nedjelja, 12. lipnja 2016.

Kiseline i baze


Ime kiseline Formula kiseline Formula baze Ime baze
perklorna HClO4 ClO4- perkloratni ion
jodovodična HI I- jodidni ion
bromovodična HBr Br- bromidni ion
sumporna H2SO4 HSO4- hidrogensulfatni ion
klorovodična HCl Cl- kloridni ion
oksonijev ion H3O+ H2O voda
dušična HNO3 NO3- nitratni ion
oksalna HOOCCOOH HOOCCOO- oksalatni ion
hidrogensulfatni ion HSO4- SO42- sulfatni ion
sumporasta H2SO3 HSO3- hidrogensulfitni ion
fosforna H3PO4 H2PO4- dihidrogenfosfatni ion
fluorovodična HF F- fluoridni ion
dušikasta HNO2 NO2- nitritni ion
metanska (mravlja) HCOOH HCOO- metanoatni (formijatni) ion
benzoeva benzoatni ion
etanska (octena) CH3COOH CH3COO- etanoatni (acetatni) ion
propanska (propionska) CH3CH2COOH CH3CH2COO- propanoatni ion
ugljična (karbonatna) H2CO3 HCO3- hidrogenkarbonatni ion
sumporovodična H2S HS- hidrogensulfidni ion
dihidrogenfosfatni ion H2PO4- HPO42- hidrogenfosfatni ion
hidrogensulfitni ion HSO3- SO32- sulfitni ion
hipoklorasta HClO ClO- hipokloritni ion
amonijev ion NH4+ NH3 amonijak
cijanovodična HCN CN- cijanidni ion
hidrogenkarbonatni ion HCO3- CO32- karbonatni ion
hidrogensulfidni ion HS- S2- sulfidni ion
voda H2O OH- hidroksidni ion
hidroksidni ion OH- O2- oksidni ion


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.