srijeda, 31. kolovoza 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.

U sljedećim zadacima dopunite tablice ili rečenice upisivanjem pojmova koji nedostaju.

6. Kalcit je glavni sastojak sedimentnih stijena poput vapnenca. Vapnenac uglavnom nastaje iz ljušturica uginulih morskih organizama, primjerice, planktona.
Žarenjem kalcita dobiva se tvar B i bezbojni plin C.

6.1. Napišite jednadžbu kemijske reakcije žarenja kalcita i označite agregacijska stanja reaktanata i produkata.
______________________________________________________________

6.2. Napišite kemijske nazive tvari B i plina C.

6.2.1. Tvar B ______________________________________________

6.2.2. Plin C ______________________________________________

6.3. Izračunajte koliki bi bio volumen plinovitoga produkta nastaloga žarenjem 50 kg kalcita pri 0 °C i pri tlaku od 1013 hPa.
Postupak:

Rezultat: ____________________

Točni odgovori:
6.1. CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
6.2.1. Tvar B kalcijev oksid
6.2.2. Plin C ugljikov(IV) oksid
6.3. Postupak:
n(kalcit) = 50 kg / 100 g mol−1 = 500 mol
n(kalcit) = n(CO2) = 1 : 1
V(CO2) = n(CO2) · Vm = 500 mol ∙ 22,4 dm3 mol−1 = 11 200 dm3

Rezultat: V(CO2) = 11,2 m3


7. Reakcijom kalcijeva oksida s vodom nastaje tvar koja mijenja boju crvenoga lakmus papira u plavu.

7.1. Napišite jednadžbu kemijske reakcije kalcijeva oksida s vodom u velikome suvišku i označite agregacijska stanja reaktanata i produkata.
______________________________________________________________

7.2. Doda li se tekućini koja nastaje reakcijom kalcijeva oksida i vode sumporna kiselina, doći će do kemijske reakcije i nastat će nova tvar. Napišite jednadžbu te kemijske reakcije i označite agregacijska stanja reaktanata i produkata.
______________________________________________________________

7.3. Napišite kemijski naziv soli koja nastaje kemijskom reakcijom opisanom u zadatku 7.2.
______________________________________________________________

7.4. Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu aniona soli koja je nastala kemijskom reakcijom opisanom u zadatku 7.2.

Točni odgovori:
7.1. CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq)
7.2. Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4(s) + 2 H2O(l)
7.3. Kalcijev sulfat
7.4.


8. Sumporov(IV) oksid može se katalitički oksidirati u sumporov(VI) oksid pri 575 °C uz uporabu platinske mrežice kao katalizatora. Ovu kemijsku promjenu može se opisati ovim izrazom:

2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g); ΔrH < 0.

8.1. Napišite izraz za tlačnu konstantu ravnoteže navedene oksidacije sumporova dioksida rabeći parcijalne tlakove reaktanata i produkata.

U sljedećim zadatcima strelicom udesno (→) označite ako će navedena promjena povećati ravnotežnu količinu produkata u reakcijskome sustavu, strjelicom ulijevo (←) ako će navedena promjena smanjiti količinu produkata u reakcijskome sustavu i crticom (−) ako navedena promjena ne utječe na ravnotežne količine reaktanata i produkata u reakcijskome sustavu.


8.2. Povišenje temperature reakcijskoga sustava

8.3. Povećanje tlaka u reakcijskome sustavu

8.4. Dodavanje kisika u reakcijski sustav

8.5. Objasnite kako katalizator utječe na kemijsku ravnotežu reakcijskoga sustava.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.6. Nacrtajte entalpijski dijagram katalitičke oksidacije sumporova dioksida opisane izrazom:

2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g); ΔrH < 0.

Točni odgovori:
 8.1.
 
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.Katalizator ne mijenja ravnotežne koncentracije reaktanata i produkata već omogućuje njihovo brže postizanje (ostvarivanje), tj. ubrzava postizanje stanja dinamičke ravnoteže u reakcijskom sustavu.
8.6.
 

