petak, 27. svibnja 2011.

Instrukcije iz biologije

Biljna stanica


Usporedba kloroplasta i mitohondrija

• kloroplasti i mitohondriji obavijeni su dvijema membranama
• imaju vlastitu DNA i ribosome
• umnožavaju se diobom
• u njima nastaje adenozin trifosfat (ATP) fosforilacijom ADP – a

Fosforilacija ADP - a

 

• enzim ATP – sintetaza (ATP – aza) ugrađen je u unutarnju membranu mitohondrija i u tilakoidnoj membrani kloropastaPodrijetlo plastida i mitohondrija

S obzirom da imaju stanoviti stupanj samostalnosti u stanici (vlastita DNA i ribosomi), pretpostavlja se da su se mitohondriji i kloroplasti (plastidi) razvili od prokariotskih organizama tako što su dospijeli u preteču eukariotske stanice i s njom uspostavili stabilan endosimbiotski odnos (endosimbiotska teorija).


ponedjeljak, 23. svibnja 2011.

Instrukcije iz biologije

Mitohondriji

• stanični organeli
• okrugla ili duguljsta tjelešca promjera oko 0,5 μm, dužine do nekoliko μm
• vidljivi svjetlosnim mikroskopom
• obavijeni ovojnicom koju čine vanjska i unutrašnja membrana
• između membrana je međumembranski prostor
• unutrašnja membrana je naborana (grebeni)
• ovisno o tipu stanica, ti grebeni mogu izgledati kao tubuli (stanice jetre) ili kao spljoštene vrećice tj. kriste (mišićne stanice)
• unutrašnja membrana obavija matriks
• u matriksu se uz brojne enzime nalaze DNA, RNA i ribosomi


Elektronskomikroskopska snimka mitohondrija

Uloga mitohondrija

• mitohondriji su stanični organeli u kojima se oslobađa energija potrebna za životne procese (stanično disanje)
• u mitohondrijima se nalaze enzimi za razgradnju masti
• unutrašnja membrana sadrži enzim ATP – sintetaza (ATP – aza), koji katalizira proizvodnju ATP - a
• matriks mitohondrija sadrži enzime koji kataliziraju niz kemijskih reakcija – ciklus limunske kiseline
• u mitohondrijima se odvija niz reakcija u kojima se postupno oslobađa energija pohranjena u reduciranim organskim molekulama i privremeno pohranjuje u obliku fosfatne veze u ATP – u (adenozin trifosfat)srijeda, 11. svibnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Zadaci iz kemije


1. Izračunajte masu uzorka u kojem je maseni udio kalcijevog fosfata 97,3%, ako kalcijev fosfat, Ca3(PO4)2 u uzorku sadrži 3,011 × 1021 atoma kisika.
A) 398 mg
B) 0,187 g
C) 199 mg
D) 0,374 g
E) 0,167 g

2. Izgaranjem 500 kg nekog ugljena nastalo je 14 m3 sumporova (IV) oksida, SO2 pri tlaku p = 1,05 bara i temperaturi t = 20°C. Izračunajte maseni udio sumpora u ugljenu.
A) 38,6%
B) 10,6%
C) 3,86%
D) 1,06%
E) 4%

3. Izračunajte masu cinka koji je reagirao s 250 mL otopine klorovodične kiseline masenog udjela kiseline w(HCl) = 36,5% i gustoće otopine ρ = 1,18 gcm-3.
A) 96,58 g
B) 193,16 g
C) 193,16 mg
D) 96,58 mg
E) 9,658 g

4. Izračunajte masu kalcijevog hidroksida koja je potrebna za potrebnu neutralizaciju 35 mL fosforne kiseline množinske koncentracije c = 0,125 moldm-3.
A) 0,972 g
B) 486 g
C) 324 g
D) 324 mg
E) 486 mg

