ponedjeljak, 8. kolovoza 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.

26. Koja je elektronska konfiguracija valentne ljuske Cu+ iona?
A. 3d9 4s2
B. 3d10 4s1
C. 3d9 4s0
D. 3d10 4s0

Točan odgovor: D

27. Koja će vrsta kemijske veze nastati ako se međusobno poveže veliki broj atoma čiji su koeficijenti elektronegativnosti manji od 1,5?
A. ionska
B. metalna
C. kovalentna
D. vodikova

Točan odgovor: B

28. Koji par predstavlja izobare?
A. 105B i 115B

B. 6931Ga i 7432Ge

C. 6933As i 7433As

D. 8234Se i 8236Kr

Točan odgovor: D

29. U kojoj je od navedenih molekula prisutna dvostruka kovalentna veza?
A. C3H8O
B. C2H6O
C. C2H4O
D. CH4O

Točan odgovor: C

30. Koja će se elementarna tvar izlučiti na katodi tijekom elektrolize vodene otopine modre galice?
A. bakar
B. vodik
C. kisik
D. sumpor

Točan odgovor: A

31. Što će nastati reakcijom 1-brompropana, CH3CH2CH2Br i natrijeva etoksida, CH3CH2ONa?
A. propil-metil-eter i NaBr
B. propanski etanoat i NaBr
C. etanski propanoat i NaBr
D. etoksipropan i NaBr

Točan odgovor: D

32. Koliko će mola molekula ugljikova(IV) oksida nastati izgaranjem 1 mola molekula pentana?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

Točan odgovor: D

33. Koliko će se molekula sumporne kiseline potpuno neutralizirati sa 6 formulskih jedinki natrijeva hidroksida?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Točan odgovor: A

34. Što nastaje adicijom bromovodika na but-1-en?
A. CH3CHBrCH2CH3
B. CH2BrCH2CH2CH3
C. CH2BrCHBrCH2CH3
D. CH3CH2CH2CH3

Točan odgovor: A

35. Što se određuje areometrom?
A. površina uzorka
B. gustoća čvrste tvari
C. gustoća tekućine
D. viskoznost tekućine

Točan odgovor: C

36. U kojem su nizu sve navedene molekule polarne?
A. Cl2, HCl, CO2
B. CHCl3, CO, H2
C. H2, CO2, CO
D. CO, HCl, CHCl3

Točan odgovor: D

37. Koja se promjena događa na anodi tijekom elektrolize vodene otopine kalcijeva klorida?
A. redukcija kloridnih iona
B. izlučivanje molekula klora
C. izlučivanje vodikovih iona
D. redukcija molekula vode

Točan odgovor: B

38. Tijekom otapanja saharoze u vodi smjesa se hladi.
Kakvu vrijednost ima entalpija otapanja saharoze u vodi?

C12H22O11(s) → C12H22O11(aq)

A. pozitivnu jer je promjena endotermna
B. pozitivnu jer je promjena egzotermna
C. negativnu jer je promjena endotermna
D. negativnu jer je promjena egzotermna

Točan odgovor: A

 
39. Molekule koje od navedenih kiselina su poliprotonske Brønsted-Lowryeve kiseline?
A. fosforne
B. mravlje
C. dušikaste
D. octene

Točan odgovor: A

40. Kolika je pOH-vrijednost otopine želučanoga soka koji sadrži klorovodičnu kiselinu koncentracije 0,01 mol dm−3?
A. 2
B. 4
C. 10
D. 12

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.