četvrtak, 4. studenoga 2010.

INSTRUKCIJE IZ BIOLOGIJE - PROLAZAK TVARI KROZ MEMBRANU

Membrana je probirno (selektivno) propusna. Prolazak tvari može biti pasivan ili aktivan.
Pasivan prijenos tvari u stanicu zbiva se kada je koncentracija molekula izvan stanica veća od koncentracije unutar stanica (niz koncentracijski gradijent). Kod pasivnog prijenosa stanica ne troši vlastitu energiju za difuziju.

DIFUZIJA

Pasivan prijenos molekula od mjesta veće koncentracije prema mjestu manje koncentracije, sve dok se ne postigne ravnoteža.
Difuzijom kroz membranu prolaze male molekule kao što je voda, kisik ugljični dioksid.
Brzina difuzije ovisi o razlici koncentracije.

OLAKŠANA DIFUZIJA

Odvija se pomoću proteina prenositelja. Uvijek se odvija niz koncentracijski gradijent i ne troši energiju.
Prijenos tvari olakšanom difuzijom može se odvijati u jednom (u ili iz stanice) ili u dva suprotna smjera (istovremeno u i iz stanice). U jednom smjeru može se prenositi jedna (uniport) ili dvije molekule (simport). Protein prenositelj može istovremeno prenijeti i dvije molekule u suprotnim smjerovima (antiport).
Nosači propuštaju samo određeni tip molekula (glukoza, aminokiseline).AKTIVAN PRIJENOS
           
Na gibanje iona utječe i električno polje. Koncentracijski i kemijski gradijent čine zajedno elektrokemijski gradijent.
Stanična membrana je s citoplazmatske strane negativno nabijena, a s vanjske pozitivno (membranski potencijal).


Takva raspodjela naboja pogoduje ulasku kationa (pozitivno nabijeni ioni), a suprotstavlja se ulaženju aniona (negativno nabijeni ioni).
Aktivan prijenos - odvija se uz utrošak energije i (najčešće) uz koncentracijski gradijent. Kao izvor energije može koristiti ATP ili neki drugi izvor energije.

Primjer aktivnog prijenosa je natrij/kalij crpka u staničnoj membrani. Ona izbacuje natrijeve ione iz stanice, a kalijeve ubacuje u stanicu. Ovaj proces odgovoran je za održavanje staničnog membranskog potencijala.
Crpku čine proteini koje su ugrađene u membranu, to su enzimi koji cijepaju ATP (ATP-aze).
ENDOCITOZA

Endocitza je način ulaska velikih molekula i mikroorganizama u stanicu. Stanična membrana se uvrne u obliku mjehurića u kojem se nađe molekula ili mikroorganizam.
Obrnuti proces (izbacivanje tvari iz stanice pomoću membranskih mjehurića koji se stapaju sa staničnom membranom) naziva se egzocitoza.1 komentar:

karlA kaže...

JAKO DOBRO JE SVE OBJAŠNJENO!

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.