srijeda, 11. svibnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Zadaci iz kemije


1. Izračunajte masu uzorka u kojem je maseni udio kalcijevog fosfata 97,3%, ako kalcijev fosfat, Ca3(PO4)2 u uzorku sadrži 3,011 × 1021 atoma kisika.
A) 398 mg
B) 0,187 g
C) 199 mg
D) 0,374 g
E) 0,167 g

2. Izgaranjem 500 kg nekog ugljena nastalo je 14 m3 sumporova (IV) oksida, SO2 pri tlaku p = 1,05 bara i temperaturi t = 20°C. Izračunajte maseni udio sumpora u ugljenu.
A) 38,6%
B) 10,6%
C) 3,86%
D) 1,06%
E) 4%

3. Izračunajte masu cinka koji je reagirao s 250 mL otopine klorovodične kiseline masenog udjela kiseline w(HCl) = 36,5% i gustoće otopine ρ = 1,18 gcm-3.
A) 96,58 g
B) 193,16 g
C) 193,16 mg
D) 96,58 mg
E) 9,658 g

4. Izračunajte masu kalcijevog hidroksida koja je potrebna za potrebnu neutralizaciju 35 mL fosforne kiseline množinske koncentracije c = 0,125 moldm-3.
A) 0,972 g
B) 486 g
C) 324 g
D) 324 mg
E) 486 mg

5. Izračunajte masu željezne rude potrebne za dobivanje 2 tone željeza, ako je maseni udio željezova (III) oksida u rudi w(Fe2O3) = 89%, a iskorištenje produkta je 92%.
A) 6,98 t
B) 2,34 t
C) 2,77 t
D) 2,96 t
E) 3,49 t

6. Izračunajte pH vrijednost otopine barijeva hidroksida, ako je otapanjem 315,3 mg barijeva hidroksida oktahidrata Ba(OH)2 × 8H2O u vodi dobiveno 10 litara otopine.
A) 11,0
B) 10,3
C) 10,0
D) 10,6
E) 11,3

7. Riješite sljedeću redoks jednadžbu:
NaI + H2SO4 + MnO2 → I2 + NaHSO4 + MnSO4 + H2O
Koeficijenti ispred reaktanata i produkata su:
A) NaI, 2H2O
B) 3H2SO4, 2MnSO4
C) MnO2, 2H2O
D) 2NaI, 3H2O
E) H2SO4, 2MnO2

8. Koliko je vremena potrebno provoditi elektrolizu vodene otopine natrijeva klorida da se na anodi razvije 75 cm3 klora (pri standardnim uvjetima), ako je jakost struje 500 mA?
A) 11 min
B) 18 min
C) 21 min
D) 42 min
E) 126 min

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.