utorak, 21. veljače 2012.

Instrukcije iz kemije - Maseni udio

MASENI UDIO

Maseni udio sastojka u smjesi

Maseni udio nekog sastojka u smjesi ili otopini jednak je omjeru mase tog sastojka i ukupne mase svih sastojaka smjese ili otopine.


Vrijednost masenog udjela iskazuje se decimalnim brojem ili postotkom, rjeđe promilom.

Primjer 1.

Pripremljena je otopina koja se sastoji od 10g kuhinjske soli i 90g vode. Odredite maseni udio pojedinih sastojaka smjese.

m (H2O) = 90g
m (NaCl) = 10g
w(NaCl, otopina) = ?Maseni udio elemenata u spoju

Maseni udio jednog elementa u spoju jednak je omjeru mase tog elementa i ukupne mase svih elemenata u tom spoju.

Primjer 2.

Izračunajte maseni udio vodika u amonijevu fosfatu.

Amonijev fosfat (NH4)3PO4

w (H)= ?

1 formulska jedinka spoja ima 12 atoma vodika.
Maseni udio vodika je:


Relativna molekulska masa amonijeva fosfata:

Mr((NH4)3PO4) = 3 ∙ Ar (N) + 12 ∙ Ar (H) + Ar (P) + 4 ∙ Ar (O) = 149,1

w (H) = 12,1 / 149,1 = 0,0811 = 8,11%


ponedjeljak, 6. veljače 2012.

Instrukcije iz kemije - Formule

Formula je najkraći prikaz sastava nekog elementa ili kemijskog spoja.

Za nazive kiselina treba naglasiti:

1) najznačajnija kiselina dobiva nastavak –na koji se doda nazivu nemetala koji tu kiselinu gradi
H2SO4 – sumporna kiselina
HNO3 – dušična kiselina

2) kiselina s jednim atomom kisika manje od najznačajnije kiseline ima nastavak –asta.
H2SO3 – sumporasta kiselina
HNO3 – dušikasta kiselina

3) Ako kiselina ima jedan atom kisika manje od one s nastavkom –asta, dodaje se prefiks hipo–.
HOCl – hipoklorasta kiselina

4) Postoji li kiselina s jednim atomom kisika više od one kojoj je nastavak –na, daje joj se prefiks per –.
HClO4 – perklorna kiselina

Naziv kiseline Formula kiseline Naziv aniona Formula iona
fluorovodična HF fluorid
F-
klorovodična HCl klorid
Cl-
bromovodična HBr bromid
Br-
jodovodična HI jodid
I-
dušična HNO3 nitrat
NO3-
dušikasta HNO2 nitrit
NO2-
sumporna
H2SO4
hidrogensulfat
sulfat
HSO4-
SO42-
sumporasta
H2SO3
hidrogensulfit
sulfit
HSO3-
SO32-
sumporovodična
H2S
hidrogensulfid
sulfid
HS-
S2-
ugljična
H2CO3
hidrogenkarbonat
karbonat
HCO3-
CO32-
fosforna
H3PO4
dihidrogenfosfat
hidrogenfosfat
fosfat
H2PO4-
HPO42-
PO43-
perklorna
HClO4
perklorat
ClO4-
klorna
HClO3
klorat
ClO3-
klorasta
HClO2
klorit
ClO2-
hipoklorasta
HClO
hipoklorit
ClO-
cijanovodična HCN cijanid
CN-