petak, 14. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok


1. Množinske koncentracije četiriju navedenih vodenih otopina su jednake i iznose 0,1 mol L–1. Koja će od njih najbolje voditi električnu struju?
A. H2CO3
B. HNO3
C. H2S
D. NH3

Točan odgovor: B

2. U kojem je od navedenih spojeva prisutna kovalentna veza?
A. CO2
B. BaO
C. CaCl2
D. NaCl

Točan odgovor: A

3. Koliki je broj atoma u elementarnoj ćeliji kubične guste slagaline?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

Točan odgovor: C

4. Koja je jedinka, prema Brønsted-Lowryevoj teoriji kiselina i baza, konjugirana kiselina hidrogensufatnoga iona?
A. SO42-
B. H3O+
C. H2SO4
D. H2S

Točan odgovor: C

5. U kojem su nizu svi navedeni spojevi kovalentni?
A. HF, Na2O, CO2, H2S
B. PH3, CCl4, HCHO, H2S
C. MgO, H2O2, C2H2, H2SO3
D. CO, NO2, CS2, K2O2

Točan odgovor: B

6. U kojem je od navedenih spojeva ionska veza najslabija?
A. LiF
B. LiI
C. LiBr
D. LiCl

Točan odgovor: B

7. Koja od navedenih tvari ima najviše talište?
A. NaCl
B. CaO
C. Hg
D. He

Točan odgovor: B

8. Koji uzorak navedenih plinova ima, pri istim uvjetima tlaka i temperature, najmanju gustoću ukoliko su im množine jednake?
A. butan
B. ugljikov dioksid
C. vodik
D. amonijak

Točan odgovor: C

9. Koja od navedenih molekula ima linearnu prostornu građu?
A. BeF2
B. H2S
C. H2O
D. SO2

Točan odgovor: A

10. U kojoj od navedenih jedinki za središnji atom nije zadovoljeno pravilo okteta?
A. PH3
B. H2O
C. SiH4
D. BF3

Točan odgovor: D

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.