srijeda, 16. ožujka 2016.

Pripreme za državnu maturu iz kemije

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Kemija


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz kemije

Zaokružite jedan točan odgovor.

1. Koje je značenje znaka opasnosti prikazanoga na slici? 
a) oksidirajuće
b) zapaljivo
c) nadražujuće
d) nagrizajuće

Točan odgovor: D


2. Koja se fizikalna promjena odvija kada se suhi led izloži okolini pri normalnome atmosferskom tlaku i sobnoj temperaturi?
a) CO2(l) → CO2(g)
b) CO2(s) → CO2(l)
c) CO2(g) → CO2(s)
d) CO2(s) → CO2(g)

Točan odgovor: D


3. Kojemu tipu kristala pripada uzorak tvari koji u čvrstome stanju vodi električnu struju, koji nije topljiv u vodi i koji ima talište pri 1907 °C?
a) kristalima metala
b) ionskim kristalima
c) kovalentnim kristalima
d) molekulskim kristalima

Točan odgovor: A


4. U koji koloidni sustav svrstavamo dim s obzirom na agregacijsko stanje disperzne faze i disperznoga sredstva?
a) čvrsto - tekuće
b) čvrsto - plinovito
c) plinovito - plinovito
d) tekuće - plinovito

Točan odgovor: B


5. Miješanjem 100 mL vodene otopine natrijeva karbonata Na2CO3 i 100 mL vodene otopine kalcijeva klorida CaCl2 jednakih množinskih koncentracija priređena je nova otopina. Koji od navedenih iona ostaju u otopini nakon miješanja?
a) Na+(aq) i Cl-(aq)
b) Na+(aq) i CO32- (aq)
c) Ca2+(aq) i Cl-(aq)
d) Ca2+(aq) i CO32-(aq)

Točan odgovor: A


6. Koja će od navedenih vodenih otopina soli s vodenom otopinom srebrova nitrata tvoriti koloidni sustav?
a) NaNO3(aq)
b) NaF(aq)
c) NaClO4(aq)
d) NaCl(aq)

Točan odgovor: D


7. Koju elementarnu ćeliju prikazuje znamenitost na slici?
 
a) jednostavnu kubičnu
b) volumno centriranu kubičnu
c) plošno-centriranu kubičnu
d) heksagonsku

Točan odgovor: B


8. U kojoj se skupini periodnoga sustava elemenata nalazi kemijski element čiji atomi imaju najmanju elektronegativnost?
a) u 1. skupini
b) u 2. skupini
c) u 16. skupini
d) u 17. skupini

Točan odgovor: A


9. Koja od navedenih Fischerovih projekcijskih formula molekula ugljikohidrata prikazuje molekulu neke ketoze?
 

Točan odgovor: B


10. Koliko je mililitara otopine natrijeva hidroksida množinske koncentracije 0,05 mol L-1 potrebno za neutralizaciju 100 mL otopine octene kiseline množinske koncentracije 0,1 mol L-1?
a) 100 mL
b) 150 mL
c) 200 mL
d) 300 mL

Točan odgovor: C


11. Koja je molekulska formula tvari čija je strukturna formula prikazana na slici?
a) C4H4N2 
b) C4H6N2 
c) C6H4N2 
d) C6H6N2 

Točan odgovor: B


12. Koliki naboj treba proteći elektroliznim člankom da se reduciraju 2 mola iona cinka do elementarnoga cinka?
a) 96 500 C
b) 193 000 C
c) 386 000 C
d) 772 000 C

Točan odgovor: C


13. Koja je od vodenih otopina najkiselija ako otopina A ima pH-vrijednost 2, otopina B ima dvostruko veću pH-vrijednost od otopine A, otopina C ima c(H+) = 10-6 mol dm-3, a otopina D ima dvostruko veću c(H+) od otopine C?
a) otopina A
b) otopina B
c) otopina C
d) otopina D

Točan odgovor: A


14. Što je glukoza prema funkcijskoj skupini i broju ugljikovih atoma?
a) aldoheksoza
b) aldopentoza
c) ketopentoza
d) ketoheksoza

