četvrtak, 11. studenoga 2010.

Biološki leksikon


 • FAD i FADH2 – oksidirani i reducirani dišni koenzim flavin – adenin dinukleotid.
 • FAGOCITI – stanice sa sposobnošću fagocitoze, u njih spadaju neutrofilni leukociti, monociti i tkivni makrofagi.
 • FAGOCITOZA (grč. fagein = jesti, gutati, kytos = šupljina) – sposobnost stanica da proždiru i, uz pomoć lizosoma, razgrađuju mikrooganizme i čestice sličnih veličina. Također i način uzimanja hrane kod praživotinja, oblik endocitoze.
 • FAKULTATIVNI HETEROTROFI – protoktisti koji povremeno uzimaju gotovu hranu.
 • FANEROZOIK – razdoblje u kojem se razvio raznolik biljni i životinjski svijet.
 • FARINGITIS  - upala ždrijela (farinksa)
 • FARMAKOLOGIJA – znanost o lijekovima.
 • FAUNA – skup svih životinjskih vrsta nekog područja.
 • FEKALIJE – feces, stolica, izmet.
 • FENILALANIN – kemijski spoj iz skupine aminokiselina.
 • FENOLOