subota, 4. svibnja 2013.

Zadaci iz kemije za treći razred

1. Izračunaj gustoću zlata koje kristalizira u obliku plošno centrirane kocke, a duljina brida elementarne ćelije je 0,407 nm.

2. Maseni udio magnezijevih ion u morskoj vodi je 0,13%. Kolika je masa morske vode koju treba preraditi kako bi se proizvela 1 tona magnezija pri iskorištenju 75%

3. Jednadžbama prikaži reakciju natrijeve lužine:
a) sa sumporovim (IV) oksidom
b) s ugljikovim (IV) okisdom
c) sa sumporovodikom
Plinovi se uvode u otopinu do zasićenja.
U koju vrstu reakcija ubrajamo navedene reakcije?

4. Jednadžbama prikaži procese na elektrodama pri dobivanju aluminija iz glinice. Zašto se anodni blokovi procesom elektrolize troše?

5. Pri temperaturi 400°C i tlaku 250 bara, reakcijom 2,80 g dušika s dovoljnom količinom vodika, nastaje 0,72 g amonijaka. Izračunaj iskorištenje reakcije.

6. Izračunaj promjenu standardne Gibbsove energije za reakciju 50,0 g dušika s kisikom pri 25°C.
Jednadžba reakcije je:
N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)
Može li se NO raspasti na elemente pri zadanim uvjetima?

7. Izračunaj pH puferske otopine u kojoj su množinske koncentracije:
C(NH3) = 0,15 moldm-3, C(NH4Cl) = 0,35 moldm-3.
Konstanta disocijacije Kb = 1,8 • 10-5 moldm-3.

8. Masa tekućeg klorida formule XCl2 je 0,200 g, a volumen pare je 55,8 cm3 pri standardnom tlaku i temperaturi 350 K.
a) Izračunaj relativnu atomsku masu elementa X.
b) Odredi atomski broj elementa X.

9. Izračunaj promjenu entropije pri kondenzaciji 1 mola vode. Temperatura je 100°C, a molarna entalpija isparavanja vode je 40,7 kJ/mol.

10. Molarna entalpija taljenja leda je 6,008 kJ/mol. Promjena entropije pri očvršćivanju 2 mola vode je:
a) 43,98 J/K
b) 218,2 J/K
c) -43,98 J/K
d) -218,2 J/K
Odaberi ispravan odgovor.

11. Izračunaj konstantu ravnoteže Kc pri t = 25°C za reakciju:
2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

12. Što nastaje elektrolizom vruće otopine kalij – klorida?

13. Poredaj kovalentne veze prema porastu polarnosti: C – F, H – F, F – F, O – F

14. Jednadžbama prikaži reakcije:
a) natrija i vodika
b) broma i vodika
c) sumpora i vodika
d) butana (C4H10
) i vodene pare.

nedjelja, 28. travnja 2013.

Fotosinteza

Reakcije fotosinteze

Listovi → najvažniji organi za fotosintezu
Reakcije fotosinteze dijele se na primarne i sekundarne reakcije.

Primarne reakcije
• Reakcije ovisne o svjetlosti
Fotofosforilacija i fotoliza voda
• Odvijaju se na tilakoidnim membranama kloroplasta
Stvaranje molekula NADPH i ATP-a pomoću Sunčeve energije

Sekundarne reakcije
• Reakcije u tami
• Neovisne o svjetlosti
Calvinov ciklus
• Stroma kloroplasta
• Sinteza organskih molekula pomoću kemijske energije sadržane u molekulama ATP-a i NADPHPrimarne reakcije

Fotosustavi I i II → udružene molekule biljnih pigmenata u sastavu tilakoidnih membrana. Fotosustav se sastoji od antenskih molekula i reakcijskog središta.

Antenske molekule 
Molekule pigmenta
“Hvataju” fotone svjetlosti i usmjeravaju u reakcijsko središte

Reakcijsko središte
Klorofil a
Izbacivanje dva elektrona iz atoma magnezija pomoću energije fotona


Izbacivanje elektrona iz fotosustava I i II → transportni lanac elektrona
Prelazak elektrona na oksidirani koenzim NADP+
Oksidirani fotosustav II  oduzima elektrone iz atoma kisika u molekulama vode

Fotoliza vode → razgradnja vode pomoću svjetlosti na elementarni kisik i vodikove ione.


Nakupljanje vodikovih iona u unutrašnjosti tilakoida; dolazi do stvaranja njegovog gradijenta u odnosu na stromu kloroplasta
Difuzija H+ iona u stromu preko enzima ATP- sintetaze → oslobađanje kemijske energije i pohranjivanje u molekulama ATP-a

Nakupljanje ATP i NADPH u stromi → Calvinov ciklus 

Sekundarne reakcije (Calvinov ciklus)

Sekundarne reakcije počinju vezanjem ugljikova (IV) oksida na ribuloza-1,5-difosfat  
Karboksilacija → vezanje CO2 
Prvi korak Calvinovog ciklusa katalizira enzim ribuloza-1,5-difosfat karboksilaza oksigenaza (rubisko) 


Sinteza glukoze iz šećera s tri ugljikova atoma koji nastaje u Calvinovom ciklusu
Glukoza je primarni produkt fotosinteze
Polimerizacija glukoze u škrob
Usporedba fotosinteze i staničnog disanja:


petak, 22. veljače 2013.

