subota, 29. siječnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Vrste kristala II

Atomski i molekulski kristali

To su kristali u kojima su atomi povezani kovalentnom vezom. Građevni elementi atomskih kristala su atomi, a molekulskih molekule.

Atomski kristali

Alotropija – je pojava da se ista tvar javlja u dva ili više strukturna oblika.

Alotropske modifikacije ugljika su dijamant, grafit i fuleren.
Razlike u svojstvima uzrokovani su različitim rasporedom ugljikovih atoma unutar kristala.


Dijamant je alotropska modifikacija ugljika. U kristalu svaki je atom ugljika povezan kovalentnim vezama s četiri susjedna ugljikova atoma. Cijeli kristal predstavlja jednu veliku molekulu.
Zbog jakih veza unutar kristala dijamant je najtvrđa poznata tvar, najbolji električni izolator; te je teško taljiv.


U kristalu grafita atomi ugljika vezani su kovalentnim vezama tako da tvore ravne slojeve. Unutar sloja svaki je atom vezan sa tri susjedna atoma čineći šesteročlane prstenove.
Od četiri elektrona u valentnoj ljusci tri stvaraju jake kovalentne veze, a četvrti je delokaliziran (pripada cijelom sloju čineći elektronski oblak). Između slojeva su slabe van der Waalsove sile.
Zbog delokaliziranih elektrona grafit provodi električnu struju.
Zbog slabih privlačnih sila između slojeva grafit je mekan.


U molekuli fulerena (C60) ugljikovi su atomi razmješteni tako da čine dvadeset šesterokuta i dvanaest peterokuta koji pokrivaju površinu kugle (slično površini nogometne lopte).
Pri niskom temperaturama ako mu se doda malo kalija, cezija ili rubidija provodi električnu struju bez otpora.
Supravodljivost je stanje tvari pri kojem nema električnog otpora.
Čisti C60 je po svojim svojstvima sličan dijamantu, izrazito tvrd, izolator.

Čađa je amorfni oblik ugljika.

petak, 28. siječnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Vrste kristala

Fizička svojstva kristala ovise o načinu slaganja atoma, molekula ili iona u kristalu.

S obzirom na vrstu građevnih elemenata u kristalu razlikuju se:
• ionski kristali
• molekulski kristali
• atomski kristali
• kristali metala

Ionski kristali

Građevni elementi su ioni.
Omjer polumjera kationa i aniona određuje vrstu kristalne rešetke.

Koordinacijski broj je broj iona suprotnog naboja koji se u ionskom kristalu nalaze oko središnjeg iona.

Zbog jakih privlačnih sila između iona tališta i vrelišta su visoka.
Taline ionskih spojeva dobro provode električnu struju, dok je ionski spojevi u čvrstom stanju ne provode.

Većina ionskih kristala se dobro otapa u vodi (polarno otapalo), a njihove otopine dobro provode električnu struju zbog slobodnog gibanja iona. Pri otapanju ioni se okružuju molekulama vode (hidratiziraju).

Ionski kristali pokazuju svojstvo kalavosti.
Kalavost – kristali se lome smjerom određene plohe ako se na njih djeluje mehaničkom silom (amorfne tvari ne pokazuju kalavost već se pri udarcu lome nepravilno).


Kada se vanjskom silom djeluje na kristal međusobno se pomiču čitavi slojevi u kristalu. Zbog takvih pomaka istoimeni naboji će se naći jedan pokraj drugog. Doći  će do pucanja zbog odbojnih sila između istovrsnih naboja.

utorak, 25. siječnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Kristalni sustavi

Elementi simetrije i kristalni sustavi

Ravnina simetrije je zamišljena ravnina koja dijeli kristal na dvije zrcalno jednake polovine.
Broj ravnina simetrije u pojedinim vrstama kristala je različit.


Os simetrije je zamišljeni pravac koji prolazi središtem kristala i oko kojeg možemo zakretati kristal za određeni broj stupnjeva da dođe u položaj jednak početnom položaju.

Centar simetrije je zamišljena točka unutar kristala koja je jednako udaljena od dvije nasuprotne, istovrsne i paralelne plohe.

S obzirom na kombinaciju i broj elemenata simetrije kristale možemo podijeliti u 32 kristalna razreda.

Kristalografske osi određuju oblik kristala. To su zamišljeni pravci koji se sijeku u središtu kristala, a odgovaraju prostornom koordinatnom sustavu. Prema njima se kristali mogu svrstati u sedam osnovnih kristalnih sustava.

Pravilan raspored građevnih elemenata u kristalu može se prikazati modelom prostorne kristalne rešetke.

Elementarna ćelija kristalne rešetke je najmanji dio u kristalnoj strukturi koji se periodički ponavlja duž kristalografskih osi. Nizanjem elementarnih ćelija u prostoru nastaje kristal.


Kristalni sustavi

U kubičnom sustavu postoje tri vrste elementarnih ćelija:
jednostavna
prostorno ili volumno centrirana
plošno centrirana

Različita svojstva tvari posljedica su različitog razmještaja atoma u prostoru i njihovog broja u elementarnoj ćeliji.

Jednostavna elementarna ćelija


Prostorno ili volumno centrirana elementarna ćelija

Plošno centrirana elementarna ćelija

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok

31. Koji dijagram, A, B, C ili D, ispravno prikazuje odnos između brzine unapredne reakcije (v) i brzine unazadne (v) reakcije u stanju dinamičke ravnoteže?

Točan odgovor: A

32. Neka vodena otopina ispitana je plavim lakmusovim papirićem koji je u kontaktu s njom pocrvenio. U otopinu je uz miješanje dodan natrijev hidrogenkarbonat. U kontaktu s tako priređenom otopinom crveni lakmusov papirić je poplavio.
Koju je tvar potrebno dodati kako bi dobivena otopina ponovno obojila lakmusov papirić u crveno? 
A. otopinu octa
B. vodu vapnenicu
C. otopinu lakmusa
D. vodeno staklo
Točan odgovor: A

33. Koliko je litara destilirane vode potrebno dodati dvjema litrama vodene otopine čija pH-vrijednost iznosi 2 kako bi se priredila otopina čija će pH-vrijednost iznositi 3?
A. 2
B. 8
C. 18
D. 22

Točan odgovor: C

34. Otapanjem koje od navedenih soli u vodi ne će doći do promjene pH-vrijednosti?
A. CH3COONa
B. NaNO3
C. NaHCO3
D. NaCN

Točan odgovor: B

35. Pri kojoj je od navedenih pH-vrijednosti vodena otopina najkiselija?
A. 1
B. 3
C. 9
D. 11

Točan odgovor: A

36. Koja od navedenih jednadžbi kemijskih reakcija prikazuje neutralizaciju?
A. 2 Ca + O2 → 2 CaO
B. HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-
C. Zn + HCl → ZnCl2 + H2
D. C3H7COOH + NaOH → C3H7COONa + H2O

Točan odgovor: D

37. Pretpostavimo da je stupanj disocijacije kiseline 1. Koliko će molekula te kiseline biti disocirano u 1 L vodene otopine čija je množinska koncentracija 0,1 mol L−1?
A. 1,20 ∙ 1022
B. 3,01 ∙ 1022
C. 6,02 ∙ 1023
D. 1,20 ∙ 1024

38. Što se zbiva na anodi tijekom elektrolize vodene otopine bakrova(II) klorida?
A. redukcija kloridnih iona
B. izlučivanje molekula klora
C. redukcija molekula vode
D. izlučivanje elementarnoga bakra

Točan odgovor: B

39. Pretpostavimo da se kemijska reakcija zbiva točno prema navedenoj jednadžbi kemijske reakcije: 3 A + B → 2 C + 4 D.
Koji je izraz za brzinu kemijske reakcije ispravan?Točan odgovor: D

40. Kolika je brojnost atoma vodika u uzorku amonijaka mase 17 g?
A. 6 ∙ 1023
B. 1,2 ∙ 1024
C. 1,8 ∙ 1024
D. 2,4 ∙ 1024

Točan odgovor: C

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

nedjelja, 23. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok

21. Pri temperaturi od 25 °C pH-vrijednost neke vodene otopine je 5. Kolika je, izraženo u mol dm−3, množinska koncentracija hidroksidnih iona u toj otopini?
A. 10−14
B. 10−9
C. 10−5
D. 10−4

