srijeda, 16. ožujka 2016.

Pripreme za državnu maturu iz kemije

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Kemija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

Ispitna pitanja i odgovori iz kemije 

U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicu/tablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje. U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati i postupak s ispravnim mjernim jedinicama.

1.A Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
1.1. RbO2 
1.2. KMnO4 
1.3. NaHCO3 

Odgovori:
1.1. rubidijev superoksid
1.2. kalijev permanganat
1.3. natrijev hidrogenkarbonat

1. B Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
1.4. kalcijev hidrid
1.5. amonijev sulfat
1.6. klorna kiselina

Odgovori:
1.4. CaH2
1.5. (NH4)2SO4
1.6. HClO3


2. Za odjeljivanje tvari iz smjese tvari u kemijskome laboratoriju upotrebljavaju se različiti fizikalni postupci. 
2.1. Navedite postupak koji se primjenjuje za odvajanje tvari iz smjese vode i školske krede.

Odgovor: filtriranje i/ili dekantiranje

2.2. Na kojemu se svojstvu temelji odvajanje tvari iz smjese postupkom destiliranja?

Odgovor: različitom vrelištu (ili različitom tlaku para)

2.3. Kako se naziva postupak odjeljivanja tvari kojim se iz nafte dobiva benzin?

Odgovor: frakcijsko destiliranje

2.4. Kako se naziva stakleni kemijski pribor prikazan na slici?
Odgovor: Liebigovo hladilo


3. U epruvetu su uliveni jednaki volumeni žuto obojene vodene otopine joda i heksana, tekućine bez boje. Sadržaj je dobro promućkan i ostavljen da stoji kako bi se slojevi odijelili. Gustoća heksana manja je od gustoće vode pri 25 °C.
3.1. Opišite jednom rečenicom očekivana opažanja nakon završetka pokusa iz 3. zadatka.

Odgovor: a) donji sloj vodena otopina (voda) i gornji sloj heksan
(b) promjenu boje slojeva (vodeni sloj gubi boju, heksan se oboji ili heksan se oboji ljubičasto)

3.2. Kako se naziva postupak odvajanja opisan u 3. zadatku?

Odgovor: ekstrahiranje


4. Odgovorite na sljedeća pitanja vezana uz nuklid 34S s pomoću priloženoga periodnog sustava.
4.1. Atomski broj nuklida jest:

Odgovor: 16

4.2. Broj elektrona u valentnoj ljusci nuklida jest:

Odgovor: 6

4.3. Atom kojega kemijskog elementa ima istu elektronsku konfiguraciju kao i sulfidni ion?

Odgovor: aragona (Ar)

4.4. Napišite elektronsku konfiguraciju sulfidnoga iona.

Odgovor: 1s22s22p63s23p6 ili [Ar]

4.5. Kristali elementarnoga sumpora niskoga su tališta, slabo su topljivi u vodi i loši su vodiči struje. Navedite naziv međumolekulskih sila u kristalu sumpora.

Odgovor: van der Waalsove sile (Londonovo sile)

4.6. Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu molekule SO3.

Odgovor:

5. Osvježavajuće piće volumena 100 mL sadržava 1,25 g otopljene saharoze (C12H22O11).
5.1. Izračunajte množinsku koncentraciju saharoze u osvježavajućemu piću.

Postupak:
n = m/M
= 1,25 g / 342 g mol-1 
= 3,65 × 10-3 mol

c = n/V 
= 3,65 × 10-3 mol / 0,1 L
= 3,65 × 10-2 mol L-1 

Odgovor: c = 3,65 × 10-2 mol L-1

5.2. Koliko mL vode treba dodati otopini iz 5. zadatka da bismo priredili otopinu čija je množinska koncentracija tri puta manja od početne množinske koncentracije? Pretpostavite aditivnosti volumena.

Postupak:
c1 = c0 / 3
= 3,65 × 10-2 mol L-1 / 3
= 1,22 × 10-2 mol L-1 

V1 = no/c1 
= 3,65 × 10-3 mol / 1,22 × 10-2 mol L-1 
= 0,3 L

V = V1 - V0 
= 0,3 L - 0,1 L
= 0,2 L
= 200 mL

Odgovor: V = 200 mL

5.3. Kako se naziva kemijska veza kojom su molekule monosaharida povezane u molekuli saharoze?

Odgovor: glikozidna veza


6. Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija četiriju tvari u reakcijskoj smjesi stalna volumena o vremenu.

6.1. Izračunajte konstantu ravnoteže za reakciju iz 6. zadatka opisanu jednadžbom kemijske reakcije A + 2 B 2 C + 3 D.

Postupak:

Odgovor: Kc = 864 mmol2 dm-6 

6.2. Izračunajte prosječnu brzinu kemijske reakcije tijekom prvih 5 minuta provedbe reakcije upotrebljavajući dijagram iz 6. zadatka.

Postupak:

Odgovor: Prosječna brzina kemijske reakcije je (0,37 ± 0,1) mmol dm-3 min-1.

6.3. Koji će učinak na ravnotežno stanje reakcijskoga sustava iz zadatka 6.1. imati dodatak tvari D u sustav?

Odgovor: Ravnoteža će se pomaknuti u lijevo, prema reaktantima. 


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.