četvrtak, 28. srpnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.

U sljedećim zadatcima između triju ili četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor.

11. Koji od navedenih metala treba reagirati s klorovodičnom kiselinom da bi nastao vodik?
A. bakar
B. cink
C. zlato
D. živa

Točan odgovor: B


12. Kako se nazivaju tvari koje povećavaju energiju aktivacije?
A. enzimi
B. inhibitori
C. katalizatori
D. katalitički otrovi

Točan odgovor: B


13. Koja će od navedenih jedinki u reakciji s hidroksidnim ionom biti Brønsted-Lowryeva kiselina?
A. HCOO
B. CH3O
C. HCO3
D. CH3COO

Točan odgovor: C


14. Koji od navedenih plinova pri jednakim uvjetima tlaka i temperature ima najveću gustoću?
A. etan
B. metan
C. propan
D. butan

Točan odgovor: D


15. Koje jedinke nastaju reakcijom atoma kalcija i molekula vode?
A. Ca2+, H3O+, OH
B. Ca2−, H2, OH
C. Ca2−, H3O+, OH
D. Ca2+, H2, OH

Točan odgovor: D


16. Koja od navedenih tvari mijenja boju metiloranža u žutu?
A. ocat
B. vino
C. vapnena voda
D. želučani sok

Točan odgovor: C


17. Uzorak destilirane vode volumena 200 mL zagrijavan je u laboratorijskoj čaši te je, u trenutku kad je provrio, njegova temperatura bila 100 °C. Kolika je bila temperatura zagrijavanoga uzorka vode nakon još tri minute zagrijavanja?
A. 98 oC
B. 100 oC
C. 102 oC
D. 106 oC

Točan odgovor: B


18. Kakvo će biti ledište vode pri tlaku od 120 kPa?
A. t = 0 °C
B. t > 0 °C
C. t < 0 °C

Točan odgovor: C


19. Koji od navedenih oksida ne daje s vodom kiselu tekućinu?
A. CO
B. CO2
C. SO2
D. SO3

Točan odgovor: A


20. Na temelju kojega svojstva se tvari iz smjesa mogu izdvojiti metodom ekstrakcije?
A. hlapljivosti
B. topljivosti
C. vrelišta
D. tališta

Točan odgovor: B


21. Koja je od navedenih otopina neutralna?
A. limunada
B. otopina amonijaka
C. slana voda
D. tekućina u akumulatoru

Točan odgovor: C


22. Molarna entalpija otapanja neke soli u vodi je −160 kJ mol−1. Koji će postupak povećati topljivost te soli u vodi?
A. dodavanje vode
B. zagrijavanje otopine
C. hlađenje otopine
D. hlapljenje dijela otapala

Točan odgovor: C


23. Koji uzorak sadrži najveći broj molekula?
A. 1 gram vode
B. 1 gram kisika
C. 1 gram dušika
D. 1 gram benzena

Točan odgovor: A


24. Koja je jedinka, prema Brønsted-Lowryevoj teoriji kiselina i baza, konjugirana baza hidrogenkarbonatnoga iona, HCO3 ?
A. H2CO3
B. CO32−
C. H2O
D. OH

Točan odgovor: B


25. Koje je od navedenih fizikalnih svojstava ekstenzivno, odnosno koje ovisi o veličini uzorka tvari?
A. gustoća
B. vrelište
C. talište
D. volumen

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

srijeda, 20. srpnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.

U sljedećim zadatcima između triju ili četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor.

1. Na deklaracijama laka za kosu i dezodoransa u spreju nalazi se jedan od prikazanih znakova opasnosti. Koji je to znak?
Točan odgovor: C
2. U kojoj od navedenih molekula za središnji atom nije zadovoljeno pravilo okteta?
A. H2O
B. BCl3
C. H2S
D. CO2

Točan odgovor: B


3. Koliko neutrona ima prikazani atom broma?
A. 35
B. 46
C. 70
D. 81

Točan odgovor: B


4. Koji od navedenih procesa označuje fizikalnu promjenu?
A. sublimacija naftalena
B. hidrogeniranje propena
C. elektroliza taljevine kalijeva bromida
D. termička razgradnja amonijeva klorida

Točan odgovor: A


5. Prilikom fotografiranja klasičnom fotografskom tehnikom na fotografskome filmu zbiva se promjena koja se može opisati sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:

2 AgBr(s) → 2 Ag(s) + Br2(g).

U koju se vrstu kemijskih reakcija ubraja ova kemijska promjena?
A. fotolize
B. pirolize
C. elektrolize

Točan odgovor: A


6. Koja će od navedenih tvari otapanjem u vodi dati lužnatu otopinu?
A. kalijev klorid
B. kalijev nitrat
C. kalijev cijanid
D. kalijev sulfat

Točan odgovor: C

7. Koja od navedenih tvari ima najviše vrelište?
A. pentan
B. metilbutan
C. butan-1-ol
D. dietil-eter

Točan odgovor: C


8. Koja od navedenih čestica ima najmanji polumjer?
A. Al3+
B. Mg2+
C. Na+
D. Na

Točan odgovor: A


9. U kojem nizu sve tvari u sebi sadrže ionsku i kovalentnu vezu?
A. I2, KI, Na3PO4
B. KNO3, K2SO4, K3PO4
C. CO2, H2CO3, Na2CO3
D. NH3, NH4Cl, NH4OH

Točan odgovor: B


10. Kako se, u stanju dinamičke ravnoteže sustava, odnose brzina unapredne (v) i brzina unazadne (v) reakcije?
A. v < v
B. v = v
C. v > v

Točan odgovor: B

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

utorak, 19. srpnja 2011.

