ponedjeljak, 6. veljače 2012.

Instrukcije iz kemije - Formule

Formula je najkraći prikaz sastava nekog elementa ili kemijskog spoja.

Za nazive kiselina treba naglasiti:

1) najznačajnija kiselina dobiva nastavak –na koji se doda nazivu nemetala koji tu kiselinu gradi
H2SO4 – sumporna kiselina
HNO3 – dušična kiselina

2) kiselina s jednim atomom kisika manje od najznačajnije kiseline ima nastavak –asta.
H2SO3 – sumporasta kiselina
HNO3 – dušikasta kiselina

3) Ako kiselina ima jedan atom kisika manje od one s nastavkom –asta, dodaje se prefiks hipo–.
HOCl – hipoklorasta kiselina

4) Postoji li kiselina s jednim atomom kisika više od one kojoj je nastavak –na, daje joj se prefiks per –.
HClO4 – perklorna kiselina

Naziv kiseline Formula kiseline Naziv aniona Formula iona
fluorovodična HF fluorid
F-
klorovodična HCl klorid
Cl-
bromovodična HBr bromid
Br-
jodovodična HI jodid
I-
dušična HNO3 nitrat
NO3-
dušikasta HNO2 nitrit
NO2-
sumporna
H2SO4
hidrogensulfat
sulfat
HSO4-
SO42-
sumporasta
H2SO3
hidrogensulfit
sulfit
HSO3-
SO32-
sumporovodična
H2S
hidrogensulfid
sulfid
HS-
S2-
ugljična
H2CO3
hidrogenkarbonat
karbonat
HCO3-
CO32-
fosforna
H3PO4
dihidrogenfosfat
hidrogenfosfat
fosfat
H2PO4-
HPO42-
PO43-
perklorna
HClO4
perklorat
ClO4-
klorna
HClO3
klorat
ClO3-
klorasta
HClO2
klorit
ClO2-
hipoklorasta
HClO
hipoklorit
ClO-
cijanovodična HCN cijanid
CN-

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.