Točan odgovor: A


15. Kolika je množina preostaloga reaktanta pri sintezi vode ako se u reakcijskoj smjesi prije početka reakcije nalazilo 0,40 mola vodika i 0,30 mola kisika?
a) 0,10 mola vodika
b) 0,20 mola vodika
c) 0,10 mola kisika
d) 0,20 mola kisika

Točan odgovor: C


16. Koju od navedenih otopina treba dodati u vodenu otopinu kalijeva bromida da bi se izlučio elementarni brom?
a) NaCl(aq)
b) NaI(aq)
c) I2(aq)
d) Cl2(aq)

Točan odgovor: D


17. Koji plinoviti produkt nastaje kada se u reakcijsku posudu ispunjenu zrakom uvodi dušikov(II) oksid?
a) N2O
b) NO
c) NO2 
d) N2O5 

Točan odgovor: C


18. Koji spoj nastaje adicijom vode na propen u kiselome mediju?
a) propan
b) propin
c) propan-1-ol
d) propan-2-ol

Točan odgovor: D 


Pripreme za državnu maturu iz kemije

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Kemija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz kemije 

Zaokružite jedan točan odgovor.

19. Koji je od prikazanih kemijskih spojeva monomer u sintezi polimera poznatoga pod nazivom PVC?

Točan odgovor: A 


20. Kako se naziva reakcija u kojoj se koža ili nokti u dodiru s dušičnom kiselinom oboje žuto?
a) biuret reakcija
b) Lugolova reakcija
c) Tollensova reakcija
d) ksantoproteinska reakcija

Točan odgovor: D


21. Kojoj skupini biološki važnih spojeva pripadaju spojevi koji u reakciji s otopinom joda u vodenoj otopini kalijeva jodida daju pozitivan test?
a) lipidima
b) proteinima
c) polinukleotidima
d) polisaharidima

Točan odgovor: D


22. Konstanta ravnoteže Kc kemijske reakcije prikazane jednadžbom A + B 2 C ima vrijednost 4. Kolika je koncentracija tvari C ako su u ravnotežnoj smjesi koncentracije tvari A i tvari B jednake?
a) c(C) = c(A)
b) c(C) = 2 · c(B)
c) c(C) = 4 · c(B)
d) c(C) = 8 · c(A)

Točan odgovor: B


23. Kakva je promjena temperature tijekom prvih minuta mjerenja ako se ravnotežnomu sustavu leda i vode dovodi toplina?
a) Nema promjene.
b) Postupno raste.
c) Postupno pada.
d) Postupno raste pa pada.

 Točan odgovor: A


24. Zadane su termokemijske jednadžbe:
N2(g) + O2(g) 2 NO(g); ΔrH = 180,6 kJ mol-1
2 NO(g) + O2(g) 2 NO2(g); ΔrH = -114,2 kJ mol-1

Na temelju navedenih termokemijskih podataka pri 298 K izračunajte reakcijsku entalpiju ΔrH za reakciju N2(g) + 2 O2(g) 2 NO2(g).
a) ΔrH = -294,8 kJ mol-1 
b) ΔrH = -66,4 kJ mol-1 
c) ΔrH = 66,4 kJ mol-1 
d) ΔrH = 294,8 kJ mol-1 

Točan odgovor: C


25. Koja od navedenih promjena dovodi do povećanja brzine kemijske reakcije?
a) smanjenje množine jednoga od reaktanata
b) smanjenje temperature reakcijskoga sustava
c) povećanje temperature reakcijskoga sustava
d) povećanje veličine zrnaca reaktanta u čvrstome stanju

Točan odgovor: C


26. Kakav utjecaj ima katalizator na reakciju koja je u stanju kemijske ravnoteže pri 25 °C?
a) Povećava vrijednost konstante ravnoteže.
b) Smanjuje vrijednost konstante ravnoteže.
c) Utječe na reakcijski mehanizam.
d) Ne utječe na reakcijski mehanizam.

