nedjelja, 10. travnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok


21. Odaberite ispravno poredane životinje prema složenosti dišnoga sustava od najjednostavnijega prema najsloženijem.
A. hrušt – virnjak – sokol – krokodil
B. sokol – krokodil – virnjak – hrušt
C. virnjak – hrušt – krokodil – sokol
D. krokodil – sokol – virnjak – hrušt

Točan odgovor: C


22. Kojim je molekulama povećana koncentracija u krvnoj plazmi čovjeka koji boluje od zarazne bolesti?
A. albuminima
B. α-globulinima
C. fibrinogenima
D. γ-globulinima

Točan odgovor: D


23. U kojem slučaju postoji mogućnost pojave hemolitičke bolesti novorođenčeta?
A. majka Rh-, dijete Rh-
B. majka Rh-, dijete Rh+
C. majka Rh+, dijete Rh-
D. majka Rh+, dijete Rh+

Točan odgovor: B


24. Marija je namjerno ubrzano i duboko disala sve dok joj se nije pojavila vrtoglavica. Što se događa u njezinoj krvi?
A. javlja se acidoza
B. javlja se alkaloza
C. smanjuje se koncentracija O2
D. povećava se koncentracija CO2

Točan odgovor: B


25. Odaberite ispravno poredane dijelove živčanoga sustava u refleksnoj reakciji.
A. receptor → osjetilni neuron → motorički neuron → efektor
B. motorički neuron → efektor → osjetilni neuron → receptor
C. osjetilni neuron → receptor → efektor → motorički neuron
D. efektor → motorički neuron → receptor → osjetilni neuron

Točan odgovor: A


26. Genski lanac DNA sadrži 1200 nukleotida. Koliko će aminokiselina imati protein čijom sintezom upravlja taj lanac DNA?
A. 1200
B. 600
C. 400
D. 300

Točan odgovor: C


27. Koji je od navedenih genotipova dominantni homozigot za prvo, a heterozigot za drugo svojstvo?
A. aaBb
B. AABB
C. AaBb
D. AABb

Točan odgovor: D


28. Koje kromosome sadrži zigota čovjeka?
A. 23 autosoma i 23 spolna kromosoma
B. 44 autosoma i 2 spolna kromosoma
C. 46 autosoma i 2 spolna kromosoma
D. 22 autosoma i 1 spolni kromosom

Točan odgovor: B


29. Koji je od navedenih čovjekovih predaka najstariji u nizu roda Homo?
A. Homo habilis
B. Homo neanderthalensis
C. Homo erectus
D. Homo sapiens

Točan odgovor: A


30. Koja je uloga hobotnice u hranidbenome lancu?
A. nametnika
B. grabežljivca
C. proizvođača
D. razlagača

Točan odgovor: B

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.