petak, 4. veljače 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok

1. a) Napišite odgovarajuće kemijske nazive navedenih spojeva.
1.1. K2HPO4 _______________________________________
1.2. CaC2 _______________________________________
1.3. CH3CH2CH2COOH _______________________________________

1. b) Napišite odgovarajuće kemijske formule navedenih spojeva.
1.4. 2-metilpropan-1-ol _______________________________________
1.5. amonijev nitrit _______________________________________
1.6. magnezijev perklorat _______________________________________

Odgovori:
1.1. kalijev hidrogenfosfat
1.2. kalcijev karbid
1.3. n – butanska kiselina
1.4. CH3CH(CH3)CH2OH
1.5. NH4NO2
1.6. Mg(ClO4)2


2. Poslužite se periodnim sustavom elemenata i rabeći kemijske simbole odgovorite na pitanja.
2.1. Atomi kojega kemijskoga elementa imaju najveći elektronski afinitet?
________________

2.2. Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode trebaju otpustiti 2 elektrona da postignu elektronsku konfiguraciju najbližega plemenitoga plina?
________________

2.3. Atomi kojega kemijskoga elementa druge periode imaju najveći polumjer?
________________

2.4. Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode imaju najveću prvu energiju ionizacije?
________________

2.5. Koji je metal najreaktivniji?
________________

2.6. Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode imaju u osnovnome stanju elektronsku konfiguraciju valentne ljuske 3s2 3p3?

Odgovori:
2.1. F
2.2. Mg
2.3. Li
2.4. Ar
2.5. Cs (Fr)
2.6. P


3. Termičkom razgradnjom kalcijeva karbonata nastaju ugljikov dioksid i kalcijev oksid.
Graf prikazuje ovisnost mase razvijenoga ugljikova dioksida o vremenu žarenja.
 
3.1. Kolika je masa ugljikova dioksida razvijenoga tijekom 80 minuta žarenja kalcijeva karbonata?
_______________________________

3.2. Napišite jednadžbu kemijske reakcije iz zadatka 3.1.
_______________________________

3.3. Rabeći vrijednosti standardnih entalpija stvaranja spoja izračunajte reakcijsku entalpiju za reakciju termičkoga raspada kalcijeva karbonata pri temperaturi od 25°C i tlaku od 101 kPa.
ΔfH°(CaO) = −635,5 kJ mol−1
ΔfH°(CO2) = −393,5 kJ mol−1
ΔfH°(CaCO3) = −1206,9 kJ mol−1
Postupak:


Rezultat: _______________________________

3.4. Kako se naziva proces koji ima pozitivnu vrijednost reakcijske entalpije?
_______________________________

3.5. Nacrtajte entalpijski dijagram za zadatak 3.3.

Odgovori:
3.1. 38,5
3.2. CaCO3 (s) → CaO(s) + CO2(g)
3.3. +177,9 kJmol-1
3.4. endoterman proces
3.5. 


4. Na stolu je pronađen uzorak bijele čvrste tvari za koju je pretpostavljeno da je natrijev klorid. Odgovorite na sljedeća pitanja.
4.1. Kako je moguće dokazati da je čvrsta tvar ionski spoj?
________________________________________________________________

4.2. Kojom će bojom natrijev klorid obojiti plamen?
________________________________________________________________

4.3. Imenujte reagens kojim ćete, taložnom reakcijom, dokazati da su u vodenoj otopini prisutni kloridni ioni.
________________________________________________________________

4.4. Napišite jednadžbu kemijske reakcije iz zadatka 4.3. i naznačite u njoj agregacijska stanja reaktanata i produkata.
________________________________________________________________

4.5. Koji ion ima veći polumjer, natrijev kation ili kloridni ion?
________________________________________________________________

Odgovori:
4.1. Taljevina ili vodena otopina dobro provode električnu struju.
4.2. Žutom (narančastom)
4.3. Srebrovi ioni (srebrov nitrat)
4.4. Ag+ (aq) + Cl- (aq) → AgCl (s)
4.5. Kloridni ion (Cl-)


5. S komadića tvari nepoznatoga identiteta nožem je odstranjen površinski sloj. Očišćeni komadić tvari ubačen je u veću čašu s vodom kojoj je prethodno dodan fenolftalein. Ubačena tvar burno je reagirala i brzo kružila po površini vode. Fenolftalein se obojio. U jednome se trenutku zaostali dio komadića tvari zaustavio uz stijenku čaše i potom zapalio. Plamen je bio žute boje.

5.1. O kojoj je tvari riječ?
_______________________________

5.2. Napišite jednadžbu kemijske reakcije za kemijsku promjenu koja je opisana u 5. zadatku.
________________________________________________________________

5.3. Komadić tvari navedene u 5. zadatku reagirao je s vodom pri čemu je nastalo 1 000 cm3 plina pri 17 oC i 90 kPa. Kolika je masa navedene tvari koja je reagirala s vodom?
Postupak:


Odgovori:
5.1. Natrij
5.2.   
2Na (s) + 2 H2O (l) → 2NaOH (aq) + H2 (g)
2Na (s) + ½ O2 (g) → Na2O (s)
5.3. 1,7g


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 
 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.