subota, 18. kolovoza 2012.

Bor

Skupina: 13
Perioda: 2
Atomski broj: 5
Relativna atomska masa: 10,811
Oksidacijski brojevi: +3
Element: polumetal
Talište (°C): 2076
Vrelište (°C): 3927
Elektronegativnost (Paulingova skala): 2,04
Najstabilnija kristalna struktura (pri 20°C): romboedarska
Element u čvrstom stanju
Atomski polumjer (pm): 79,5
Gustoća (g cm-3): 2,34 (20°C)
Prva energija ionizacije (kJ mol-1): 800,64
Druga energija ionizacije (kJ mol-1): 2427,09
Treća energija ionizacije (kJ mol-1): 3659,78

Elektronska konfiguracija: [He] 2s22p1

Otkriće: Humphry Davy, Joseph-Louis Gay-Lussac, Louis-Jaques Thénard (1808.)

http://periodictable.com/Elements/005/index.html

IZOTOPI:
10B
• relativna atomska masa: 10,0129370
• maseni udio: 19,9%

11B
• relativna atomska masa: 11,0093055
• maseni udio: 80,1%

Bor je rijedak element. U Zemljinoj kori ga ima u masenom udjelu od 0,0003%. Znatne količine bora nalaze se na nekoliko mjesta na Zemlji, uglavnom u Sjevernoj i Južnoj Americi i Indiji.
Bor u prirodi dolazi isključivo vezan s kisikom, najčešće u obliku poliborata; kao što su boraks Na2[B4O5(OH)4] · 8H2O, kernit Na2B4O7 · 4H2O ili kolemanit Ca[B3O4(OH)3] · H2O.
Elementarni bor može postojati u kristaliziranom i amorfnom obliku.
Kristalizirani bor može se dobiti prolazom smjese para borovog tribromida i vodika preko usijane tantalove žice (1100 do 1300°C):

2BBr3(g) + 3H2(g) → 2B(s) + 6HBr(g)

Kristalizirani bor izvanredno je tvrd. Kemijski je ekstremno inertan. Od kiselina reagira polagano s vrućom koncentriranom nitratnom i sulfatnom kiselinom. Slabo vodi električnu struju, a s porastom temperature vodljivost mu se povećava.

Amorfni borov prah, u odnosu na kristalni oblik, je prilično reaktivan. Zagrijavanjem na zraku sam se zapali kod 700°C i dalje izgara do B2O3.

4B(s) + 3O2(g) → 2B2O3(s)

Amorfni bor

Boraks
http://nevada-outback-gems.com/mineral_information/Borax_mineral_info.htm

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.