Točan odgovor: B

22. Za nastajanje sumporovodika vrijedi sljedeća jednadžba kemijske reakcije:
H2(g) + S(s) → H2S(g); ΔrH < 0.
Koja će od navedenih promjena povećati ravnotežnu koncentraciju molekula produkta u reakcijskoj smjesi?
A. povećanje tlaka
B. smanjenje tlaka
C. sniženje temperature
D. povišenje temperature

Točan odgovor: C

23. Koja je od navedenih promjena egzotermna?
A. taljenje leda
B. kondenzacija vode
C. vrenje propanola
D. sublimacija kamfora

Točan odgovor: B

24. Kemijska reakcija 2 A + B → A2B reakcija je drugoga reda s obzirom na reaktant A. Koliko će puta porasti brzina kemijske reakcije povećamo li koncentraciju komponente A dva puta?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

Točan odgovor: C

25. Zadana je kemijska reakcija:
2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g); ΔrH < 0.
Kako na njezinu kemijsku ravnotežu, prema Le Chatelierovome načelu, utječe porast temperature reakcijskoga sustava?
A. Pomiče ravnotežu prema reaktantima.
B. Pomiče ravnotežu prema produktima.
C. Ne utječe na kemijsku ravnotežu.

Točan odgovor: A

26. Kada je brzina kemijske reakcije H2(g) + I2(s) → 2 HI(g) u smjeru stvaranja produkta najveća?
A. na početku reakcije
B. u stanju ravnoteže
C. pred kraj reakcije

Točan odgovor: A

27. U kojem se primjeru promjenom tlaka ne može djelovati na kemijsku ravnotežu?
A. CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)
B. 2 O(g) + 2 O2(g) → 2 O3(g)
C. 2 BaO2(s) → 2 BaO(s) + O2(g)
D. 4 NH3(g) + 5 O2(g) → 4 NO(g) + 6 H2O(g)

Točan odgovor: A

28. Nastajanje klorovodika zbiva se prema sljedećoj jednadžbi kemijske reakcije:
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g).
Koja će od navedenih promjena povećati udio molekula produkta u reakcijskoj smjesi?
A. povećanje tlaka
B. sniženje tlaka
C. dovođenje klora
D. odvođenje vodika

Točan odgovor: C

29. Na što od navedenoga utječe katalizator?
A. na kemijsku ravnotežu
B. na reakcijski mehanizam
C. na temperaturu kemijske reakcije
D. na množinu reaktanata

Točan odgovor: B

30. Što će od navedenoga ubrzati kemijsku reakciju?
A. smanjenje koncentracije reaktanata
B. sniženje temperature
C. povećanje koncentracije reaktanata

Točan odgovor: C

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

subota, 22. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok


11. Molekule koje od navedenih tvari se povezuju vodikovim vezama?
A. vodika
B. fluorovodika
C. metana
D. natrijeva hidrida

Točan odgovor: B

12. Koji niz prikazuje netočnu elektronsku konfiguraciju atoma u osnovnome stanju?
A. [Ne] 3s1 3p3
B. [Ar] 3d10 4s2 4p2
C. [Kr] 4d3 5s2
D. [Xe] 6s1

Točan odgovor: A

13. U jednoj se ampulici nalazi jedan gram vodika, a u drugoj jedan gram kisika. Kakav je odnos brojnosti atoma vodika i atoma kisika u navedenim uzorcima?
A. N(H) = N(O)
B. N(H) < N(O)
C. N(H) > N(O)

Točan odgovor: C

14. Pri kojim će uvjetima tlaka i temperature uzorak plina zauzimati najmanji volumen?
A. pri niskome tlaku i niskoj temperaturi
B. pri visokome tlaku i niskoj temperaturi
C. pri niskome tlaku i visokoj temperaturi
D. pri visokome tlaku i visokoj temperaturi

