utorak, 23. studenoga 2010.

Instrukcije iz kemije - zadaci - kovalentna veza

Primjer 1. Prikažite elektronsku strukturu molekule dušika (N2).

Elektronska konfiguracija valentne ljuske atoma dušika je:


ili 2s22p3


 U valentnoj ljusci ima tri nesparena elektrona. U molekuli dušika stvorit će se tri zajednička elektronska para.

Primjer 2. Lewisovom simbolikom prikažite molekulu sumporne kiseline (H2SO4).

Središnji atom je sumpor koji ima 6 valentnih elektrona.
Atom sumpora veže se s dva atoma kisika jednostrukom kovalentnom vezom i postiže oktet,a s preostala dva atoma kisika koordinativno – kovalentnom vezom.


U nekim molekulama zajednički elektronski par potječe od jednog atoma i takva veza se naziva koordinativno – kovalentna veza. Prije se označavala strelicom.
Dva atoma kisika koja su vezana s atomom sumpora kovalentnom vezom, postići će oktet stvaranjem zajedničkih elektronskih parova s atomima vodika.

Formula sumporne kiseline često se prikazuje i ovako:Primjer 3. Lewisovom simbolikom prikažite molekulu fosforne kiseline H3PO4.

Središnji atom je fosfor s 5 valentnih elektrona.
Atomi kisika (6 valentnih elektrona) rasporedit će se oko atoma fosfora.
Atom fosfora povezat će se s atomima kisika kovalentnom vezom:


Tri atoma kisika nemaju oktet već ih popunjavaju s tri atoma vodika:1. Lewisovom simbolikom prikažite molekule:
a) vodika (H2)
b) kisika (O2)
c) klora (Cl2)
d) broma (Br2)

2. Lewisovom simbolikom prikažite povezivanje vodika sa svim halogenim elementima.

3. Lewisovom simbolikom prikažite povezivanje dušika sa svim halogenim elementima.

4. Napišite Lewisove strukture za molekule:
a) CH3Cl
b) CH3CH2OH
c) SO2
d) CO
e) H2S

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.