srijeda, 10. studenoga 2010.

Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza

Kovalentna veza između istovrsnih atoma

Kovalentnu vezu karakterizira stvaranje zajedničkog elektronskog para između atoma u molekuli.
Zajednički elektronski par pripada jednom i drugom atomu. Stvaranjem zajedničkog elektronskog para atomi će u molekuli popuniti dubletnu ili oktetnu konfiguraciju najbližeg plemenitog plina (energetski najpovoljnije).

Kovalentna veza nastaje pri spajanju atoma nemetala.

Valencija elemenata u spoju s kovalentnom vezom naziva se kovalencija. To je broj zajedničkih elektronskih parova koje stvara jedan atom.
Atomi u molekulama mogu biti povezani jednostrukom, dvostrukom i trostrukom kovalentnom vezom.

Primjeri:
Stvaranje molekule vodika
Svaki atom vodika ima po jedan elektron koji daje u zajednički elektronski par.
Podjelom zajedničkog elektronskog para oba su atoma postigla stabilnu elektronsku konfiguraciju plemenitog plina helija.


U molekuli vodika se preklapaju atomske orbitale, pri čemu nastaje zajednička molekulska orbitala.
Jedan zajednički elektronski par najčešće označavamo crticom koja prikazuje kovalentnu vezu.
Ako su atomi povezani jednim zajedničkim elektronskim parom vezu nazivamo jednostrukom kovalentnom vezom.

Stvaranje molekule klora
Svaki atom klora ima u valentnoj ljusci sedam elektrona.


Stvaranjem jednog zajedničkog elektronskog para oba su atoma postigla energetski najpovoljniju elektronsku konfiguraciju (plemenitog plina argona).
Atomi klora vezani su jednostrukom kovalentnom vezom.
U molekuli klora osim jednog zajedničkog svaki atom ima po tri nepodijeljena elektronska para.


Stvaranje molekule kisika
Atomi kisika u valentnoj ljusci imaju šest elektrona. Oktetnu elektronsku konfiguraciju postižu povezivanjem s dva zajednička elektronska para i nastaje dvostruka kovalentna veza.


Stvaranje molekule dušika 
Dušik u valentnoj ljusci ima pet elektrona. Kako bi postigao energetski stabilnu konformaciju u molekuli dušika će se dva atoma dušika povezati trostrukom kovalentnom vezom (nastaju tri zajednička elektronska para).Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.