nedjelja, 6. veljače 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok

6. U epruvetu u kojoj je bila narančasta otopina zakiseljena sumpornom kiselinom dodana je sumporovodična kiselina. Došlo je do promjene boje.
Reaktanti i produkti navedeni su u sljedećem prikazu:
K2Cr2O7(aq) + H2SO4(aq) + H2S(aq) → Cr2(SO4)3(aq) + S(s) + K2SO4(aq) + H2O(l).

6.1. Što daje narančastu boju početnoj otopini?
_________________________________

6.2. Koju će boju poprimiti otopina u epruveti iz 6. zadatka nakon reakcije?
_________________________________

6.3. Parcijalnim jednadžbama oksidacije i redukcije izjednačite jednadžbu navedene kemijske reakcije.

6.4. U kojem stehiometrijskome omjeru reagiraju K2Cr2O7 i H2S?
_________________________________

6.5. U kojem masenome omjeru reagiraju K2Cr2O7 i H2S?
_________________________________

Odgovori:
6.1. Cr2O7 2- ioni (K2Cr2O7)
6.2. zelenu
6.3.
Cr2O7 2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O
H2S → S + 2H+ + 2e- / ×3
K2Cr2O7(aq) + 4H2SO4(aq) + 3H2S(aq) → Cr2(SO4)3(aq) + 3S(s) + K2SO4(aq) + 7H2O(l).

6.4. 1 : 3
6.5. 2,88 : 1

7. Načinjen je galvanski članak s elektrodama od cinka i željeza. Redukcijski potencijali tih elektroda su: E°(Zn2+/Zn) = –0,76 V i E°(Fe2+/Fe) = –0,440 V.

7.1. Napišite jednadžbu kemijske reakcije u cinkovome polučlanku.
_________________________________

7.2. Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja se zbiva u željezovu polučlanku.
_________________________________

7.3. Što je reducens u navedenome galvanskome članku?
_________________________________

7.4. Kakav naboj ima elektroda na kojoj se zbiva oksidacija u galvanskome članku?
_________________________________

7.5. Kako se nazivaju elektrode na kojima se zbiva oksidacija u
elektrokemijskim člancima?
_________________________________

7.6. Izračunajte napon galvanskoga članka iz 7. zadatka.
Postupak:

Rezultat: ____________________

Odgovori:
7.1. Zn → Zn2+ + 2e-
7.2. Fe2+ + 2e- → Fe
7.3. Zn
7.4. negativan
7.5. anode
7.6. ΔE = 0,32 V


8. Olovni akumulator koji se rabi u automobilu sadrži sumpornu kiselinu.
Maseni udio sumporne kiseline u novome akumulatoru je od 33 % do 39 %.
Starenjem i radom akumulatora smanjuje se koncentracija kiseline u njemu. Maseni udio kiseline u otopini može se jednostavno provjeriti mjerenjem gustoće otopine areometrom. Miješanjem otopina različitih koncentracija može se prirediti otopina željene koncentracije.

8.1.1. Hoće li se miješanjem 200 grama 56 %-tne otopine H2SO4 s 300 grama 31 %-tne H2SO4 prirediti kiselina primjerenoga masenoga udjela za primjenu u akumulatoru?
Postupak:

Rezultat: _________________________________

8.1.2. Hoće li se miješanjem predloženih volumena navedenih početnih otopina prirediti sumporna kiselina dobroga masenoga udjela?
_________________________________

8.2. Jednadžbama kemijske reakcije prikažite stupnjeve disocijacije molekula sumporne kiseline u vodenome mediju.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Odgovori:
8.1.1.
m3(otopina) × w3(H2SO4, otopina) = m1(otopina) × w1(H2SO4, otopina) + m2 (otopina) × w2 (H2SO4, otopina)
To je 41% - tna otopina.
8.1.2. neće
8.2.
H2SO4 (aq) + H2O (l) → HSO4- (aq) + H3O+ (aq)
HSO4- (aq) + H2O (l) → SO42- (aq) + H3O+ (aq)


9. Pripremljena je vodena otopina saharoze u prostoriji temperature 20 °C. Postignuta gustoća otopine je 1,02 g cm−3, a maseni udio saharoze u njoj je 0,05.
Relativna molekulska masa saharoze je 342, a krioskopska konstanta vode 1,86 K kg mol−1.

9.1. Koliki je osmotski tlak ove otopine?
Postupak:

Rezultat: _________________________________

9.2. Izračunajte ledište te otopine.
Postupak:

Rezultat: _________________________________

Odgovori:
9.1. 363 kPa
9.2. 272, 71 K


10. Natrijev fosfat dodaje se tvrdoj vodi, a služi za „omekšavanje” vode koja se rabi u tehničke svrhe. Viševalentni kationi prisutni u tvrdoj vodi povezuju se s fosfatnim anionima iz natrijeva fosfata pri čemu nastaju vrlo slabo topljivi spojevi koji se istalože.

10.1. Reagira li navedena vodena otopina Na3PO4 kiselo, lužnato ili neutralno?
________________________________

10.2. Napišite jednadžbu kemijske reakcije kojom ćete objasniti svoj odgovor na pitanje iz zadatka 10.1.
______________________________________________________________

10.3. Napišite jednadžbe kemijskih reakcija kojima ćete objasniti zašto je otopina hidrogenfosfata lužnata, a otopina dihidrogenfosfata kisela.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10.4. Lewisovim simbolima prikažite strukturu molekule fosforne kiseline.


10.5. Kojim ćemo geometrijskim tijelom opisati prostornu građu molekule fosforne kiseline?
________________________________

Odgovori:
10.1. lužnato
10.2. PO43- + H2O → HPO42- + OH-
10.3.
HPO42- + H2O → H2PO4- + OH-
H2PO4- + H2O → HPO42- + H3O+
10.4.

10.5. tetraedrom


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.


 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.