9. Na slici je prikazana strukturna formula molekule limunske kiseline.

9.1. Napišite molekulsku formulu molekule limunske kiseline.
_________________________________

9.2. Izračunajte maseni udio vodika u molekuli limunske kiseline.
Postupak:

Rezultat: _________________________________

9.3. Koliko je hidroksidnih iona potrebno za potpunu neutralizaciju jedne molekule limunske kiseline?
_________________________________

9.4. Prehrambeni aditiv čija je oznaka E333 je sol limunske kiseline, kalcijev citrat.
Napišite kemijsku formulu kalcijeva citrata.
_________________________________

9.5. Esterifikacija je poznata reakcija kiselina i alkohola.
Napišite jednadžbu kemijske reakcije esterifikacije metanske kiseline i etanola.
______________________________________________________________


9.6. Napišite kemijski naziv estera nastaloga reakcijom iz zadatka 9.5.
______________________________________________________________

Točni odgovori:
9.1. C6H8O7
9.2. w(H, C6H8O7) = 4,2%
9.3. 3 hidroksidna iona
9.4. Ca3(C6H5O7)2
9.5. HCOOH + CH3CH2OH → HCOOCH2CH3 + H2O
9.6. Etil-metanoat ili etil-formijat

 

10. Galvanski članak načinjen je od dvaju polučlanaka pri standardnome tlaku i pri temperaturi od 25 °C. Srebrna elektroda uronjena je u otopinu srebrovih(I) iona, a željezna elektroda u otopinu željezovih(II) iona.

E°(Ag+/Ag) = +0,799 V i E°(Fe2+/Fe) = –0,440 V

10.1. Napišite shemu toga galvanskoga članka.
______________________________________________________________

10.2. Napišite kemijske reakcije na elektrodama.

10.2.1. Katoda: _________________________________________________

10.2.2. Anoda: _________________________________________________

10.3. Napišite sumarnu jednadžbu kemijske reakcije ovoga galvanskoga članka.
______________________________________________________________

10.4. Izračunajte razliku potencijala ovoga galvanskoga članka.
Postupak:

Rezultat: ______________

10.5. Jedan od načina zaštite metalnih predmeta od korozije je zaštita prevlakama od plemenitih metala. Uroni li se čelična šipkica u rastaljeno srebro, nastat će srebrna prevlaka koja će dobro štititi šipkicu od korozije.
Što će se dogoditi ako se zaštitni sloj ošteti, a predmet se nalazi u vlažnoj atmosferi? Obrazložite.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Točni odgovori:
10.1. Fe(s) │ Fe2+(aq) ¦¦ Ag+(aq) │ Ag(s)
10.2.1. Katoda: Ag+(aq) + e → Ag(s)
10.2.2. Anoda: Fe(s) → Fe2+(aq) + 2 e
10.3. 2 Ag+(aq) + Fe(s) → 2 Ag(s) + Fe2+(aq)
10.4. Račun:
ΔE = E°katoda − E°anoda = (+0,799 V) – (– 0,44 V) = +1,239 V
Rezultat: ΔE = 1,239 V
10.5. Ošteti li se zaštitna prevlaka, korozija će se pojačati. Redukcijski potencijal željeza značajno je negativniji od redukcijskog potencijala srebra, pa nastaje korozijski članak u kojem je željezo anoda te će se još lakše oksidirati nego da nema srebra.


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

utorak, 30. kolovoza 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.


U sljedećim zadacima dopunite tablice ili rečenice upisivanjem pojmova koji nedostaju.

1. Nabrojene tvari razvrstajte na vrste koloidnih otopina: aerosol, pjena, emulzija i sol-gel. Obilježite znakom X vrstu koloidnih otopina kojoj pripada pojedina tvar.

