petak, 25. svibnja 2012.

Instrukcije iz kemije - Zadaci

Zadaci iz kemije


1. Žarenje amonijevog bikromata odvija se prema slijedećoj jednadžbi:
(NH4)2CrO7(s) → Cr2O3(s) + 4 H2O(g) + 2 NH3(g)

Mr ((NH4)2Cr2O7) = 250, Vm° = 22,4 L/mol
Volumen vodene pare (preračunat na standardne uvjete) koja se dobiva žarenjem 5 g bikromata je:

a) 0,448 L
b) 1,79 L
c) 3,58 L
d) 0,112 L
e) 0,80 L

2. Ako je elektronska konfiguracija valentne ljuske nekog elementa 3s23p6 slijedi da:
 a) atom ima relativnu atomsku masu 18
b) ima relativnu atomsku masu 36
c) tvori dvoatomske molekule povezane jakim van der Waalsovim silama
d) s metalima stvara ionsku kristalnu rešetku
e) je plin koji se nalazi u atomskom stanju

3. Među navedenim spojevima sumpor ima najniži oksidacijski broj u:
 a) sumpornoj kiselini
b) sumporastoj kiselini
c) sumporovodiku
d) elementarnom sumporu
e) sumporovom(IV) oksidu

4. Kristali metala:
a) imaju nisko talište i vrelište
b) topljivi su u vodi
c) su izolatori
d) pokazuju svojstvo kalavosti
e) se mogu kovati

5. Iz danih standardnih reduktivnih elektrodnih potencijala slijedi da:
Al3+ + 3e- → Al
E° = -1,70 V

Cr2+ + 2e- → Cr
E° = 0,56

a) u galvanskom članku napreduje slijedeća reakcija: 3 Cr2+ +2 Al → 3 Cr + 2 Al3+
b) je potencijal članka – 1,14 V
c) u galvanskom članku napreduje slijedeća reakcija: 3 Cr + 2 Al3+ → 3 Cr2+ +2 Al
d) je potencijal članka – 2,26 V
e) elektroda od Cr je anoda

6. Pojam koji nije vezan uz promjenu agregatnog stanja:
a) taljenje
b) kristalizacija
c) kondenzacija
d) isparavanje
e)  difuzija

7. Vodena otopina sljedeće soli ima pH < 7:
a) CaCl2
b) Na2S
c) Ca(NO3)2
d) NaF
e) FeSO4

8. Ugljik nije:
a) čađa
b) fuleren
c) bakelit
d) grafit
e) dijamant

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.