Točan odgovor: C


27. Kako smanjiti stupanj disocijacije fosforova(V) klorida za reakciju opisanu sljedećom jednadžbom kemijske reakcije: PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g)?
a) kondenzacijom klora
b) kondenzacijom fosforova(III) klorida
c) povećanjem tlaka
d) smanjenjem tlaka

Točan odgovor: C


28. Navedena jednadžba reakcije opisuje sustav u stanju kemijske ravnoteže pri 25 °C.

Koja će se promjena dogoditi ako sustavu u ravnoteži dodamo nekoliko kapi zasićene vodene otopine amonijeva tiocijanata NH4SCN uspostavljanjem novoga ravnotežnog stanja?
a) Otopina će poprimiti žutu boju.
b) Povećat će se koncentracija Fe(SCN)3(aq).
c) Smanjit će se koncentracija NH4Cl(aq).
d) Otopina će se obezbojiti.

Točan odgovor: B


29. Kolika je brojčana vrijednost konstante disocijacije vode izražena u mol2 dm-6 pri 25 °C?
a) 10-14 
b) 10-7 
c) 107 
d) 1014 

Točan odgovor: A


30. Koji se spoj dodaje tlu da mu se smanji kiselost?
a) NaCl(s)
b) CaCO3(s)
c) P4O10(s)
d) NH4Cl(s)

Točan odgovor: B


31. Koja je od navedenih jedinka prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji baza i kiselina konjugirana kiselina hidrogenfosfatnoga iona?
a) PO43- 
b) H3O+ 
c) H3PO4 
d) H2PO4- 

Točan odgovor: D


32. Koja od navedenih smjesa ima najmanju pH-vrijednost?
a) ljudska krv
b) sok od limuna
c) otopina sapuna
d) svježa kišnica

Točan odgovor: B


33. Dodatkom koje od navedenih tvari vodi će se povećati pH-vrijednost nastale otopine?
a) SO2 
b) NH3 
c) CH4 
d) H2S

Točan odgovor: B


34. Koji strukturni prikaz predstavlja jedinku alanina u vodenoj otopini čija je pH-vrijednost značajno manja od pH-vrijednosti izoelektrične točke te aminokiseline?

Točan odgovor: A


35. Koliki je oksidacijski broj atoma sumpora u spoju K2S2O7?
a) -II
b) -I
c) IV
d) VI

Točan odgovor: D


36. Koja od navedenih promjena predstavlja reakciju oksidacije?
a) Fe3+ u Fe2+ 
b) C(III) u C(IV)
c) ½ Cl2 u Cl-
d) S(VI) u S(IV)

Točan odgovor: B


37. Koja je od navedenih jedinka redukcijsko sredstvo (reducens) u sljedećoj jednadžbi kemijske reakcije:
a) MnO4- 
b) C2O42- 
c) H3O+ 
d) H2O

Točan odgovor: B


38. Na temelju vrijednosti standardnih elektrodnih potencijala zaključite s kojom od navedenih vodenih otopina neće reagirati cink.
E°(Na+Na) = -2,71 V;
E°(Zn2+Zn) = -0,76 V;
E°(Fe2+Fe) = -0,44 V;
E°(Cu2+Cu) = 0,34 V;
E°(Ni2+Ni) = -0,25 V;

a) FeCl2(aq)
b) CuCl2(aq)
c) NaCl(aq)
d) NiCl2(aq)

Točan odgovor: C


39. Na temelju vrijednosti standardnih elektrodnih potencijala odredite koja je od navedenih promjena moguća na elektrodama galvanskoga članka.
E°(Al3+Al) = -1,66 V;
E°(Ni2+Ni) = -0,25 V

a) Reduciraju se Al3+ ioni.
b) Oksidira se aluminij.
c) Oksidiraju se Ni2+ ioni.
d) Reducira se nikal.

