ponedjeljak, 11. travnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok


31. Što od navedenoga opisuje sukcesiju?
A. izmjena perja
B. sazrijevanje plodova
C. zaraštavanje jezera
D. seoba ptica

Točan odgovor: C

32. Odaberite ispravno poredane biome od sjevernoga pola do ekvatora.
A. tajge – tundre – savane – listopadne šume
B. tundre – tajge – listopadne šume – savane
C. savane – listopadne šume – tundre – tajge
D. listopadne šume – savane – tajge – tundre

Točan odgovor: B


33. Staničnim strukturama pridružite odgovarajuće uloge.
1. ribosom
2. lizosom
3. mitohondrij
4. centriol

A. spaja kromatide jednoga kromosoma
B. obavlja stanično disanje
C. stvara diobeno vreteno
D. podupire stanicu
E. sintetizira bjelančevine
F. probavlja hranjive tvari

Odgovori:
1 - E
2 - F
3 - B
4 – C34. Protoktistima pridružite odgovarajuće osobine.
1. kistac
2. kvaščeva gljivica
3. zelena pupavka
4. siva plijesan

A. uzrokuje octeno vrenje
B. uzrokuje alkoholno vrenje
C. sadrži otrovne tvari koje oštećuju živčani sustav
D. sadrži stanične otrove koji oštećuju jetru
E. stvara antibiotik penicilin
F. stvara paučinaste prevlake s crnim „posipom”

Odgovori:
1 - E
2 - B
3 - D
4 – F35. Vrstama biljaka pridružite odgovarajuće sistematske skupine.
1. kukuruz
2. selagina
3. maslačak
4. smreka

A. mahovina
B. jednosupnica
C. paprat
D. golosjemenjača
E. crvotočina
F. dvosupnica

Odgovori:
1 - B
2 - E
3 - F
4 – D36. Skupinama životinja pridružite odgovarajuće osobine.
1. metilji
2. grinje
3. spužve
4. gujavice

A. razmnožavanje pupanjem
B. disanje škrgama
C. neprohodno probavilo
D. zatvoreni krvotok
E. člankovite noge
F. vodožilni sustav

Odgovori:
1 - C
2 - E
3 - A
4 – D37. Vitaminima pridružite poremećaje koji nastaju zbog njihova nedostatka.
1. vitamin A
2. vitamin B
3. vitamin C
4. vitamin D

A. skorbut
B. rahitis
C. sterilnost
D. noćna sljepoća
E. pelagra
F. gušavost

Odgovori:
1 - D
2 - E
3 - A
4 – B38. Geološkim epohama pridružite odgovarajuće događaje.
1. paleozoik
2. mezozoik
3. arheozoik
4. kenozoik

A. doba gmazova
B. doba čovjeka
C. pojava vodozemaca
D. pojava beskralježnjaka
E. pojava života na Zemlji
F. pojava praživotinja

Odgovori:
1 - C
2 - A
3 - E
4 – B39. Ekološkim pojmovima pridružite odgovarajuće značenje.
1. vegetacija
2. endem
3. flora
4. areal

A. nedjeljiva cjelina životne zajednice i staništa
B. biljne vrste nekoga područja
C. područje na Zemlji gdje živi neka vrsta
D. biljne zajednice nekoga područja
E. stanište na kojem živi biocenoza
F. vrsta ograničenoga areala

Odgovori:
1 - D
2 - F
3 - B

4 – C40. Biotičkim čimbenicima pridružite odgovarajuće organizme.
1. simbioza
2. predatorstvo
3. parazitizam
4. kompeticija

A. vidra i riba
B. kuna i lasica
C. djetlić i galeb
D. islandski lišaj
E. modrozelena bakterija
F. ehinokok i pas

Odgovori:
1 - D
2 - A
3 - F
4 - BPitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.