Točan odgovor: B

15. Koja elektronska konfiguracija odgovara osnovnomu stanju atoma fosfora?
A. [Xe] 6s1
B. [Kr] 4d3 5s2
C. [Ar] 3d10 4s2 4p2
D. [Ne] 3s2 3p3

Točan odgovor: D

16. Što je zajedničko neutralnim atomima izobara?
A. broj protona
B. maseni broj
C. broj elektrona
D. redni broj

Točan odgovor: B

17. Kolika je u g dm−3 masena koncentracija 12 %-tne vodene otopine octene kiseline čija je gustoća 1,015 g cm−3?
A. 0,122 g dm–3
B. 1,22 g dm–3
C. 12,2 g dm–3
D. 122 g dm–3

Točan odgovor: D

18. Kolika je masa tri mola molekula vodika?
A. 1,01 g
B. 3,03 g
C. 4,04 g
D. 6,06 g

Točan odgovor: D

19. Koja kemijska formula odgovara hidratnoj soli koja nastaje vezanjem 18,0 grama vode na 10,6 grama bezvodnoga natrijeva karbonata?
A. Na2CO3 · H2O
B. Na2CO3 · 5 H2O
C. Na2CO3 · 10 H2O
D. Na2CO3 · 2 H2O

Točan odgovor: C

20. Kemijskoj reakciji koja se zbiva pri temperaturi od 0 °C i tlaku od 101 325 Pa odgovara sljedeća jednadžba kemijske reakcije:
A(g) + 2 B(s) → 3 C(g).
Koliko će litara produkta nastati ako potpuno izreagiraju 2 mola jedinki plinovite tvari A?
A. 33,6 L
B. 44,8 L
C. 67,2 L
D. 134,4 L

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

četvrtak, 20. siječnja 2011.

Instrukcije iz biologije - Mejoza


Usporedba mitoze i mejoze


MITOZA
jedna dioba
produkti: dvije identične stanice
važna je za somatske stanice, tj. obnavljanje tkiva

MEJOZA
dvije diobe
produkti: četiri različite i haploidne stanice
važna je za razvoj gameta
važna je za biološku raznolikost

Broj kombinacija gameta u mejozi:   2n
n – označuje broj kromosoma koji su različiti

Primjer čovjeka:
  1. Normalne somatske stanice sadrže 46 kromosoma, od kojih je polovica naslijeđena od majke, a druga polovica od oca.
  2. Svaki od 22 autosoma u materinskom setu ima odgovarajući homolog u očevom setu. 23. par, spolnih hormona, određuje da li je osoba ženskog (XX) ili muškog (XY) spola.
  3. Spolnim sazrijevanjem se u gonadama (ovariju i testisima) stvaraju gamete procesom mejoze.
  4. broj kombinacija gameta u mejozi kod čovjeka je 223

nedjelja, 16. siječnja 2011.

Instrukcije iz biologije - Tijek mejoze

U interfazi se nasljedna tvar udvostručuje.
Kromosomi su prije početka diobe građeni od dvije sestrinske kromatide, a svaka od njih sadrži po jednu molekulu DNA.Profaza I.
Kromosomi se postupno skraćuju. Centrosom se dijeli na dva centriola i formiraju se niti diobenog vretena. Nestaje jezgrina ovojnica.
Svaki kromosom se sparuje sa svojim homolognim parom. Spareni homolozi zovu se bivalenti.
Bivalent četiri kromatide (tetrade) – četiri molekule DNA.
Homologni kromosomi međusobno izmjenjuju dijelove svojih kromatida u procesu koji se zove crossing – over.
Kao posljedica crossing – overa nastaje prekrižje (hijazma) koja spaja kromosome bivalenata.


Metafaza I.
Bivalenti su uz pomoć niti diobenog vretena poredani u metafaznoj ploči.
Centromeri homolognih kromosoma okrenuti su prema suprotnim polovima.

Anafaza I.
Niti diobenog vretena razdvajaju homologe privlačeći ih prema suprotnim polovima. Svaki kromosom sastoji se od dvije kromatide koje se drže zajedno na mjestu pričvrsnice.
Broj kromosoma se smanjuje na polovinu.

