subota, 22. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok


11. Molekule koje od navedenih tvari se povezuju vodikovim vezama?
A. vodika
B. fluorovodika
C. metana
D. natrijeva hidrida

Točan odgovor: B

12. Koji niz prikazuje netočnu elektronsku konfiguraciju atoma u osnovnome stanju?
A. [Ne] 3s1 3p3
B. [Ar] 3d10 4s2 4p2
C. [Kr] 4d3 5s2
D. [Xe] 6s1

Točan odgovor: A

13. U jednoj se ampulici nalazi jedan gram vodika, a u drugoj jedan gram kisika. Kakav je odnos brojnosti atoma vodika i atoma kisika u navedenim uzorcima?
A. N(H) = N(O)
B. N(H) < N(O)
C. N(H) > N(O)

Točan odgovor: C

14. Pri kojim će uvjetima tlaka i temperature uzorak plina zauzimati najmanji volumen?
A. pri niskome tlaku i niskoj temperaturi
B. pri visokome tlaku i niskoj temperaturi
C. pri niskome tlaku i visokoj temperaturi
D. pri visokome tlaku i visokoj temperaturi

Točan odgovor: B

15. Koja elektronska konfiguracija odgovara osnovnomu stanju atoma fosfora?
A. [Xe] 6s1
B. [Kr] 4d3 5s2
C. [Ar] 3d10 4s2 4p2
D. [Ne] 3s2 3p3

Točan odgovor: D

16. Što je zajedničko neutralnim atomima izobara?
A. broj protona
B. maseni broj
C. broj elektrona
D. redni broj

Točan odgovor: B

17. Kolika je u g dm−3 masena koncentracija 12 %-tne vodene otopine octene kiseline čija je gustoća 1,015 g cm−3?
A. 0,122 g dm–3
B. 1,22 g dm–3
C. 12,2 g dm–3
D. 122 g dm–3

Točan odgovor: D

18. Kolika je masa tri mola molekula vodika?
A. 1,01 g
B. 3,03 g
C. 4,04 g
D. 6,06 g

Točan odgovor: D

19. Koja kemijska formula odgovara hidratnoj soli koja nastaje vezanjem 18,0 grama vode na 10,6 grama bezvodnoga natrijeva karbonata?
A. Na2CO3 · H2O
B. Na2CO3 · 5 H2O
C. Na2CO3 · 10 H2O
D. Na2CO3 · 2 H2O

Točan odgovor: C

20. Kemijskoj reakciji koja se zbiva pri temperaturi od 0 °C i tlaku od 101 325 Pa odgovara sljedeća jednadžba kemijske reakcije:
A(g) + 2 B(s) → 3 C(g).
Koliko će litara produkta nastati ako potpuno izreagiraju 2 mola jedinki plinovite tvari A?
A. 33,6 L
B. 44,8 L
C. 67,2 L
D. 134,4 L

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.