srijeda, 16. ožujka 2016.

Pripreme za državnu maturu iz kemije

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Kemija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz kemije 

Zaokružite jedan točan odgovor.

19. Koji je od prikazanih kemijskih spojeva monomer u sintezi polimera poznatoga pod nazivom PVC?

Točan odgovor: A 


20. Kako se naziva reakcija u kojoj se koža ili nokti u dodiru s dušičnom kiselinom oboje žuto?
a) biuret reakcija
b) Lugolova reakcija
c) Tollensova reakcija
d) ksantoproteinska reakcija

Točan odgovor: D


21. Kojoj skupini biološki važnih spojeva pripadaju spojevi koji u reakciji s otopinom joda u vodenoj otopini kalijeva jodida daju pozitivan test?
a) lipidima
b) proteinima
c) polinukleotidima
d) polisaharidima

Točan odgovor: D


22. Konstanta ravnoteže Kc kemijske reakcije prikazane jednadžbom A + B 2 C ima vrijednost 4. Kolika je koncentracija tvari C ako su u ravnotežnoj smjesi koncentracije tvari A i tvari B jednake?
a) c(C) = c(A)
b) c(C) = 2 · c(B)
c) c(C) = 4 · c(B)
d) c(C) = 8 · c(A)

Točan odgovor: B


23. Kakva je promjena temperature tijekom prvih minuta mjerenja ako se ravnotežnomu sustavu leda i vode dovodi toplina?
a) Nema promjene.
b) Postupno raste.
c) Postupno pada.
d) Postupno raste pa pada.

 Točan odgovor: A


24. Zadane su termokemijske jednadžbe:
N2(g) + O2(g) 2 NO(g); ΔrH = 180,6 kJ mol-1
2 NO(g) + O2(g) 2 NO2(g); ΔrH = -114,2 kJ mol-1

Na temelju navedenih termokemijskih podataka pri 298 K izračunajte reakcijsku entalpiju ΔrH za reakciju N2(g) + 2 O2(g) 2 NO2(g).
a) ΔrH = -294,8 kJ mol-1 
b) ΔrH = -66,4 kJ mol-1 
c) ΔrH = 66,4 kJ mol-1 
d) ΔrH = 294,8 kJ mol-1 

Točan odgovor: C


25. Koja od navedenih promjena dovodi do povećanja brzine kemijske reakcije?
a) smanjenje množine jednoga od reaktanata
b) smanjenje temperature reakcijskoga sustava
c) povećanje temperature reakcijskoga sustava
d) povećanje veličine zrnaca reaktanta u čvrstome stanju

Točan odgovor: C


26. Kakav utjecaj ima katalizator na reakciju koja je u stanju kemijske ravnoteže pri 25 °C?
a) Povećava vrijednost konstante ravnoteže.
b) Smanjuje vrijednost konstante ravnoteže.
c) Utječe na reakcijski mehanizam.
d) Ne utječe na reakcijski mehanizam.

Točan odgovor: C


27. Kako smanjiti stupanj disocijacije fosforova(V) klorida za reakciju opisanu sljedećom jednadžbom kemijske reakcije: PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g)?
a) kondenzacijom klora
b) kondenzacijom fosforova(III) klorida
c) povećanjem tlaka
d) smanjenjem tlaka

Točan odgovor: C


28. Navedena jednadžba reakcije opisuje sustav u stanju kemijske ravnoteže pri 25 °C.

Koja će se promjena dogoditi ako sustavu u ravnoteži dodamo nekoliko kapi zasićene vodene otopine amonijeva tiocijanata NH4SCN uspostavljanjem novoga ravnotežnog stanja?
a) Otopina će poprimiti žutu boju.
b) Povećat će se koncentracija Fe(SCN)3(aq).
c) Smanjit će se koncentracija NH4Cl(aq).
d) Otopina će se obezbojiti.

Točan odgovor: B


29. Kolika je brojčana vrijednost konstante disocijacije vode izražena u mol2 dm-6 pri 25 °C?
a) 10-14 
b) 10-7 
c) 107 
d) 1014 

Točan odgovor: A


30. Koji se spoj dodaje tlu da mu se smanji kiselost?
a) NaCl(s)
b) CaCO3(s)
c) P4O10(s)
d) NH4Cl(s)

Točan odgovor: B


31. Koja je od navedenih jedinka prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji baza i kiselina konjugirana kiselina hidrogenfosfatnoga iona?
a) PO43- 
b) H3O+ 
c) H3PO4 
d) H2PO4- 

Točan odgovor: D


32. Koja od navedenih smjesa ima najmanju pH-vrijednost?
a) ljudska krv
b) sok od limuna
c) otopina sapuna
d) svježa kišnica

Točan odgovor: B


33. Dodatkom koje od navedenih tvari vodi će se povećati pH-vrijednost nastale otopine?
a) SO2 
b) NH3 
c) CH4 
d) H2S

Točan odgovor: B


34. Koji strukturni prikaz predstavlja jedinku alanina u vodenoj otopini čija je pH-vrijednost značajno manja od pH-vrijednosti izoelektrične točke te aminokiseline?

Točan odgovor: A


35. Koliki je oksidacijski broj atoma sumpora u spoju K2S2O7?
a) -II
b) -I
c) IV
d) VI

Točan odgovor: D


36. Koja od navedenih promjena predstavlja reakciju oksidacije?
a) Fe3+ u Fe2+ 
b) C(III) u C(IV)
c) ½ Cl2 u Cl-
d) S(VI) u S(IV)

Točan odgovor: B


37. Koja je od navedenih jedinka redukcijsko sredstvo (reducens) u sljedećoj jednadžbi kemijske reakcije:
a) MnO4- 
b) C2O42- 
c) H3O+ 
d) H2O

Točan odgovor: B


38. Na temelju vrijednosti standardnih elektrodnih potencijala zaključite s kojom od navedenih vodenih otopina neće reagirati cink.
E°(Na+Na) = -2,71 V;
E°(Zn2+Zn) = -0,76 V;
E°(Fe2+Fe) = -0,44 V;
E°(Cu2+Cu) = 0,34 V;
E°(Ni2+Ni) = -0,25 V;

a) FeCl2(aq)
b) CuCl2(aq)
c) NaCl(aq)
d) NiCl2(aq)

Točan odgovor: C


39. Na temelju vrijednosti standardnih elektrodnih potencijala odredite koja je od navedenih promjena moguća na elektrodama galvanskoga članka.
E°(Al3+Al) = -1,66 V;
E°(Ni2+Ni) = -0,25 V

a) Reduciraju se Al3+ ioni.
b) Oksidira se aluminij.
c) Oksidiraju se Ni2+ ioni.
d) Reducira se nikal.

Točan odgovor: B


40. Elektrolizom koje od navedenih vodenih otopina se na katodi ne razvija vodik?
a) H2SO4(aq)
b) NaCl(aq)
c) CuCl2(aq)
d) KOH(aq)

Točan odgovor: C

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.