Točan odgovor: B


40. Elektrolizom koje od navedenih vodenih otopina se na katodi ne razvija vodik?
a) H2SO4(aq)
b) NaCl(aq)
c) CuCl2(aq)
d) KOH(aq)

Točan odgovor: C

Pripreme za državnu maturu iz kemije

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Kemija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

Ispitna pitanja i odgovori iz kemije 

U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicu/tablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje. U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicama.

1.A Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
1.1. RbO2 
1.2. KMnO4 
1.3. NaHCO3 

Odgovori:
1.1. rubidijev superoksid
1.2. kalijev permanganat
1.3. natrijev hidrogenkarbonat

1. B Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
1.4. kalcijev hidrid
1.5. amonijev sulfat
1.6. klorna kiselina

Odgovori:
1.4. CaH2
1.5. (NH4)2SO4
1.6. HClO3


2. Za odjeljivanje tvari iz smjese tvari u kemijskome laboratoriju upotrebljavaju se različiti fizikalni postupci. 
2.1. Navedite postupak koji se primjenjuje za odvajanje tvari iz smjese vode i školske krede.

Odgovor: filtriranje i/ili dekantiranje

2.2. Na kojemu se svojstvu temelji odvajanje tvari iz smjese postupkom destiliranja?

Odgovor: različitom vrelištu (ili različitom tlaku para)

2.3. Kako se naziva postupak odjeljivanja tvari kojim se iz nafte dobiva benzin?

Odgovor: frakcijsko destiliranje

2.4. Kako se naziva stakleni kemijski pribor prikazan na slici?
Odgovor: Liebigovo hladilo


3. U epruvetu su uliveni jednaki volumeni žuto obojene vodene otopine joda i heksana, tekućine bez boje. Sadržaj je dobro promućkan i ostavljen da stoji kako bi se slojevi odijelili. Gustoća heksana manja je od gustoće vode pri 25 °C.
3.1. Opišite jednom rečenicom očekivana opažanja nakon završetka pokusa iz 3. zadatka.

Odgovor: a) donji sloj vodena otopina (voda) i gornji sloj heksan
(b) promjenu boje slojeva (vodeni sloj gubi boju, heksan se oboji ili heksan se oboji ljubičasto)

3.2. Kako se naziva postupak odvajanja opisan u 3. zadatku?

Odgovor: ekstrahiranje


4. Odgovorite na sljedeća pitanja vezana uz nuklid 34S s pomoću priloženoga periodnog sustava.
4.1. Atomski broj nuklida jest:

Odgovor: 16

4.2. Broj elektrona u valentnoj ljusci nuklida jest:

Odgovor: 6

4.3. Atom kojega kemijskog elementa ima istu elektronsku konfiguraciju kao i sulfidni ion?

Odgovor: aragona (Ar)

4.4. Napišite elektronsku konfiguraciju sulfidnoga iona.

Odgovor: 1s22s22p63s23p6 ili [Ar]

4.5. Kristali elementarnoga sumpora niskoga su tališta, slabo su topljivi u vodi i loši su vodiči struje. Navedite naziv međumolekulskih sila u kristalu sumpora.

Odgovor: van der Waalsove sile (Londonovo sile)

4.6. Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu molekule SO3.

Odgovor:









5. Osvježavajuće piće volumena 100 mL sadržava 1,25 g otopljene saharoze (C12H22O11).
5.1. Izračunajte množinsku koncentraciju saharoze u osvježavajućemu piću.

Postupak:
n = m/M
= 1,25 g / 342 g mol-1 
= 3,65 × 10-3 mol

c = n/V 
= 3,65 × 10-3 mol / 0,1 L
= 3,65 × 10-2 mol L-1 

Odgovor: c = 3,65 × 10-2 mol L-1

5.2. Koliko mL vode treba dodati otopini iz 5. zadatka da bismo priredili otopinu čija je množinska koncentracija tri puta manja od početne množinske koncentracije? Pretpostavite aditivnosti volumena.

