četvrtak, 18. listopada 2012.

Zadaci iz kemije za drugi razred1. Navedene reakcije podijelite u dvije skupine, anodne i katodne.
A Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)
B Zn(s) → Zn2+ + 2e-
C 2H2O(l) → O2(g) + 4H+(aq) + 4e-
D Fe3+(aq) + e- → Fe2+(aq)
E 2Cl-(aq) → Cl2(g) + 2e-
F 2H+(aq) + 2e- → H2(g)

2. Otopina A ima pH = 3. Otopina B ima pH = 11. Točne su tvrdnje:
A otopina A je kiselina
B obje otopine su neutralne
C pOH je veći u otopini B
D c(OH-) je veća u otopini A
E pOH je manji u otopini B
F c(H+) je ista u obje otopine

3. Napišite formulu i ime kiseline ili baze kojima pripada pojedini od sljedećih iona:
A ClO4-
B Fe2+
C S2-
D Li+
E H2PO4-

4. Kristal silicija ima strukturu dijamanta. Duljina brida elementarne ćelije je 0,543 nm. Gustoća silicija je 2,32 g/cm3. izračunaj broj atoma silicija u elementarnoj ćeliji.

5. Izračunaj volumen klora pri t = 40°C i p = 1,2 bar koji se razvije reakcijom jednog mola Na2Cr2O7 sa suviškom HCl. Produkti reakcije su klor, natrijev klorid, kromov (III) klorid i voda.
A Napiši jednadžbu tog redoks procesa.
B Izračunaj volumen klora u dm3

6. Izračunaj volumen 10%-tne otopine sumporne kiseline gustoće 1070 g/dm3 potrebne za neutralizaciju otopine koja sadrži 16 g natrijevog hidroksida.

7. Koji se procesi odvijaju na katodi i anodi pri elektrolizi otopine cinkova klorida, ako je anoda:
A od ugljena (grafita)
B od cinka

8. Na temelju podataka iz termokemijskih jednadžbi pri 25°C i 101 kPa izračunaj entalpiju za reakciju: 
 Pb(s) + PbO2(s) + 2SO3(g) → 2PbSO4(s)

Pb(s) + PbO2(s) +2H2SO4 → 2PbSO4(s) + 2H2O(l)                   ΔH° = -509,2 kJ/mol
SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(l)                                                       ΔH° = -130 kJ/mol

9. U kojem od navedenih parova soli su otopine lužnate:
A NaHCO3, KCN
B (NH4)2SO4, NH4Cl
C NH4Cl, NH4NO3
D NaNO3, NaCl
E K2SO4, NaClO4

10. U reakcijskoj posudi nalazi se 4 mola molekula ugljikova (II) oksida i 4 mola molekula kisika. Reakcijom nastaje 3 mola molekula ugljikova (IV) oksida.
A napiši jednadžbu kemijske reakcije
B Izračunaj maseni udio sastojaka u smjesi
C Izračunaj volumen smjese plinova pri s. u.Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.