Nacionalni ispiti 2007

I. Zadatci s jednim točnim odgovorom
UPUTA: Na listu za odgovore trebaš obilježiti znakom X samo jedan od četiriju ponuđenih odgovora. Točan odgovor donosi 1 bod, a netočan 0 bodova.

 

1. U kojoj se od navedenih staničnih tvorbi zbiva stanično disanje?
A. ribosomu
B. lizosomu
C. endoplazmatskoj mrežici
D. mitohondriju
 

Točan odgovor: D
 

2. Broj kromosoma je u tjelesnim stanicama:
A. polovičan
B. triploidan
C. diploidan
D. haploidan


Točan odgovor: C
 

3. Koji od navedenih organizama pripadaju carstvu protista (protoktista)?
A. alge
B. bakterije
C. cijanobakterije
D. papratnjače
 

Točan odgovor: A
 

4. Koja je molekula prikazana crtežom?
 

A. nukleotid
B. nukleinska kiselina
C. aminokiselina
D. triglicerid
 

Točan odgovor: C
 

5. U molekuli prikazanoj na slici postoje:
 

 
 A. vodikove veze unutar lanaca i kovalentne veze među lancima
B. kovalentne veze unutar lanaca i vodikove veze među lancima
C. kovalentne veze unutar lanaca i među lancima
D. vodikove veze unutar lanaca i među lancima
 

Točan odgovor: B
 

6. Koja će se molekula osloboditi pri nastanku dipeptida?
A. voda
B. alkohol
C. kisik
D. ugljikov(IV) oksid
 

Točan odgovor: A
 

7. Koje stanične strukture su najsličnije po građi?
A. Golgijevo tijelo i ribosom
B. kloroplast i ribosom
C. kloroplast i mitohondrij
D. ribosom i lizosom
 

Točan odgovor: C
 

8. Koji spoj životinjama služi za skladištenje energije?
A. kolesterol
B. triglicerid
C. glicerol
D. škrob
 

Točan odgovor: B
 

9. Koji od navedenih spojeva sadrži dušičnu bazu?
A. DNA-polimeraza
B. pepsin
C. ATP
D. fosfolipid


Točan odgovor: C
 

10. Koji je proces prikazan na slici?
A. olakšana difuzija
B. osmoza
C. pinocitoza
D. aktivni transport
 

Točan odgovor: B
 

11. Što od navedenoga ima životinjska, a nema većina biljnih stanica?
A. staničnu membranu
B. Golgijevo tijelo
C. centriole
D. staničnu stijenku
 

Točan odgovor: C
 

12. Koji proces prikazuje ovaj crtež?
 

 
A. aktivni prijenos
B. egzocitozu
C. endocitozu
D. olakšanu difuziju
 

Točan odgovor: B
 

13. Kako se zove tvorba kojoj se povećava volumen tijekom razvoja biljne stanice?
A. vakuola
B. ribosom
C. mitohondrij
D. centriol


Točan odgovor: A 


14. Što od navedenoga vidimo u jezgri tijekom interfaze?
A. kromosome koji sadrže dvije kromatide
B. diobeno vreteno
C. kromosome u konjugaciji
D. kromatin


Točan odgovor: D
 

15. Koliko kromosoma i koliko molekula DNA nalazimo u stanici čovjeka u kasnoj anafazi mitoze?
A. 46 kromosoma i 46 molekula DNA
B. 23 kromosoma i 46 molekula DNA
C. 92 kromosoma i 92 molekule DNA
D. 46 kromosoma i 92 molekule DNA


Točan odgovor: C
 

16. Koja je uloga klorofila u fotosintezi?
A. razgradnja organskih spojeva
B. proizvodnja kisika
C. sinteza organskih spojeva
D. vezanje svjetlosne energije
 

Točan odgovor: D
 

17. Koja od navedenih staničnih tvorbi nema membranu?
A. vakuola
B. kloroplast
C. ribosom
D. lizosom


Točan odgovor: C
 

18. Koja je od navedenih staničnih tvorbi točno spojena s njenom funkcijom?
A. ribosom – sinteza steroida
B. mitohondrij – proizvodnja kisika
C. centrosom – formiranje diobenoga vretena
D. lizosom – stvaranje ATP-a
 

Točan odgovor: C
 

19. Što trebaš upisati na praznu crtu da točno dopuniš navedenu reakciju?
ATP → ____________ + P + energija
A. ATP-aza
B. ADP
C. PO43-

D. AMP

Točan odgovor: B
 
20. Koja od navedenih jednadžbi prikazuje stanično disanje?
A. C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + energija
B. 6CO2 + 12H2O + svjetlosna energija (klorofil) → C6H12O6 +6O2 + 6H2O
C. C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2CO2 + energija
D. 6CO2 + 12H2O + svjetlosna energija (klorofil) → C6H12O6 + CO2 + 6H2O


Točan odgovor: A