Postupak:
c1 = c0 / 3
= 3,65 × 10-2 mol L-1 / 3
= 1,22 × 10-2 mol L-1 

V1 = no/c1 
= 3,65 × 10-3 mol / 1,22 × 10-2 mol L-1 
= 0,3 L

V = V1 - V0 
= 0,3 L - 0,1 L
= 0,2 L
= 200 mL

Odgovor: V = 200 mL

5.3. Kako se naziva kemijska veza kojom su molekule monosaharida povezane u molekuli saharoze?

Odgovor: glikozidna veza


6. Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija četiriju tvari u reakcijskoj smjesi stalna volumena o vremenu.

6.1. Izračunajte konstantu ravnoteže za reakciju iz 6. zadatka opisanu jednadžbom kemijske reakcije A + 2 B 2 C + 3 D.

Postupak:

Odgovor: Kc = 864 mmol2 dm-6 

6.2. Izračunajte prosječnu brzinu kemijske reakcije tijekom prvih 5 minuta provedbe reakcije upotrebljavajući dijagram iz 6. zadatka.

Postupak:

Odgovor: Prosječna brzina kemijske reakcije je (0,37 ± 0,1) mmol dm-3 min-1.

6.3. Koji će učinak na ravnotežno stanje reakcijskoga sustava iz zadatka 6.1. imati dodatak tvari D u sustav?

Odgovor: Ravnoteža će se pomaknuti u lijevo, prema reaktantima. 


Pripreme za državnu maturu iz kemije

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Kemija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

Ispitna pitanja i odgovori iz kemije 

U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicu/tablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje. U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicama.

7. Na slici je prikazan model molekule organskoga spoja.
7.1. Kojoj skupini organskih spojeva, s obzirom na funkcijsku skupinu koju sadržava, pripada prikazana molekula?

Odgovor: eterima

7.2. Spojevi jednake molekulske formule mogu pripadati različitim skupinama organskih spojeva. Prikažite kondenziranim strukturnim formulama konstitucijske (strukturne) izomere spoja iz 7. zadatka.

Odgovori:
7.2.A CH3CH2CH2OH
7.2.B CH3CH(OH)CH3

7.3. Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja opisuje dobivanje metoksietana ako je jedan od reaktanata jodetan.

Odgovor: CH3CH2I + CH3ONa CH3CH2OCH3 + NaI


8. Nitrobenzen je svijetložuta uljasta tekućina koja se slabo otapa u vodi, a vrlo dobro u organskim otapalima. Dobiva se nitriranjem benzena dušičnom kiselinom uz koncentriranu sumpornu kiselinu.

8.1. Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja nitrobenzena prema postupku opisanome u 8. zadatku.

Odgovor:

8.2. Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu nitrilova kationa NO2+ koji je elektrofil u reakciji iz zadatka 8.1.

Odgovor:

8.3. Napišite s pomoću veznih crtica formulu aromatskoga spoja koji nastaje sulfoniranjem benzena u prisutnosti koncentrirane sumporne kiseline.

Odgovor:

8.4. Napišite s pomoću veznih crtica formulu aromatskoga produkta koji nastaje u reakciji bromiranja benzena u prisutnosti pogodnoga katalizatora.

Odgovor:

8.5. Napišite s pomoću veznih crtica formulu aromatskoga produkta koji nastaje u reakciji alkiliranja benzena kloretanom u prisutnosti pogodnoga katalizatora.

Odgovor:

8.6. Kojoj vrsti organskih reakcija pripadaju reakcije nitriranja, sulfoniranja, bromiranja i alkiliranja benzena?

Odgovor: elektrofilna supstitucija


9. Promotrite reakcijsku shemu i odgovorite na sljedeća pitanja.

9.1. Nacrtajte strukturnu formulu spoja koji je na reakcijskoj shemi označen slovom B.

Odgovor: CH3CH(OH)CH3 

9.2. Spoj označen slovom E pripada skupini poluketala. Nacrtajte strukturnu formulu toga spoja. 

Odgovor:


9.3. Kojoj skupini organskih spojeva pripada spoj nastao reakcijom tvari E i metanola?

Odgovor: ketalima

9.4. U koju se vrstu organskih kemijskih reakcija ubraja reakcija kojom se iz spoja označenoga slovom D opet dobije spoj označen slovom A?

