ponedjeljak, 13. lipnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok
51. Niz baza na lancu DNA je sljedeći:

51.1. Napišite niz baza na komplementarnome lancu iste molekule.


51.2. Kako se naziva enzim pomoću kojega se replicira (udvostručuje) DNA?
__________________________________________________________

51.3. U kojem se dijelu interfaze događa replikacija (udvostručenje) DNA?
__________________________________________________________

51.4. Napišite niz baza na mRNA koja nastaje transkripcijom zadanoga niza:


Odgovori:
51.1. A T G C T G C A T
51.2. DNA-polimeraza
51.3. u S fazi
51.4. A U G C U G C A U


52. Slika prikazuje par homolognih kromosoma tijekom mejoze. Na kromosomima je naznačen položaj alelnih gena za dva svojstva neke biljke. Slovo E označuje crvenu boju cvijeta, a e bijelu, dok slovo F označuje dugu stabljiku, a f kratku.


52.1. Jednom rečenicom objasnite što su homologni kromosomi.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

52.2. Napišite genotip organizma za dva prikazana svojstva prije udvostručenja DNA.
__________________________________________________________

52.3. Napišite sve moguće genotipove gameta koje će nastati na kraju II. mejotičke diobe ako se dogodio krosingover na način prikazan na slici.
__________________________________________________________

52.4. Kako će izgledati fenotip sljedećega potomka: eeFf?
__________________________________________________________


Odgovori:
52.1. Homologni kromosomi su parovi kromosoma koji su jednako dugački, imaju pričvrsnicu na istome mjestu (izgledom su jednaki) i nose gene za ista svojstva.
52.2. EeFf
52.3. EF; Ef; eF; ef
52.4. bijeli cvijet/ duga stabljika


53. Marta i Petar su zdravi supružnici i imaju dvoje djece. Martin otac boluje od hemofilije. Marta ima krvnu grupu AB, a Petar krvnu grupu 0. Aleli za hemofiliju (Xh) i normalno zgrušavanje krvi (XH) su spolno vezani geni, a krvne grupe određuju aleli (A, B, 0) koji dolaze na jednome od parova autosoma.

53.1. Napišite genotipove Marte i Petra.
Martin genotip: ____________________
Petrov genotip: ____________________

53.2. Napišite moguće genotipove gameta Marte i Petra za navedena svojstva.
Martine gamete: _______________________________________________
Petrove gamete: _______________________________________________

53.3. Prikažite moguće genotipove njihove djece za navedena svojstva, odnosno
tablicu križanja.

53.4. Kolika je vjerojatnost da Marta i Petar dobiju zdravoga sina krvne grupe B?
Vjerojatnost izrazite razlomkom. ______________________


Odgovori:
53.1. Martin genotip: XHXh AB; Petrin genotip: XHY OO
53.2. Martine gamete: XHA; XHB; XhA; XhB; Petrove gamete: XHO; YO
53.3.

53.4. vjerojatnost: 1/8


54. Na slikama A., B. i C. označena su krila različitih životinja.


54.1. Kako se nazivaju organi različiti po postanku koji obavljaju sličnu ulogu?
__________________________________________________________

54.2. Iz kojega tkiva/organa nastaju krila kukaca?
__________________________________________________________

54.3. Iz koje su se skupine (razreda) kralježnjaka razvile današnje ptice i sisavaci?
__________________________________________________________

54.4. Navedite dvije osobine koje je imala praptica (Archaeopteryx), a nemaju ih današnje ptice.
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Odgovori:
54.1. analogni organi
54.2. nastala su iz pokrovnog tkiva (epiderme) /kože ili izvrat kože….
54.3. iz (pra)gmazova, predaka današnjih gmazova
54.4. dvije od navedenih: zubi u kljunu, kralješcu u repu, ispunjene kosti, kandže (pandže) na krilima


55. Slika prikazuje dva odrasla primjerka pingvina vrste A. i vrste B.


55.1. U kojem dijelu svijeta žive prikazane vrste pingvina A. i B.? Upišite slova na karti svijeta u dvama od ponuđenih četiriju kvadratića.


55.2. Jednom rečenicom obrazložite svoj odabir.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

55.3. Koje ekološko pravilo govori o razlozima različitih veličina tijela srodnih vrsta u ovisnosti o temperaturi?
__________________________________________________________

55.4. Pripadaju li pingvini grebenkama ili bezgrebenkama?
__________________________________________________________


Odgovori:
55.1. A – uz Čile, B – uz Patagoniju
55.2. Vrste koje žive sjevernije, bliže ekvatoru su manje od svojih srodnika u hladnijim područjima (na južnome polu)
55.3. Bergmanovo pravilo
55.4. grebenkama


56. Slika prikazuje prehrambeni lanac u moru.


56.1. Koji su članovi lanca na slici biljojedi, a koji mesojedi?
Biljojedi: _____________________________________________________
Mesojedi: _____________________________________________________

56.2. Kako će se povećanje biomase zooplanktona odraziti na biomasu riba i liganja?
__________________________________________________________

56.3. Hoće li biomasa fitoplanktona u moru biti veća zimi ili u proljeće?
Jednom rečenicom objasnite zašto.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

56.4. Jednom rečenicom objasnite razliku između primarne i sekundarne organske proizvodnje.
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Odgovori:
56.1. biljojedi-zooplankton, a mesojedi – riba i lignja
56.2. povećanje biomase riba i liganja
56.3. u proljeće se očekuje veća biomasa planktona zbog veće količine topline i svjetla što omogućava povećanje intenziteta fotosinteze i razmnožavanje fitoplanktona
56.4. primarna organska proizvodnja je proizvodnja organskih spojeva iz anorganskih, a odvija se u autotrofnim organizmima (zelene biljke); dok je sekundarna ona koja se odvija u heterotrofnim organizmima (životinje)


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.