četvrtak, 28. srpnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.

U sljedećim zadatcima između triju ili četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor.

11. Koji od navedenih metala treba reagirati s klorovodičnom kiselinom da bi nastao vodik?
A. bakar
B. cink
C. zlato
D. živa

Točan odgovor: B


12. Kako se nazivaju tvari koje povećavaju energiju aktivacije?
A. enzimi
B. inhibitori
C. katalizatori
D. katalitički otrovi

Točan odgovor: B


13. Koja će od navedenih jedinki u reakciji s hidroksidnim ionom biti Brønsted-Lowryeva kiselina?
A. HCOO
B. CH3O
C. HCO3
D. CH3COO

Točan odgovor: C


14. Koji od navedenih plinova pri jednakim uvjetima tlaka i temperature ima najveću gustoću?
A. etan
B. metan
C. propan
D. butan

Točan odgovor: D


15. Koje jedinke nastaju reakcijom atoma kalcija i molekula vode?
A. Ca2+, H3O+, OH
B. Ca2−, H2, OH
C. Ca2−, H3O+, OH
D. Ca2+, H2, OH

Točan odgovor: D


16. Koja od navedenih tvari mijenja boju metiloranža u žutu?
A. ocat
B. vino
C. vapnena voda
D. želučani sok

Točan odgovor: C


17. Uzorak destilirane vode volumena 200 mL zagrijavan je u laboratorijskoj čaši te je, u trenutku kad je provrio, njegova temperatura bila 100 °C. Kolika je bila temperatura zagrijavanoga uzorka vode nakon još tri minute zagrijavanja?
A. 98 oC
B. 100 oC
C. 102 oC
D. 106 oC

Točan odgovor: B


18. Kakvo će biti ledište vode pri tlaku od 120 kPa?
A. t = 0 °C
B. t > 0 °C
C. t < 0 °C

Točan odgovor: C


19. Koji od navedenih oksida ne daje s vodom kiselu tekućinu?
A. CO
B. CO2
C. SO2
D. SO3

Točan odgovor: A


20. Na temelju kojega svojstva se tvari iz smjesa mogu izdvojiti metodom ekstrakcije?
A. hlapljivosti
B. topljivosti
C. vrelišta
D. tališta

Točan odgovor: B


21. Koja je od navedenih otopina neutralna?
A. limunada
B. otopina amonijaka
C. slana voda
D. tekućina u akumulatoru

Točan odgovor: C


22. Molarna entalpija otapanja neke soli u vodi je −160 kJ mol−1. Koji će postupak povećati topljivost te soli u vodi?
A. dodavanje vode
B. zagrijavanje otopine
C. hlađenje otopine
D. hlapljenje dijela otapala

Točan odgovor: C


23. Koji uzorak sadrži najveći broj molekula?
A. 1 gram vode
B. 1 gram kisika
C. 1 gram dušika
D. 1 gram benzena

Točan odgovor: A


24. Koja je jedinka, prema Brønsted-Lowryevoj teoriji kiselina i baza, konjugirana baza hidrogenkarbonatnoga iona, HCO3 ?
A. H2CO3
B. CO32−
C. H2O
D. OH

Točan odgovor: B


25. Koje je od navedenih fizikalnih svojstava ekstenzivno, odnosno koje ovisi o veličini uzorka tvari?
A. gustoća
B. vrelište
C. talište
D. volumen

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.