Odgovor: eliminacija

9.5. U koju se vrstu organskih kemijskih reakcija prema reakcijskoj shemi iz 9. zadatka ubraja reakcija katalitičkoga hidrogeniranja kojom se iz spoja C dobiva spoj D?

Odgovor: adicija

9.6. Na koju bolest može upućivati miris spoja označenoga slovom C u čovjekovu dahu ili urinu?

Odgovor: na šećernu bolest


10. Otapanjem nekih hidroksida u vodi nastaju lužine.

10.1. Prikažite jednadžbom disocijaciju kalcijeva hidroksida u vodi.

Odgovor:
Ca(OH)2(s) Ca2+(aq) + 2OH-(aq)
Ca(OH)2(s) Ca2+(aq) + 2OH-(aq)

10.2. Kolika je pH-vrijednost otopine ako 600 mL kalcijeve lužine sadržava 5 mg otopljenoga kalcijeva hidroksida?

Postupak:
n[Ca(OH)2] = 0,005 g / 74,1 g mol-1 
= 6,75 × 10-5 mol

n(OH-) = 2 · 6,75 × 10-5 mol
= 1,35 × 10-4 mol

c(OH-) = n(OH-) / V
= 1,35 × 10-4 mol / 0,6 L
= 2,25 × 10-4 mol L-1 

pOH = -log c(OH-) / mol L-1 
= 3,65

pH = 14 - pOH
= 10,35

Odgovor: pH = 10,35


11. Razlika standardnih elektrodnih potencijala galvanskih članaka prikazanih shemama A i B iznosi:
A Al(s)Al3+(aq) ¦¦ Zn2+(aq)Zn(s);                                      ΔE = 0,90 V
B Zn(s)Zn2+(aq) ¦¦ H+(aq)H2(g)?Pt(s);                            ΔE = 0,76 V

11.1. Napišite jednadžbu polureakcije (parcijalnu jednadžbu) koja se odvija u cinkovu polučlanku galvanskoga članka A.

Odgovor: Zn2+ + 2e- Zn

11.2. Napišite naziv ili kemijski simbol reducensa (redukcijskoga sredstva) u galvanskome članku B.

Odgovor: cink (Zn)

11.3. Izračunajte standardni elektrodni potencijal aluminijeva polučlanka. Obvezatno prikažite postupak.

Postupak:
E(čl) = E0(red) - E0(oks)
E0(oks) = E0(red) - E(čl)
E0(oks) = -0,76 V - 0,90 V
E0 (Al3+Al) = -1,66 V

Odgovor: E0 (Al3+Al) = -1,66 V

11.4. Što će se dogoditi ako se pločicu od cinka uroni u vodenu otopinu aluminijeva klorida? Odgovorite rečenicom.

Odgovor: nema vidljive promjene.


12. Upišite u tablicu kemijske formule Brønsted-Lowryjeve konjugirane kiseline i konjugirane baze za zadane jedinke.

Odgovor:


13. Izračunajte molalitet (molalnost) vodene otopine glukoze ako je tlak pare vode iznad te otopine pri 50 °C jednak 11 999 Pa. (Ravnotežni tlak pare vode pri 50 °C jest 12 334 Pa.)

Postupak:
A - otapalo (voda) ; B - topljiva tvar (glukoza)

b = nB / mA 

pA = xA · pA* 
xA = pA / pA* 
xA = 11999 Pa / 12334 Pa
= 0,973

xA + xB = 1
xB = 1 - xA 
= 1 - 0,973
= 0,027

b = nB / mA 
nB = xB · nuk 
nuk = nA + nB 

b = nB / (nA · MA)
= xB · nuk / (xA · nuk · MA)
= xB / (xA · MA)
= 0,027 / (0,973 · 18,02 g mol-1)
= 0,00154 mol g-1 
= 1,54 mol kg-1 

Odgovor: b = 1,54 mol kg-1