Točni odgovori:


2. a) Napišite odgovarajuće kemijske formule navedenih spojeva.
2.1. aluminijev sulfid ____________________
2.2. kalcijev perklorat ____________________
2.3. amonijev hidrogensulfat ____________________

Točni odgovori:
2.1. Aluminijev sulfid Al2S3
2.2. Kalcijev perklorat Ca(ClO4)2
2.3. Amonijev hidrogensulfat NH4HSO4


2. b) Napišite odgovarajuće kemijske nazive navedenih spojeva.
2.4. Ca(CN)2 _____________________________________
2.5. FePO4 ∙ 2 H2O _____________________________________
2.6. KNO2 _____________________________________

Točni odgovori:
2.4. Ca(CN)2 kalcijev cijanid
2.5. FePO4 ∙ 2H2O željezov(III) fosfat dihidrat
2.6. KNO2 kalijev nitrit


3.1. Poredajte po veličini od najmanje do najveće ove jedinke: Ar, K+, Cl, Ca2+, S2−.
______________________________________________________________

3.2. Što je zajedničko jedinkama iz zadatka 3.1.?
______________________________________________________________

3.3. Napišite elektronsku konfiguraciju osnovnoga stanja atoma sumpora.
______________________________________________________________

3.4. Nacrtajte Lewisove simbole kloridnoga iona, atoma argona i kalijeva kationa.

Točni odgovori:
3.1. Ca2+, K+, Ar, Cl, S2− (ili obrnutim redom)
3.2. Elektronska konfiguracija, ukupan broj elektrona ili to su izoelektronske čestice
3.3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
3.4.


4. Kao elementarna tvar kalcij nema značajnije uporabe, no kalcijevi spojevi poput krede, gipsa, vapnenca i mramora su vrlo učestali i rabljeni u svakodnevnome životu.
Hidroksiapatit, Ca5(PO4)3(OH), temeljni je sastojak naših kostiju i zuba. Elementarni kalcij prvi je izolirao engleski kemičar Humphrey Davy 1808. godine propustivši istosmjernu električnu struju kroz taljevinu kalcijeva klorida.
Kristali kalcija pripadaju kubičnomu sustavu, a njegova elementarna ćelija je kocka s duljinom stranice od 5,56 ∙ 10−8 cm. Gustoća kalcija je 1,55 g cm−3.
Izračunajte broj atoma u elementarnoj ćeliji kristala kalcija i odredite kojoj vrsti atomskih slagalina pripada.
Postupak:

Broj atoma ___________

Slagalina _________________________________________________________

Točni odgovori:
Račun:
V(kocke) = a3 = (5,56∙10−8 cm)3 = 1,719 ∙ 10−22 cm3
mkocke = 2,664 ∙ 10−22 g
ma(Ca) = 6,655 ∙ 10−23 g
mkocke/matoma = 4

Elementarna ćelija sadrži 4 atoma kalcija, stoga je to plošno centrirana kocka.


5. Kristale jedne soli izgrađuju kalcijevi ioni i njima izoelektronski jednoatomni, dvovalentni anioni.

5.1. Napišite kemijsku formulu te soli kalcija.
______________________________________________________________

5.2. Kristalna struktura kalcijeve soli iz zadatka 5.1. pripada tipu struktura natrijeva klorida. Izračunajte gustoću te kalcijeve soli i iskažite je jedinicom g mL–1 ako je duljina brida elementarne (jedinične) ćelije 0,5690 nm.
Postupak:

Rezultat: ________________________

5.3. Koliki je koordinacijski broj kationa i aniona u kristalu tvari iz zadatka 5.1. s obzirom na tip kristalne strukture?
______________________________________________________________

5.4. Iz jednoga grama taljevine kalcijeva spoja iz zadatka 5.1. elektrolizom je izlučen sav prisutan kalcij. Izračunajte naboj potreban za taj pokus. Pretpostavite da je iskorištenje struje bilo potpuno (100%-tno).
Postupak:

Rezultat: ________________________

Točni odgovori:
5.1. CaS
5.2.
Račun:
m(CaS) = 1,198 ∙ 10−25 kg
m(ćelije) = 4,791 ∙ 10−25 kg
V = 1,842 ∙ 10−28 m3
ρ(CaS) = 2,60 g mL−1
Rezultat: ρ(CaS) = 2,60 g mL−1
5.3. N(kation) = N(anion) = 6
5.4. Rješenje:
Ca2+(l) + 2 e → Ca(s)

Q = n(e) · F
Q = n(Ca2+) · F
Q = m(CaS)/M(CaS) · z · F
Q = (1 g/72,14 g mol−1) · 2 · 6,02 · 1023 mol−1· 1,60 · 10−19 C = 2670 C


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

utorak, 23. kolovoza 2011.

ponedjeljak, 8. kolovoza 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.

