nedjelja, 28. travnja 2013.

Fotosinteza

Reakcije fotosinteze

Listovi → najvažniji organi za fotosintezu
Reakcije fotosinteze dijele se na primarne i sekundarne reakcije.

Primarne reakcije
• Reakcije ovisne o svjetlosti
Fotofosforilacija i fotoliza voda
• Odvijaju se na tilakoidnim membranama kloroplasta
Stvaranje molekula NADPH i ATP-a pomoću Sunčeve energije

Sekundarne reakcije
• Reakcije u tami
• Neovisne o svjetlosti
Calvinov ciklus
• Stroma kloroplasta
• Sinteza organskih molekula pomoću kemijske energije sadržane u molekulama ATP-a i NADPHPrimarne reakcije

Fotosustavi I i II → udružene molekule biljnih pigmenata u sastavu tilakoidnih membrana. Fotosustav se sastoji od antenskih molekula i reakcijskog središta.

Antenske molekule 
Molekule pigmenta
“Hvataju” fotone svjetlosti i usmjeravaju u reakcijsko središte

Reakcijsko središte
Klorofil a
Izbacivanje dva elektrona iz atoma magnezija pomoću energije fotona


Izbacivanje elektrona iz fotosustava I i II → transportni lanac elektrona
Prelazak elektrona na oksidirani koenzim NADP+
Oksidirani fotosustav II  oduzima elektrone iz atoma kisika u molekulama vode

Fotoliza vode → razgradnja vode pomoću svjetlosti na elementarni kisik i vodikove ione.


Nakupljanje vodikovih iona u unutrašnjosti tilakoida; dolazi do stvaranja njegovog gradijenta u odnosu na stromu kloroplasta
Difuzija H+ iona u stromu preko enzima ATP- sintetaze → oslobađanje kemijske energije i pohranjivanje u molekulama ATP-a

Nakupljanje ATP i NADPH u stromi → Calvinov ciklus 

Sekundarne reakcije (Calvinov ciklus)

Sekundarne reakcije počinju vezanjem ugljikova (IV) oksida na ribuloza-1,5-difosfat  
Karboksilacija → vezanje CO2 
Prvi korak Calvinovog ciklusa katalizira enzim ribuloza-1,5-difosfat karboksilaza oksigenaza (rubisko) 


Sinteza glukoze iz šećera s tri ugljikova atoma koji nastaje u Calvinovom ciklusu
Glukoza je primarni produkt fotosinteze
Polimerizacija glukoze u škrob
Usporedba fotosinteze i staničnog disanja:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.