ponedjeljak, 24. listopada 2011.

Instrukcije iz biologije

RAZDIOBA ŽIVOG SVIJETA

Sva živa bića svrstavaju se u dva nadcarstva i pet carstava:

nadcarstvo: PROKARIOTI (PROCARYOTA)
• carstvo: MONERE (MONERA)
→ obuhvaća prokariotske organizme čije stanice nemaju formiranu jezgru i organele
→ hrane se heterotrofno ili autotrofno (fotosinteza ili kemosinteza)
→ razmnožavaju se isključivo nespolno

BAKTERIJE (BACTERIA)
CIJANOBAKTERIJE (CYANOBACTERIA) ili modrozelene algenadcarstvo: EUKARIOTI (EUCARYOTA)
• carstvo: PROTISTI (PROTISTA)
→ jednostavni eukariotski organizmi čije stanice imaju jezgru i organele
→ autotrofni ili heterotrofni
→ razmnožavaju se nespolno ili spolno

ZELENI BIČAŠI (EUGLENOPHYTA)
SVJETLEĆI BIČAŠI (PYRRHOPHYTA)
ZLATNOSMEĐI BIČAŠI (CHRYSOPHYTA)
KREMENJAŠICE (BACILLARIOPHYTA ili DIATOMEAE)


ALGAŠICE (PHYCOMYCETES)
SLUZNJAČE (MYXOMYCETES)• carstvo: GLJIVE (FUNGI)
→ eukariotski organizmi s pretežno hitinskom stijenkom
→ hrane se isključivo heterotrofno
→ razmnožavanje nespolno i spolno• carstvo: BILJKE (VEGETABILIA)
→ organizmi s višestaničnim tijelom
→ autotrofna prehrana
→ nespolno i spolno razmnožavanje
→ izmjena generacija

STELJNJAČE (THALLOPHYTA)
→ višestanične alge (Algae) – zelene, smeđe, crvene


STABLAŠICE (CORMOPHYTA)
→ nevaskularne i vaskularne biljke
→ nevaskularne nemaju pravi provodni sustav i prave vegetativne organe–mahovine (Bryophyta)
→ vaskularne biljke imaju provodni sustav s ksilemom (provođenje vode s mineralnim tvarima) i floemom (provođenje asimilata), te korijen, stabljiku i list

          ▪ PAPRATNJAČE (PTERIDOPHYTA)


          ▪ SJEMENJAČE (SPERMATOPHYTA)• carstvo: ŽIVOTINJE (ANIMALIA)petak, 14. listopada 2011.

Instrukcije iz kemije

SIMBOLI


Prvi počeci sustavnog označavanja kemijskih elemenata postojali su već u starih Grka i Kineza.


Napredak u označavanju elemenata učinio je John Dalton uvodeći simbol za svaki atom. Formula spoja bila je sastavljena od onoliko simbola koliko elemenata ima u molekuli.

Dalton 1808.
John Dalton (1766.-1844.) - engleski kemičar, osnivač atomske teorije


Današnji način označavanja elemenata predložio je J.J. Berzelius.
Svaki element označen je simbolom koji se sastoji od jednog ili dva slova. Ona potječu od latinskog imena elementa. Prvo slovo je veliko, a drugo malo.

J.J. Berzelius (1779.-1848.) - švedski kemičar, otkrio je cezij, selenij i torij

Simbol prikazuje vrstu elementa (kvalitativno značenje), ali ima i kvantitativno značenje jer označuje jedan atom tog elementa.


subota, 8. listopada 2011.

Instrukcije iz kemije

KEMIJSKE PROMJENE

Promjene tvari mogu biti fizičke i kemijske.

Fizičke promjene su promjene pri kojima jedna tvar ne prelazi u drugu, novu tvar (npr. prijelazi iz jednog agregatnog stanja u drugo, mijenjanje vanjskog oblika tvari).


Kemijske promjene su sve promjene u kojima iz jedne ili više tvari nastaju nove tvari ili se složene tvari rastavljaju na jednostavnije.

Kemijska reakcija je događaj pri kojem dolazi do pregrupiranja kemijskih veza. Razaraju se postojeće i stvaraju nove uz sudjelovanje valentnih elektrona.


Kemijska jednadžba je opis jedne kemijske pretvorbe na atomskoj (odnosno molekulskoj, ionskoj) razini.

Zakon o očuvanju masa
Ukupna masa tvari koje nastaju kemijskom reakcijom jednaka je ukupnoj masi tvari koje ulaze u kemijsku reakciju.


Svaka kemijska promjena može se ispitivati kvalitativno i kvantitativno.

Kvalitativnim praćenjem kemijske promjene utvrđuje se koje su tvari sudjelovale u reakciji.
Kvantitativnim praćenjem kemijske reakcije utvrđuje se množina, odnosno masa tvari koje su sudjelovale u reakciji.