nedjelja, 30. rujna 2012.

Sigurnost u laboratoriju

OZNAČAVANJE OTROVA

ZNAKOVI OPASNOSTI

ZNAKOVI ZABRANE

ZNAKOVI OBVEZE

ZNAKOVI INFORMACIJA

Oznake opasnosti na simbolima – KODOVI
B - Biološka opasnost
C - Nagrizajuće
E - Eksplozivno
F+ - Vrlo zapaljivo
F - Zapaljivo
Xn - Štetno za zdavlje
Xi - Iritirajuće
N - Štetno po okoliš
O - Oksidirajuće
R - Radioaktivno
T - Otrovno
T+ - Vrlo otrovno

petak, 28. rujna 2012.

Zadaci iz kemije za prvi razred


1. Elementarna ćelija aluminija je plošno centrirana kocka. Duljina brida elementarne ćelije je 405 pm. Izračunaj gustoću aluminija.


2. Elementarnom analizom utvrđeno je da neki spoj sadrži 60,4% ksenona, 22,1% kisika i 17,5% fluora. Relativna molekulska masa spoja je 217,3.
a) Odredi molekulsku formulu spoja.
b) Lewisovom simbolikom prikaži strukturnu formulu.
c) Predvidi geometrijski oblik molekule (VSEPR – teoriji).

3. 2 kg vodene otopine vodikovog peroksida masenog udjela 12% potrebno je razrijediti vodom da bi se maseni udio vodikova peroksida smanji, na 3%. Koliko je kilograma vode potrebno dodati ishodnoj otopini?

4. a) Koja od navedenih atomskih orbitala nije moguća?
A 2 d
B 3 s
C 4 p
D 5 f

b) Napiši simbole i elektronske konfiguracije iona 2., 3., 6. i 7. elemenata treće periode periodnog sustava elemenata.

5. Koji je od navedenih kemijskih procesa moguć i ispravno napisan?
A 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + NO2 + 2H2O
B 2NH4Cl + Ca(OH)2 → 2NH3 + CaCl + 2H2O
C 2NH4Cl + Ca(OH)2 → 2NH3 + CaCl2 + 2H2 + O2
D 2NH4Cl + Ca(OH)2 → 2NH3 + 2CaCO3 + 2HCl
E nijedan

6. Koji od navedenih iona ima najmanji polumjer?
A Al3+
B Mg2+
C Na+

7. U posudi stalnog volumena nalazi se 2 · 103 molova molekula vodika i dvostruko manje molekula kisika. Smjesa je upaljena iskrom, pa je u posudi nastalo 2 · 103 molova vodene pare. Što se dogodilo s tlakom u toj posudi nakon navedene reakcije? Tlak se:
A smanjio
B ostao nepromijenjen
C povećao
D zbog naglog povećavanja tlaka sustav je eksplodirao

8. Zaokruži slovo ispred niza tvari u kojem je kod svih članova niza prisutna i ionska i kovalentna veza.
A jod, kalijev jodid, kalij
B natrijev fosfat, aluminijev sulfat, kalijev nitrit
C ugljikov (IV) oksid, ugljična kiselina, natrijev karbonat
D natrijev klorid, kalcijev nitrid, željezov (II) klorid
E amonijev hidroksid, amonijak, amonijev klorid

9. U smjesi plinova ima 1,2 mola molekula vodika i 0,6 mola molekula dušika. Izračunaj:
A masu smjese
B ukupan broj molekula vodika i dušika
C volumen smjese plinova pri s.u.

10. Napiši formule sljedećih spojeva:
A amonijeva sulfida
B natrijeva hidrogenkarbonata
C octene kiseline
D modre galiceponedjeljak, 3. rujna 2012.

Ugljik

Skupina: 14
Perioda: 2
Atomski broj: 6
Relativna atomska masa: 12,0107
Oksidacijski brojevi: -4, +2, +4
Element: nemetal
Talište (°C): 3550
Vrelište (°C): 4827
Elektronegativnost (Paulingova skala): 2,55
Najstabilnija kristalna struktura (pri 20°C): heksagonska
Element u čvrstom stanju
Atomski polumjer (pm): 77,2
Gustoća (g cm-3): 3,51 – dijamant (20°C)
Prva energija ionizacije (kJ mol-1): 1086,46
Druga energija ionizacije (kJ mol-1): 2352,65
Treća energija ionizacije (kJ mol-1): 4620,50

Elektronska konfiguracija: [He] 2s22p2

http://www.carboncycle.biz/element-carbon.html

 IZOTOPI:
 12C
• relativna atomska masa: 12
• maseni udio: 98,90%

13C
• relativna atomska masa: 13,003354838
• maseni udio: 1,10%

14C
• relativna atomska masa: 14,003241988
• maseni udio: *

Od ukupne količine ugljika na Zemlji 99,8% je vezano u mineralima (uglavnom karbonatima – kalcijev i magnezijev karbonat). 0,01% vezano je u živim bićima. U atmosferi se pojavljuje kao ugljikov dioksid (CO2) volumnog udjela 0,033%.
U Svemiru sudjeluje u termonuklearnim reakcijama na tzv. vrućim zvijezdama.
Alotropske modifikacije ugljika su dijamant, grafit, fuleren i amorfni ugljik.
Ugljik (u obliku ugljena) koristi se kao gorivo. Suhom destilacijom ugljena proizvodi se koks. Koks se upotrebljava kao redukcijsko sredstvo u metalurgiji, naročito u proizvodnji željeza. Grafit se upotrebljava u proizvodnji olovaka, u strojarstvu kao mazivo za ležajeve i ključanice, u nuklearnoj industriji za izgradnju nuklearnih reaktora.
Dijamant se koristi za izradu nakita, a zbog svojih svojstava i pri izradi alata za rezanje, bušenje, brušenje i poliranje. Čađa se koristi kao pigment u proizvidnji tinti.
Izotop ugljika (14C) koristi se za određivanje starosti fosila.