četvrtak, 18. studenoga 2010.

Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza IV

Odstupanje od pravila okteta

Berilijev klorid BeCl2

Oko berilijevog atoma nalaze se dva zajednička elektronska para.
Elektronski parovi se odbijaju, tako da će dva elektronska para biti najudaljenija ako kut između kovalentnih veza iznosi 180°.
Molekula berilijevog klorida je linearna.


Borov klorid BCl3

U središtu molekule nalazi se borov atom koji je s tri kovalentne veze vezan s tri atoma klora.
Tri će elektronska para biti na najvećoj udaljenosti u prostoru ako kovalentne veze zatvaraju kut od 120°.
Molekula borovog klorida je planarna.


Fosforov (V) klorid PCl5

Fosfor je u ovoj molekuli središnji atom, okružen je s pet elektronskih parova.
Kutovi između veza su 90° i 120°.
Prostorni raspored je trostrana bipiramida.


Sumporov (VI) fluorid SF6

Središnji atom sumpora vezan je sa šest kovalentnih veza sa šest atoma fluora.
Sve veze zatvaraju kut od 90°, a oblik molekule je oktaedar.


Više od četiri para elektrona mogu imati samo oni središnji atomi koji imaju mogućnost popunjavanja d – orbitala.
Lewisov prikaz je samo jedan od modela kojim se može objasniti građa jednostavnijih molekula.
Građu složenijih molekula objašnjava teorija VSEPR (Valence shell electron pair repulsion) – Odbijanje elektronskih parova valentne ljuske.Geometrija molekula prema VSEPR - teoriji

2 komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.