utorak, 10. svibnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Zadaci iz kemije


1. Zašto su vrelišta alkohola viša od vrelišta etera iste relativne molekulske mase?
A) zbog intermolekulskih napetosti
B) zbog Van der Waalsovih sila
C) grijanjem izlazi voda
D) zbog stvaranja vodikovih veza
E) zbog kemijske inertnosti

2. Količina vodika potrebna za hidrogeniranje 10 g oleinske kiseline (C18H34O2) iznosi:
A) 0,016 mol
B) 0,062 mol
C) 0,029 mol
D) 0,035 mol
E) 0,031 mol

3. Oksidacijom ketona s vrućom dušičnom kiselinom nastaju:
A) aldehidi
B) karboksilne kiseline
C) esteri
D) alkoholi
E) eteri

4. Što su fosfolipidi?
A) derivati glicerola u kojima je jedna terminalna hidroksilna skupina esterificirana fosfornom kiselinom, a preostale hidroksilne skupine masnim kiselinama
B) derivati glicerola u kojima su sve hidroksilne skupine zamjenjene fosfornom kiselinom
C) spojevi koji nastaju kiselom hidrolizom ulja s fosfornom kiselinom
D) ulja koja sadrže mnogo triacilglicerola nezasićenih masnih kiselina
E) derivati glicerola u kojima su hidroksilne skupine esterificirane višim masnim kiselinama

5. Koja tvrdnja nije točna?
A) aluminij se dobiva elektrolizom taline koja se sastoji od glinice i kriolita
B) glinica je aluminijev (III) oksid, a istu formulu ima i korund, sirovina za proizvodnju brusnih površina
C) pri dobivanju aluminija elektrolizom na anodi se razvija ugljikov (II) oksid
D) kako je kriolit spoj natrija, aluminija i fluora, na naodi nastaje i nešto plinovitih spojeva fluora
E) aluminij se ne otapa u lužinama pa se rabi za izradu ambalaže za prehrambene proizvode

6. Koja tvrdnja nije točna?
A) pri dobivanju željeza najiše se rabe oksidne rude
B) visoka peć puni se koksom, rudom te vapnencom ili kremenim pijeskom
C) čelik se dobiva iz bijelog lijevanog željeza
D) najviša temperatura u visokoj peći je 1400°C
E) dio ugljika otapa se u rastaljenom željezu

7. Izračunajte empirijsku formulu spoja u kojoj je maseni udio vodika 2,3%, fosfora 34,8% i kisika 62,9%.
A) H3PO2
B) H3PO3
C) H2PO3
D) H4P2O7
E) H5P3O10

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.