26. Koja je elektronska konfiguracija valentne ljuske Cu+ iona?
A. 3d9 4s2
B. 3d10 4s1
C. 3d9 4s0
D. 3d10 4s0

Točan odgovor: D

27. Koja će vrsta kemijske veze nastati ako se međusobno poveže veliki broj atoma čiji su koeficijenti elektronegativnosti manji od 1,5?
A. ionska
B. metalna
C. kovalentna
D. vodikova

Točan odgovor: B

28. Koji par predstavlja izobare?
A. 105B i 115B

B. 6931Ga i 7432Ge

C. 6933As i 7433As

D. 8234Se i 8236Kr

Točan odgovor: D

29. U kojoj je od navedenih molekula prisutna dvostruka kovalentna veza?
A. C3H8O
B. C2H6O
C. C2H4O
D. CH4O

Točan odgovor: C

30. Koja će se elementarna tvar izlučiti na katodi tijekom elektrolize vodene otopine modre galice?
A. bakar
B. vodik
C. kisik
D. sumpor

Točan odgovor: A

31. Što će nastati reakcijom 1-brompropana, CH3CH2CH2Br i natrijeva etoksida, CH3CH2ONa?
A. propil-metil-eter i NaBr
B. propanski etanoat i NaBr
C. etanski propanoat i NaBr
D. etoksipropan i NaBr

Točan odgovor: D

32. Koliko će mola molekula ugljikova(IV) oksida nastati izgaranjem 1 mola molekula pentana?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

Točan odgovor: D

33. Koliko će se molekula sumporne kiseline potpuno neutralizirati sa 6 formulskih jedinki natrijeva hidroksida?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Točan odgovor: A

34. Što nastaje adicijom bromovodika na but-1-en?
A. CH3CHBrCH2CH3
B. CH2BrCH2CH2CH3
C. CH2BrCHBrCH2CH3
D. CH3CH2CH2CH3

Točan odgovor: A

35. Što se određuje areometrom?
A. površina uzorka
B. gustoća čvrste tvari
C. gustoća tekućine
D. viskoznost tekućine

Točan odgovor: C

36. U kojem su nizu sve navedene molekule polarne?
A. Cl2, HCl, CO2
B. CHCl3, CO, H2
C. H2, CO2, CO
D. CO, HCl, CHCl3

Točan odgovor: D

37. Koja se promjena događa na anodi tijekom elektrolize vodene otopine kalcijeva klorida?
A. redukcija kloridnih iona
B. izlučivanje molekula klora
C. izlučivanje vodikovih iona
D. redukcija molekula vode

Točan odgovor: B

38. Tijekom otapanja saharoze u vodi smjesa se hladi.
Kakvu vrijednost ima entalpija otapanja saharoze u vodi?

C12H22O11(s) → C12H22O11(aq)

A. pozitivnu jer je promjena endotermna
B. pozitivnu jer je promjena egzotermna
C. negativnu jer je promjena endotermna
D. negativnu jer je promjena egzotermna

Točan odgovor: A

 
39. Molekule koje od navedenih kiselina su poliprotonske Brønsted-Lowryeve kiseline?
A. fosforne
B. mravlje
C. dušikaste
D. octene

Točan odgovor: A

40. Kolika je pOH-vrijednost otopine želučanoga soka koji sadrži klorovodičnu kiselinu koncentracije 0,01 mol dm−3?
A. 2
B. 4
C. 10
D. 12

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.