5. Izračunajte masu željezne rude potrebne za dobivanje 2 tone željeza, ako je maseni udio željezova (III) oksida u rudi w(Fe2O3) = 89%, a iskorištenje produkta je 92%.
A) 6,98 t
B) 2,34 t
C) 2,77 t
D) 2,96 t
E) 3,49 t

6. Izračunajte pH vrijednost otopine barijeva hidroksida, ako je otapanjem 315,3 mg barijeva hidroksida oktahidrata Ba(OH)2 × 8H2O u vodi dobiveno 10 litara otopine.
A) 11,0
B) 10,3
C) 10,0
D) 10,6
E) 11,3

7. Riješite sljedeću redoks jednadžbu:
NaI + H2SO4 + MnO2 → I2 + NaHSO4 + MnSO4 + H2O
Koeficijenti ispred reaktanata i produkata su:
A) NaI, 2H2O
B) 3H2SO4, 2MnSO4
C) MnO2, 2H2O
D) 2NaI, 3H2O
E) H2SO4, 2MnO2

8. Koliko je vremena potrebno provoditi elektrolizu vodene otopine natrijeva klorida da se na anodi razvije 75 cm3 klora (pri standardnim uvjetima), ako je jakost struje 500 mA?
A) 11 min
B) 18 min
C) 21 min
D) 42 min
E) 126 min

utorak, 10. svibnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Zadaci iz kemije


1. Zašto su vrelišta alkohola viša od vrelišta etera iste relativne molekulske mase?
A) zbog intermolekulskih napetosti
B) zbog Van der Waalsovih sila
C) grijanjem izlazi voda
D) zbog stvaranja vodikovih veza
E) zbog kemijske inertnosti

2. Količina vodika potrebna za hidrogeniranje 10 g oleinske kiseline (C18H34O2) iznosi:
A) 0,016 mol
B) 0,062 mol
C) 0,029 mol
D) 0,035 mol
E) 0,031 mol

3. Oksidacijom ketona s vrućom dušičnom kiselinom nastaju:
A) aldehidi
B) karboksilne kiseline
C) esteri
D) alkoholi
E) eteri

4. Što su fosfolipidi?
A) derivati glicerola u kojima je jedna terminalna hidroksilna skupina esterificirana fosfornom kiselinom, a preostale hidroksilne skupine masnim kiselinama
B) derivati glicerola u kojima su sve hidroksilne skupine zamjenjene fosfornom kiselinom
C) spojevi koji nastaju kiselom hidrolizom ulja s fosfornom kiselinom
D) ulja koja sadrže mnogo triacilglicerola nezasićenih masnih kiselina
E) derivati glicerola u kojima su hidroksilne skupine esterificirane višim masnim kiselinama

5. Koja tvrdnja nije točna?
A) aluminij se dobiva elektrolizom taline koja se sastoji od glinice i kriolita
B) glinica je aluminijev (III) oksid, a istu formulu ima i korund, sirovina za proizvodnju brusnih površina
C) pri dobivanju aluminija elektrolizom na anodi se razvija ugljikov (II) oksid
D) kako je kriolit spoj natrija, aluminija i fluora, na naodi nastaje i nešto plinovitih spojeva fluora
E) aluminij se ne otapa u lužinama pa se rabi za izradu ambalaže za prehrambene proizvode

6. Koja tvrdnja nije točna?
A) pri dobivanju željeza najiše se rabe oksidne rude
B) visoka peć puni se koksom, rudom te vapnencom ili kremenim pijeskom
C) čelik se dobiva iz bijelog lijevanog željeza
D) najviša temperatura u visokoj peći je 1400°C
E) dio ugljika otapa se u rastaljenom željezu

7. Izračunajte empirijsku formulu spoja u kojoj je maseni udio vodika 2,3%, fosfora 34,8% i kisika 62,9%.
A) H3PO2
B) H3PO3
C) H2PO3
D) H4P2O7
E) H5P3O10