srijeda, 16. ožujka 2016.

Pripreme za državnu maturu iz kemije

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Kemija


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz kemije

Zaokružite jedan točan odgovor.

1. Koje je značenje znaka opasnosti prikazanoga na slici? 
a) oksidirajuće
b) zapaljivo
c) nadražujuće
d) nagrizajuće

Točan odgovor: D


2. Koja se fizikalna promjena odvija kada se suhi led izloži okolini pri normalnome atmosferskom tlaku i sobnoj temperaturi?
a) CO2(l) → CO2(g)
b) CO2(s) → CO2(l)
c) CO2(g) → CO2(s)
d) CO2(s) → CO2(g)

Točan odgovor: D


3. Kojemu tipu kristala pripada uzorak tvari koji u čvrstome stanju vodi električnu struju, koji nije topljiv u vodi i koji ima talište pri 1907 °C?
a) kristalima metala
b) ionskim kristalima
c) kovalentnim kristalima
d) molekulskim kristalima

Točan odgovor: A


4. U koji koloidni sustav svrstavamo dim s obzirom na agregacijsko stanje disperzne faze i disperznoga sredstva?
a) čvrsto - tekuće
b) čvrsto - plinovito
c) plinovito - plinovito
d) tekuće - plinovito

Točan odgovor: B


5. Miješanjem 100 mL vodene otopine natrijeva karbonata Na2CO3 i 100 mL vodene otopine kalcijeva klorida CaCl2 jednakih množinskih koncentracija priređena je nova otopina. Koji od navedenih iona ostaju u otopini nakon miješanja?
a) Na+(aq) i Cl-(aq)
b) Na+(aq) i CO32- (aq)
c) Ca2+(aq) i Cl-(aq)
d) Ca2+(aq) i CO32-(aq)

Točan odgovor: A


6. Koja će od navedenih vodenih otopina soli s vodenom otopinom srebrova nitrata tvoriti koloidni sustav?
a) NaNO3(aq)
b) NaF(aq)
c) NaClO4(aq)
d) NaCl(aq)

Točan odgovor: D


7. Koju elementarnu ćeliju prikazuje znamenitost na slici?
 
a) jednostavnu kubičnu
b) volumno centriranu kubičnu
c) plošno-centriranu kubičnu
d) heksagonsku

Točan odgovor: B


8. U kojoj se skupini periodnoga sustava elemenata nalazi kemijski element čiji atomi imaju najmanju elektronegativnost?
a) u 1. skupini
b) u 2. skupini
c) u 16. skupini
d) u 17. skupini

Točan odgovor: A


9. Koja od navedenih Fischerovih projekcijskih formula molekula ugljikohidrata prikazuje molekulu neke ketoze?
 

Točan odgovor: B


10. Koliko je mililitara otopine natrijeva hidroksida množinske koncentracije 0,05 mol L-1 potrebno za neutralizaciju 100 mL otopine octene kiseline množinske koncentracije 0,1 mol L-1?
a) 100 mL
b) 150 mL
c) 200 mL
d) 300 mL

Točan odgovor: C


11. Koja je molekulska formula tvari čija je strukturna formula prikazana na slici?
a) C4H4N2 
b) C4H6N2 
c) C6H4N2 
d) C6H6N2 

Točan odgovor: B


12. Koliki naboj treba proteći elektroliznim člankom da se reduciraju 2 mola iona cinka do elementarnoga cinka?
a) 96 500 C
b) 193 000 C
c) 386 000 C
d) 772 000 C

Točan odgovor: C


13. Koja je od vodenih otopina najkiselija ako otopina A ima pH-vrijednost 2, otopina B ima dvostruko veću pH-vrijednost od otopine A, otopina C ima c(H+) = 10-6 mol dm-3, a otopina D ima dvostruko veću c(H+) od otopine C?
a) otopina A
b) otopina B
c) otopina C
d) otopina D

Točan odgovor: A


14. Što je glukoza prema funkcijskoj skupini i broju ugljikovih atoma?
a) aldoheksoza
b) aldopentoza
c) ketopentoza
d) ketoheksoza

Točan odgovor: A


15. Kolika je množina preostaloga reaktanta pri sintezi vode ako se u reakcijskoj smjesi prije početka reakcije nalazilo 0,40 mola vodika i 0,30 mola kisika?
a) 0,10 mola vodika
b) 0,20 mola vodika
c) 0,10 mola kisika
d) 0,20 mola kisika

Točan odgovor: C


16. Koju od navedenih otopina treba dodati u vodenu otopinu kalijeva bromida da bi se izlučio elementarni brom?
a) NaCl(aq)
b) NaI(aq)
c) I2(aq)
d) Cl2(aq)

Točan odgovor: D


17. Koji plinoviti produkt nastaje kada se u reakcijsku posudu ispunjenu zrakom uvodi dušikov(II) oksid?
a) N2O
b) NO
c) NO2 
d) N2O5 

Točan odgovor: C


18. Koji spoj nastaje adicijom vode na propen u kiselome mediju?
a) propan
b) propin
c) propan-1-ol
d) propan-2-ol

Točan odgovor: D 


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.