srijeda, 20. srpnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Kemija
Jesenski rok 2010.

U sljedećim zadatcima između triju ili četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor.

1. Na deklaracijama laka za kosu i dezodoransa u spreju nalazi se jedan od prikazanih znakova opasnosti. Koji je to znak?
Točan odgovor: C
2. U kojoj od navedenih molekula za središnji atom nije zadovoljeno pravilo okteta?
A. H2O
B. BCl3
C. H2S
D. CO2

Točan odgovor: B


3. Koliko neutrona ima prikazani atom broma?
A. 35
B. 46
C. 70
D. 81

Točan odgovor: B


4. Koji od navedenih procesa označuje fizikalnu promjenu?
A. sublimacija naftalena
B. hidrogeniranje propena
C. elektroliza taljevine kalijeva bromida
D. termička razgradnja amonijeva klorida

Točan odgovor: A


5. Prilikom fotografiranja klasičnom fotografskom tehnikom na fotografskome filmu zbiva se promjena koja se može opisati sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:

2 AgBr(s) → 2 Ag(s) + Br2(g).

U koju se vrstu kemijskih reakcija ubraja ova kemijska promjena?
A. fotolize
B. pirolize
C. elektrolize

Točan odgovor: A


6. Koja će od navedenih tvari otapanjem u vodi dati lužnatu otopinu?
A. kalijev klorid
B. kalijev nitrat
C. kalijev cijanid
D. kalijev sulfat

Točan odgovor: C

7. Koja od navedenih tvari ima najviše vrelište?
A. pentan
B. metilbutan
C. butan-1-ol
D. dietil-eter

Točan odgovor: C


8. Koja od navedenih čestica ima najmanji polumjer?
A. Al3+
B. Mg2+
C. Na+
D. Na

Točan odgovor: A


9. U kojem nizu sve tvari u sebi sadrže ionsku i kovalentnu vezu?
A. I2, KI, Na3PO4
B. KNO3, K2SO4, K3PO4
C. CO2, H2CO3, Na2CO3
D. NH3, NH4Cl, NH4OH

Točan odgovor: B


10. Kako se, u stanju dinamičke ravnoteže sustava, odnose brzina unapredne (v) i brzina unazadne (v) reakcije?
A. v < v
B. v = v
C. v > v

Točan odgovor: B

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.