Instrukcije iz kemije

Pripreme za državnu maturu
Zadaci iz kemije

Zaokruži točno

1. Spajanjem kalcijevog fluorida i sumporne kiseline dolazi do reakcije prikazane jednadžbom:
A) CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF
B) CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + F2 + H2
C) CaF2 + H2SO4 → CaS + H2F2O4
D) CaF2 + H2SO4 → CaO + F2 + H2SO3
E) CaF2 + H2SO4 → Ca(OH)2 + H2SO2 + F2

2. Potpunom hidrolizom škroba nastaje:
A) galaktoza
B) saharoza
C) glukoza
D) laktoza
E) fruktoza

3. Otapanje bakra u koncentriranim kiselinama odvija se po reakciji:
A) Cu + HCl → CuCl + ½ H2
B) Cu + 2HCl → CuCl2 + H
C) Cu + 2HNO3 → CuNO3 + ½ H2
D) Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2
E) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4. U jednadžbi Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O bakar se:
A) oksidirao
B) reducirao
C) istopio
D) legirao
E) hidrolizirao

5. U slabe kiseline spada:
A) H2CO4
B) HCl
C) H2S
D) HNO3
E) H3PO4

6. Soli sumporne kiseline su:
A) sulfati
B) sulfiti
C) sulfidi
D) persulfati
E) persulfiti

7. Alkalijski metali su elementi:
A) iste periode
B) istog broja ljusaka
C) na zraku su stabilni
D) čuvaju se pod vodom
E) ništa od navedenog nije točno

8. Acetati su:
A) soli octene kiseline
B) otopina acetona u vodi
C) nezasićeni ugljikovodici
D) soli mliječne kiseline
E) soli mravlje kiseline

9. Broj mogućih izomera kod butena iznosi:
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

10. Pojava iste tvari u više kristalnih oblika je:
A) izomorfija
B) polimorfija
C) alotropija
D) izometrija
E) ništa od navedenog


srijeda, 13. srpnja 2011.

Poduke iz biologije - Ptice III

Građa tijela

Kostur

Radi smanjenja tjelsene težine broj kostiju je jako smanjen, raducirana im je i veličina. Mnoge su kosti međusobno i srasle.

 

Mnoge su kosti šuplje, pojačane mrežom unutarnjih potpornja (trabaculae).
Prerez kroz kost
Nekoliko kostiju (uključujući i ramenu – humerus) sadrže zračne vrećice koje su povezane s dišnim sustavom.

Lubanja
Lubanja ptica je vrlo lagana s mnogobrojnim kostima koje su srasle zajedno.

Oblik kljuna
Osobina ptica je lak i pokretljiv kljun koji je izvana pokriven keratinom.
Prilagođen je načinu hranjenja.
Zeba

Zebe imaju snažan čunjasti kljun za lomljenje sjemenki, čaplje šiljast kljun kojeg koriste u lovu riba.

Siva čaplja
Ptice koje se hrane kukcima imaju malen tanak kljun, mesojedi (poput jastreba) imaju oštar i zakrivljen kljun za kidanje plijena.
ponedjeljak, 4. srpnja 2011.

Poduke iz biologije - Ptice II


GRAĐA TIJELAKratko, jako i čvrsto tijelo sa snažnim mišićima za pokretanje krila prilagođeno je letu.

Perje
Tijelo je  pokriveno perjem.
Perje je epidermalni izrast pričvršćen za kožu; ima nekoliko funkcija:
  • pomaže u održavanju tjelesne topline
  • služi kao zaštita (kamuflaža)
  • neophodno je za let (oblikuje letnu površinu)
Perje je izgrađeno od keratina (keratin se također nalazi i u dlakama sisavaca i u ljuskama gmazova).
Ptice koje lete imaju 4 vrste perja, svako je oblikovano za posebnu funkciju:
  • dva tipa letnih pera (krilna i repna)
  • paperje
  • pokrovno perje

Perje krila
Perje krila oblikovano je nejednoliko (asimetrično).

Tipovi pera

Većina pera ima centralni stručak (rachis) iz kojeg izlaze ispreci koji se povezuju u neprekinutu ravnu plohu. Sićušne resice (barbules) drže isperke zajedno.

Struktura pera