nedjelja, 23. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok

21. Pri temperaturi od 25 °C pH-vrijednost neke vodene otopine je 5. Kolika je, izraženo u mol dm−3, množinska koncentracija hidroksidnih iona u toj otopini?
A. 10−14
B. 10−9
C. 10−5
D. 10−4

Točan odgovor: B

22. Za nastajanje sumporovodika vrijedi sljedeća jednadžba kemijske reakcije:
H2(g) + S(s) → H2S(g); ΔrH < 0.
Koja će od navedenih promjena povećati ravnotežnu koncentraciju molekula produkta u reakcijskoj smjesi?
A. povećanje tlaka
B. smanjenje tlaka
C. sniženje temperature
D. povišenje temperature

Točan odgovor: C

23. Koja je od navedenih promjena egzotermna?
A. taljenje leda
B. kondenzacija vode
C. vrenje propanola
D. sublimacija kamfora

Točan odgovor: B

24. Kemijska reakcija 2 A + B → A2B reakcija je drugoga reda s obzirom na reaktant A. Koliko će puta porasti brzina kemijske reakcije povećamo li koncentraciju komponente A dva puta?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

Točan odgovor: C

25. Zadana je kemijska reakcija:
2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g); ΔrH < 0.
Kako na njezinu kemijsku ravnotežu, prema Le Chatelierovome načelu, utječe porast temperature reakcijskoga sustava?
A. Pomiče ravnotežu prema reaktantima.
B. Pomiče ravnotežu prema produktima.
C. Ne utječe na kemijsku ravnotežu.

Točan odgovor: A

26. Kada je brzina kemijske reakcije H2(g) + I2(s) → 2 HI(g) u smjeru stvaranja produkta najveća?
A. na početku reakcije
B. u stanju ravnoteže
C. pred kraj reakcije

Točan odgovor: A

27. U kojem se primjeru promjenom tlaka ne može djelovati na kemijsku ravnotežu?
A. CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)
B. 2 O(g) + 2 O2(g) → 2 O3(g)
C. 2 BaO2(s) → 2 BaO(s) + O2(g)
D. 4 NH3(g) + 5 O2(g) → 4 NO(g) + 6 H2O(g)

Točan odgovor: A

28. Nastajanje klorovodika zbiva se prema sljedećoj jednadžbi kemijske reakcije:
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g).
Koja će od navedenih promjena povećati udio molekula produkta u reakcijskoj smjesi?
A. povećanje tlaka
B. sniženje tlaka
C. dovođenje klora
D. odvođenje vodika

Točan odgovor: C

29. Na što od navedenoga utječe katalizator?
A. na kemijsku ravnotežu
B. na reakcijski mehanizam
C. na temperaturu kemijske reakcije
D. na množinu reaktanata

Točan odgovor: B

30. Što će od navedenoga ubrzati kemijsku reakciju?
A. smanjenje koncentracije reaktanata
B. sniženje temperature
C. povećanje koncentracije reaktanata

Točan odgovor: C

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.