utorak, 19. srpnja 2011.

Instrukcije iz kemije

Pripreme za državnu maturu
Zadaci iz kemije

Zaokruži točno

1. Spajanjem kalcijevog fluorida i sumporne kiseline dolazi do reakcije prikazane jednadžbom:
A) CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF
B) CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + F2 + H2
C) CaF2 + H2SO4 → CaS + H2F2O4
D) CaF2 + H2SO4 → CaO + F2 + H2SO3
E) CaF2 + H2SO4 → Ca(OH)2 + H2SO2 + F2

2. Potpunom hidrolizom škroba nastaje:
A) galaktoza
B) saharoza
C) glukoza
D) laktoza
E) fruktoza

3. Otapanje bakra u koncentriranim kiselinama odvija se po reakciji:
A) Cu + HCl → CuCl + ½ H2
B) Cu + 2HCl → CuCl2 + H
C) Cu + 2HNO3 → CuNO3 + ½ H2
D) Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2
E) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4. U jednadžbi Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O bakar se:
A) oksidirao
B) reducirao
C) istopio
D) legirao
E) hidrolizirao

5. U slabe kiseline spada:
A) H2CO4
B) HCl
C) H2S
D) HNO3
E) H3PO4

6. Soli sumporne kiseline su:
A) sulfati
B) sulfiti
C) sulfidi
D) persulfati
E) persulfiti

7. Alkalijski metali su elementi:
A) iste periode
B) istog broja ljusaka
C) na zraku su stabilni
D) čuvaju se pod vodom
E) ništa od navedenog nije točno

8. Acetati su:
A) soli octene kiseline
B) otopina acetona u vodi
C) nezasićeni ugljikovodici
D) soli mliječne kiseline
E) soli mravlje kiseline

9. Broj mogućih izomera kod butena iznosi:
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

10. Pojava iste tvari u više kristalnih oblika je:
A) izomorfija
B) polimorfija
C) alotropija
D) izometrija
E) ništa od navedenog


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.