Telofaza I.
Dvije novonastale jezgre imaju polovičan broj kromosoma.

Nakon telofaze I. dolazi do mejoze II. koja je identična mitozi.

Profaza II. – kromosomi se skraćuju
Metafaza II. – kromosomi se pričvrsnicama smještaju u ekvatorijalnu ravninu.
Anafaza II. – razdvajaju se kromatide 
Telofaza II. – oblikuje se jezgrina ovojnica

subota, 15. siječnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Kristali

Čvrste stvari mogu biti amorfne i kristalne.

AMORFNE TVARI
Amorfne tvari nemaju pravilnu unutarnju građu i ne smatra ih se pravim čvrstim tvarima, već jako pothlađenim tekućinama. Nemaju određeno talište, pri zagrijavanju postupno mekšaju dok se ne rastale (staklo, vosak).

Struktura stakla

KRISTALI
Kristal je pravilno geometrijsko tijelo pravilne unutarnje građe, omeđeno ravnim, međusobno okomito i koso položenim plohama.petak, 14. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok


1. Množinske koncentracije četiriju navedenih vodenih otopina su jednake i iznose 0,1 mol L–1. Koja će od njih najbolje voditi električnu struju?
A. H2CO3
B. HNO3
C. H2S
D. NH3

Točan odgovor: B

2. U kojem je od navedenih spojeva prisutna kovalentna veza?
A. CO2
B. BaO
C. CaCl2
D. NaCl

Točan odgovor: A

3. Koliki je broj atoma u elementarnoj ćeliji kubične guste slagaline?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

Točan odgovor: C

4. Koja je jedinka, prema Brønsted-Lowryevoj teoriji kiselina i baza, konjugirana kiselina hidrogensufatnoga iona?
A. SO42-
B. H3O+
C. H2SO4
D. H2S

Točan odgovor: C

5. U kojem su nizu svi navedeni spojevi kovalentni?
A. HF, Na2O, CO2, H2S
B. PH3, CCl4, HCHO, H2S
C. MgO, H2O2, C2H2, H2SO3
D. CO, NO2, CS2, K2O2

Točan odgovor: B

6. U kojem je od navedenih spojeva ionska veza najslabija?
A. LiF
B. LiI
C. LiBr
D. LiCl

Točan odgovor: B

7. Koja od navedenih tvari ima najviše talište?
A. NaCl
B. CaO
C. Hg
D. He

Točan odgovor: B

8. Koji uzorak navedenih plinova ima, pri istim uvjetima tlaka i temperature, najmanju gustoću ukoliko su im množine jednake?
A. butan
B. ugljikov dioksid
C. vodik
D. amonijak

Točan odgovor: C

9. Koja od navedenih molekula ima linearnu prostornu građu?
A. BeF2
B. H2S
C. H2O
D. SO2

Točan odgovor: A

10. U kojoj od navedenih jedinki za središnji atom nije zadovoljeno pravilo okteta?
A. PH3
B. H2O
C. SiH4
D. BF3

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

ponedjeljak, 10. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Zadaci kratkih odgovora i zadaci dopunjavanja


51. Slika prikazuje unutarnje ženske spolne organe.
51.1. Kojim je slovom na slici označen jajovod?
A
Navedite dvije uloge jajovoda.
U jajovodima se događa oplodnja . Provodi jajnu stanicu (zametak) u maternicu.

51.2. Kako se naziva faza menstrualnog ciklusa (ovarijskog) ciklusa u kojoj je endometrij maternice najrazvijeniji (najdeblji)?
Sekrecijska faza

51.3. Karcinom maternice je jedan od najučestalijih karcinoma u žene. Na kojem se dijelu maternice najčešće razvija?
Na grliću (cerviksu) vrata maternice

Koja je najpoznatija metoda koja doprinosi ranom otkrivanju ovog oblika raka?
Papa – test

51.4. Navedite dvije mjere koje smanjuju rizik obolijevanja od spolnih prenosivih bolesti.
1. mjera: redovita higijena spolnih organa
2. mjera: upotreba prezervativa pri spolnom odnosu


