ponedjeljak, 22. studenoga 2010.

Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza VI


Elektronegativnost atoma

U kovalentnoj vezi između istovrsnih atoma oba atoma jednako sudjeluju u zajedničkom elektronskom oblaku, a težišta pozitivnog i negativnog naboja nalaze se na istom mjestu.
U kovalentnoj vezi između raznovrsnih atoma jedan od njih jače privlači elektrone.
Elektronegativnost je relativna mjera sposobnosti jezgre jednog atoma da privlači elektrone iz zajedničkog elektronskog para.
           


Linus Pauling (1901. – 1994.)

Elektronegativnost svake pojedine vrste atoma brojčano izrazio koeficijentom elektronegativnosti.

 


Elektronegativnost i kovalentne veze

Razlika u elektronegativnosti atoma u kovalentnoj vezi između raznovrsnih atoma uzrokuje razdvajanje težišta pozitivnog i negativnog naboja.
Nastaju polarne ili dipolne molekule (dipoli).
Veza između atoma različite elektronegativnosti je kovalentna veza s djelomično ionskom prirodom.
δ+ je dio molekule u kojem se nalazi atom manje elektronegativnosti, oko njega je manja gustoća elektronskog oblaka.
δ– je dio molekule s atomom veće elektronegativnosti, oko njega je veća gustoća elektronskog oblaka.

Električni dipolni moment (μ) je mjera za polarnost. To je umnožak električnog naboja i udaljenosti polova. 

 μ = e ∙ l

μ – električni dipolni moment
e – električni naboj
l – udaljenost težišta pozitivnog i negativnog naboja

Dipolni moment se označava strelicom od pozitivnijeg dijela molekule prema negativnijem.


Svaka molekula s polarnim kovalentnim vezama nije dipolna molekula. U simetrično izgrađenim molekulama dipolni moment je jednak nuli, pa je molekula nepolarna.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.