petak, 12. listopada 2012.

Nomenklatura alkana

• pravila Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC).

• sustavni naziv nerazgranatog alkana dobije se dodatkom nastavka -an korijenu koji označuje broj atoma ugljika u spoju.

Homologni niz alkana

Broj C-atomaNaziv spojaKondenzirana strukturna formulaBroj izomera
1metanCH41
2etanCH3CH31
3propanCH3CH2CH31
4butanCH3(CH2)2CH32
5pentanCH3(CH2)3CH33
6heksanCH3(CH2)4CH35
7heptanCH3(CH2)5CH39
8oktanCH3(CH2)6CH318
9nonanCH3(CH2)7CH335
10dekanCH3(CH2)8CH375


Ugljikovodične skupine se zovu alkilne skupine. Imaju strukturu odgovarajućeg alkana, a jedan vodikov atom manje. Njihovi nazivi nose nastavak –il.
Kao neodređene alkilne skupine se formulama prikazuju s R.

Opća formula za alkilne skupine je R = CnH2n+1

Neke važnije alkilne skupine

Ime alkilne skupineFormula
metil
etil
propil
izopropil
butil
izobutil
tert-butil
pentil

Pravila za određivanje sustavnih imena razgranatih alkana

1. Kao korijen imena uzima se naziv najduljeg ugljikovog lanca.
2. Odrede se nazivi alkilnih skupina vezanih na odabrani lanac.
3. Položaj za koji je vezana alkilna skupina označuje se brojem. Redni brojevi ugljikovih atoma glavnog lanca određuju se tako da supstituent bude na ugljikovu atomu sa što manjim rednim brojem.
4. Broj se stavlja ispred supstituenta na koji se odnosi.
5. Supstituenti se navode abecednim redom.
6. Broj istovrsnih supstituenata na glavnom lancu označuje se umnoženim prefiksima.

di          za dvije skupine
tri         za tri skupine
tetra     za četiri skupine
penta   za pet skupina


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.