p6 slijedi da:
 a) atom ima relativnu atomsku masu 18
b) ima relativnu atomsku masu 36
c) tvori dvoatomske molekule povezane jakim van der Waalsovim silama
d) s metalima stvara ionsku kristalnu rešetku
e) je plin koji se nalazi u atomskom stanju

3. Među navedenim spojevima sumpor ima najniži oksidacijski broj u:
 a) sumpornoj kiselini
b) sumporastoj kiselini
c) sumporovodiku
d) elementarnom sumporu
e) sumporovom(IV) oksidu

4. Kristali metala:
a) imaju nisko talište i vrelište
b) topljivi su u vodi
c) su izolatori
d) pokazuju svojstvo kalavosti
e) se mogu kovati

5. Iz danih standardnih reduktivnih elektrodnih potencijala slijedi da:
Al3+ + 3e- → Al
E° = -1,70 V

Cr2+ + 2e- → Cr
E° = 0,56

a) u galvanskom članku napreduje slijedeća reakcija: 3 Cr2+ +2 Al → 3 Cr + 2 Al3+
b) je potencijal članka – 1,14 V
c) u galvanskom članku napreduje slijedeća reakcija: 3 Cr + 2 Al3+ → 3 Cr2+ +2 Al
d) je potencijal članka – 2,26 V
e) elektroda od Cr je anoda

6. Pojam koji nije vezan uz promjenu agregatnog stanja:
a) taljenje
b) kristalizacija
c) kondenzacija
d) isparavanje
e)  difuzija

7. Vodena otopina sljedeće soli ima pH < 7:
a) CaCl2
b) Na2S
c) Ca(NO3)2
d) NaF
e) FeSO4

8. Ugljik nije:
a) čađa
b) fuleren
c) bakelit
d) grafit
e) dijamant

ponedjeljak, 7. svibnja 2012.

Instrukcije iz biologije - Ribosomi

RIBOSOMI

Ribosomi mogu biti vezani za membrane hrapavog endoplazmatskog retikuluma ili se mogu nalaziti slobodni u citoplazmi.

POLISOMI su zavojito složene nakupine ribosoma.

• nisu vidljivi svjetlosnim mikroskopom (veličina 20 – 30 nm)
• makromolekularne nakupine ribonukleinske kiseline (rRNA) i proteina
• ribosomska RNA sintetizira se u jezgri – na području jezgrice
• ribosomi se sastoje od dvije podjedinice – velike i male
• koeficijent sedimentacije ribosoma prokariotskih stanica iznosi 70 S, a eukariotskih 80 S
• na njima se aminokiseline povezuju u proteine peptidnom vezomnedjelja, 6. svibnja 2012.

Instrukcije iz biologije - Membranski sustavi u stanici

MEMBRANSKI SUSTAVI U STANICI

ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM

• sustav membranama koji se u obliku spljoštenih vreća ili cjevčica pruža kroz citoplazmu → ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM (ER)

Na membranama hrapavog endoplazmatskog retikuluma nalaze se ribosomi (engl. r–ER, rough = hrapav). To je glavno mjesto sinteze proteina.

Glatki endoplazmatski retikulum na površini nema ribosome ( engl. s–ER, smouth = gladak), a mjesto je sinteze membranskih lipida.

Sarkoplazmatski retikulum, tip ER–a, nalazi se u mišićnim stanicama. Obavija mišićna vlakna i omogućava održavanje koncentracije iona kalcija te regulaciju mišićne kontrakcije.


 
GOLGIJEVO TIJELO

• Golgijevo tijelo sastoji se od DIKTIOSOMA (grč. DIKTYON = mreža, SOMA = tijelo).
• svaki diktiosom je građen od plosnatih, membranom omeđenih šupljina – Golgijeve cisterne
• na rubovima su cisterne proširene i od njih se odvajaju membranom obavijeni Golgijevi mjehurići

Golgijevo tijelo mjesto je sinteze polisaharida, te kovalentnog vezanja polisaharida na proteine sintetizirane na površini hrapavog ER.

LIZOSOMI su mjehurići koji sadrže probavne enzime  .