52. Slika prikazuje niz kodona na mRNA.

52.1. Navedeni niz kodona na mRna nosi uputu za neki peptid. Uz pomoć tablice napišite redoslijed aminokiselina u tome peptidu.
Met – Arg – Pro – Tyr


52.2. Kako se naziva proces u kojem se aminokiseline povezuju u protein na ribosomu prema redoslijedu zapisanome u mRNA?
Prevođenje ili translacija

52.3. Kako se naziva veza kojom se povezuju aminokiseline?
Peptidna veza.

52.4. Kako se naziva triplet na tRNA koji je komplementaran kodonu u mRNA?
Antikodon


53. Slika prikazuje par homolognih kromosoma tijekom mejoze. Na kromosomima je naznačen položaj alelnih gena za dvije osobine dlake neke životinje. Slovo D označava dugu dlaku, a d kratku, dok slovo E označava crnu boju dlake, a e bijelu.

53.1. Napišite genotip organizma za dva prikazana svojstva prije udvostručenja DNA.
DdEe

53.2. Napišite sve moguće genotipove gameta koje će nastati na kraju II. mejotičke diobe ako se dogodio crossing over na način prikazan na slici.
DE, De, dE, de

53.3. Kakav će biti fenotip jedinke genotipa ddEe?
Dlaka će biti kratka i crne boje.

53.4. Napišite genotipove gameta koje bi nastale na kraju II. Mwjotičke diobe u slučaju da se nije dogodio crossing over.
DE, de


54. Katarina i Luka su supružnici normalne boje kože koji normalno raspoznaju boje. Katarinin otac je daltonist i albino. Lukini roditelji su zdravi homozigoti.
Aleli za normalno ralikovanje boja (XD) i daltonizam (Xd) su spolno vezani geni. Aleli koji određuju normalnu pigmentaciju kože (A) ili albinizam (a) dolaze na jednome od parova autosoma.

54.1. Napišite genotipove Katarine i Luke,
Katarinin genotip: XDXdAa
Lukin genotip: XDYAA

54.2. Napišite moguće genotipove gameta Katarine i Luke za navedena svojstva.
Katarinine gamete: XDA, XDa, XdA, Xda
Lukine gamete: XDA, YA

54.3. Prikažite sve moguće genotipove njihove djece za navedena svojstva, odnosno tablicu križanja.
54.4. Kolika je vjerojatnost da navedeni bračni par dobije sina daltonista koji je istodobno i nositelj gena za albinizam? Vjerojatnost izrazite razlomkom.
1/8


55. Slika prikazuje glave lisica koje žive u različitim geografskim pojasevima.

55.1. Kojemu geografskom pojasu pripadaju lisice sa slike? Na praznu crtu upišite slovo kojim je označena odgovarajuća lisica.
Umjereni pojas: C
Polarni pojas: B
Pustinjski pojas: A

55.2. Koji abiotički čimbenik utječe na veličinu uški lisice u različitim područjima?
Temperatura.

55.3. Jednom rečenicom objasnite razlike u boji krzna lisica koje žive u različitim geografskim područjima.
Lisice na različitim staništima imaju različitu boju krzna zbog bolje prilagodbe okolišu.

55.4. Navedite dvije promjene u ekosustavu koje mogu dovesti do smanjenja populacije polarnih lisica.
1. promjena: nedostatak hrane
2. promjena: paraziti
Ili klimatske promjene

56. Slika prikazuje prehrambeni lanac u moru.

56.1. Koji članovi lanca prikazanog na slici imaju najveću biomasu i količinu energije, a koji najmanju?
Najveću biomasu imaju: fitoplankton
Najmanju biomasu imaju: lignje

56.2. Koji je član hranidbenog lanca mesožder i potrošač drugog reda?
Riba

56.3. Kod kojih se sve članova lanca prikazanih na slici odvija sekundarna organska proizvodnja?
U zooplanktonu, ribama i lignjama.

56.4. Kako će se povećanje biomase fitoplanktona odraziti na biomasu svih ostalih članova lanca?
Povećanje biomase fitoplanktona dovest će do porasta biomasa ostalih članova lanca.