nedjelja, 10. listopada 2010.

Biološki leksikon


 • NACIONALNI PARK – prema Zakonu o zaštiti prirode, to je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Ima znanstvenu, kulturnu, odgojno – obrazovnu i rekreativnu ulogu.
 • NAMETNIK – organizam koji stalno ili povremeno živi na domadaru ili u njegovoj unutrašnjosti ne ubijajući ga trenutačno. Taj je odnos za nametnika pozitivan, a za domadara negativan.
 • NAMETNIŠTVO (PARAZITIZAM) – jedan organizam živi na štetu drugog organizma.
 • NANIZAM – patuljasti rast. Nastaje kao posljedica nedostatka rasta.
 • NANOPLANKTON – veličinska frakcija planktona koju čine planktonski organizmi veličine od 5 do 60 mikrometara.
 • NARKOMANIJA – bolest koja nastaje trajnim uzimanjem neke droge.
 • NARKOTIČAN – omamljujući.
 • NASLJEDNA UPUTA – uputa koja sadrži plan građe, funkcije i razvoja stanice i cijelog organizma, a zapisana je redoslijedom nukleotida u molekuli DNA.
 • NASLJEĐIVANJE – proces prenošenja svojstava roditelja na potomke putem gena.
 • NASTIJE – gibanja biljnih organa čiji je smjer određen građom organa.
 • NATALITET – broj živorođene djece na određenom području u tijeku jedne godine.
 • NEANDERTALCI – naziv za pripadnike vrste Homo neanderthalensis.
 • NEČISNICA – otvor na tijelu nekih životinja u koji se ulijevaju crijevni, bubrežni i spolni produkti prije nego što izađu iz tijela.
 • NEESENCIJALNE AMINOKISELINE – aminokiseline koje ljudski organizam može stvoriti samostalno.
 • NEFRON – temeljna funkcionalna jedinica u građi bubrega.
 • NEFROTOKSIČAN – otrov koji oštećuje bubrege.
 • NEKODIRAJUĆI DNA – LANAC – lanac molekule DNA koji se prepisuje u molekulu RNA; pa je stoga komplementaran molekuli RNA.
 • NEKTARIJI – biljne žlijezde koje izlučuju nektar.
 • NEKTON – zajednica životinja u vodenim slojevima koje se pomiču s mjesta neovisno o gibanju vode.
 • NEMATOCIDI – otrovne tvari namijenjene suzbijanju oblića.
 • NEODARVINIZAM – novije evolucijske teorije koje su nastale poslije Darwina, a smatraju da su selekcija, mutacije, izolacija i aktivan izbor staništa glavni čimbenici evolucije.
 • NEODERMA (TEGUMENTUM) – zaštitni nestanični pokrov tijela metilja i trakavica.
 • NEODREĐENI OBLIK RASTA – tip rasta karakterističan za biljke u kojemu organizam raste tako dugo dok živi.
 • NEOFIT – biljna vrsta stranog podrijetla tj. ona koja je u povijesno vrijeme unesena u područja izvan svog prirodnog područja rasprostranjenosti, najčešće djelovanjem čovjeka.
 • NEOPLAZIJA – novotvorevina, tumor.
 • NEOTENIJA – pojava nastupanja spolne zrelosti i sposobnosti razmnožavanja prije završetka preobrazbe ličinke u odraslu jedinku.
 • NEPOTPUNA DOMINACIJA – odnos alela u genotipu bez potpune dominacije. U fenotipu je vidljiva kombinacija obaju alela (intermedijer).
 • NEPOTPUNA PREOBRAZBA KUKACA – preobrazba nekih kukaca od jajašaca do odraslog kukca bez prijelaznih stadija kukuljice.
 • NEPROHODNO PROBAVILO – sve nepotrebne i štetne tvari izbacuju se kroz usni otvor (ne postoji crijevni otvor).
 • NESELEKTIVAN PRIJENOS – prijenos svih molekula koje mogu proći kroz membranu od više prema nižoj koncentraciji.
 • NESPECIFIČNA IMUNOST – oblik imunosti u kojoj izvršitelji imunosne reakcije mogu reagirati s više različitih antigena.
 • NESPOLNO RAZMNOŽAVANJE – oblik razmnožavanja kojim nastaju jedinke s istom genetskom uputom (klonovi).
 • NEUROHIPOFIZA – stražnji režanj hipofize. Izlučuje antidiuretski hormon (ADH) i oksitocin.
