subota, 4. svibnja 2013.

Zadaci iz kemije za treći razred

1. Izračunaj gustoću zlata koje kristalizira u obliku plošno centrirane kocke, a duljina brida elementarne ćelije je 0,407 nm.

2. Maseni udio magnezijevih ion u morskoj vodi je 0,13%. Kolika je masa morske vode koju treba preraditi kako bi se proizvela 1 tona magnezija pri iskorištenju 75%

3. Jednadžbama prikaži reakciju natrijeve lužine:
a) sa sumporovim (IV) oksidom
b) s ugljikovim (IV) okisdom
c) sa sumporovodikom
Plinovi se uvode u otopinu do zasićenja.
U koju vrstu reakcija ubrajamo navedene reakcije?

4. Jednadžbama prikaži procese na elektrodama pri dobivanju aluminija iz glinice. Zašto se anodni blokovi procesom elektrolize troše?

5. Pri temperaturi 400°C i tlaku 250 bara, reakcijom 2,80 g dušika s dovoljnom količinom vodika, nastaje 0,72 g amonijaka. Izračunaj iskorištenje reakcije.

6. Izračunaj promjenu standardne Gibbsove energije za reakciju 50,0 g dušika s kisikom pri 25°C.
Jednadžba reakcije je:
N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)
Može li se NO raspasti na elemente pri zadanim uvjetima?

7. Izračunaj pH puferske otopine u kojoj su množinske koncentracije:
C(NH3) = 0,15 moldm-3, C(NH4Cl) = 0,35 moldm-3.
Konstanta disocijacije Kb = 1,8 • 10-5 moldm-3.

8. Masa tekućeg klorida formule XCl2 je 0,200 g, a volumen pare je 55,8 cm3 pri standardnom tlaku i temperaturi 350 K.
a) Izračunaj relativnu atomsku masu elementa X.
b) Odredi atomski broj elementa X.

9. Izračunaj promjenu entropije pri kondenzaciji 1 mola vode. Temperatura je 100°C, a molarna entalpija isparavanja vode je 40,7 kJ/mol.

10. Molarna entalpija taljenja leda je 6,008 kJ/mol. Promjena entropije pri očvršćivanju 2 mola vode je:
a) 43,98 J/K
b) 218,2 J/K
c) -43,98 J/K
d) -218,2 J/K
Odaberi ispravan odgovor.

11. Izračunaj konstantu ravnoteže Kc pri t = 25°C za reakciju:
2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

12. Što nastaje elektrolizom vruće otopine kalij – klorida?

13. Poredaj kovalentne veze prema porastu polarnosti: C – F, H – F, F – F, O – F

14. Jednadžbama prikaži reakcije:
a) natrija i vodika
b) broma i vodika
c) sumpora i vodika
d) butana (C4H10
) i vodene pare.