 • NEUROHORMON – neurotransmiter, neuroprijenosnik. Kemijske tvari koje se oslobađaju na završecima aksona u sinaptičku pukotinu kad je stanica podražena. Prenose podražaj kroz sinaptičku pukotinu na sljedeću živčanu, mišićnu ili žljezdanu stanicu.
 • NEURON – osnovna stanica živčanog tkiva u kojoj nastaje živčani podražaj.
 • NEUROSEKRECIJSKE STANICE – živčane stanice koje na podražaj reagiraju stvaranjem i izlučivanjem hormona.
 • NEUROTOKSIČAN – otrov koji oštećuje živčani sustav.
 • NEUTROFILNI LEUKOCITI – glavna obrana protiv infekcije bakterijama. Fagocitiraju i razgrađuju bakterije u pomoću probavnih enzima lizosoma.
 • NEVASKULARNE BILJKE – biljke koje nemaju pravo provodno tkivo i prave vegetativne organe (mahovine).
 • NEZAVISNA SEGRAGACIJA – nezavisno razdvajanje dvaju ili više parova alela koji se nalaze na različitim homolognim kromosomima.
 • NIKOTINAMID – ADENIN – DINUKLEOTID FOSFAT (NADPH) – keonzim prisutan u stanicama. Sudjeluje u prijenosu elektrona tijekom metaboličkih redoks reakcija fotosinteze.
 • NIKOTINAMID – ADENIN – DINUKLOETID (NADH) – koenzim prisutan u stanicama. Sudjeluje u prijenosu elektrona tijekom metaboličkih redoks reakcija staničnog disanja.
 • NITRATI – soli dušične kiseline, produkti oksidacije nitrita u tlu pomoću kemosintetskih dušičastih bakterija iz roda Nitrobacter.
 • NITRIFICIRAJUĆE (NITRIFIKACIJSKE) BAKTERIJE – kemosintetske bakterije koje oksidiraju amonijak preko nitrita do nitrata.
 • NITROFIKSATORI – prokaritoski organizmi sposobni vezati elementarni dušik iz atmosfere i pretvarati ga u oblik pogodan za sintezu bjelančevina (amonijevi ioni, nitrati).
 • NOBELOVA NAGRADA – najveće priznanje za znanstveno otkriće.
 • NODULI – korijenski gomoljići.
 • NOKTURALNE ŽIVOTINJE – životinje koje su aktivne noću.
 • NORADRENALIN – neurotransmiter auonomnoga i središnjeg živčanog sustava i hormon srži nadbubrežne žlijezde. Povećava krvni tlak, sužava krvne žile u mišićima, koži i organima, dok ih u srcu proširuje, relaksira crijeva i mokraćni mjehur.
 • NUCEL – šupljina u središnjem dijelu sjemenog zametka (odgovara megasporangiju) u sjemenjača.
 • NUKLEINSKA KISELINA – biološki važna molekula poput molekula DNA i RNA čija je uloga prenošenje genetske upute. Polinuklotidni lanci građeni su od šećera, dušičnih baza u fosfatne skupine.
 • NUKLEOID – bakterijska kružna molekula DNA koja sadrži gene bez kojih bakterija ne može preživjeti (bakterijski kromosom).
 • NUKLEOLUS – mjesto gdje prema uputi s DNA nastaje ribosomska RNA (rRNA) koja se udružuje s bjelančevinama u ribosomske podjedinice.
 • NUKLEOPLAZMA – tekući sadržaj unutar jezgre.
 • NUKLEOPROTEINI – složeni organski spojevi građeni od nukleinskih kiselina (DNA ili RNA) i proteina.
 • NUKLEOSOM – osnovna jedinica pakiranja kromatina. Čini ga osam molekula histona oko kojih se namata DNA.
 • NUKLEOTID – molekula čijim vezanjem u lanac nastaju polinuklotidni lanci molekula DNA i RNA. Nukleotidi su građeni od šećera, fosfatne skupine i jedne od četiri dušičnih baza.
 • NUKLEUS (JEZGRA) – najznačajniji organel u stanici omeđen dvostrukom ovojnicom u čijoj se unutrašnjosti nalazi nasljedna tvar (kromatin).
 • NULTA HIPOTEZA – pretpostavka da razlika između rezultata dobivenih pokusom i očekivanih rezultata nije statistički značajna, nego slučajna.
 • NUTRIJENT – hranidbena tvar.
 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.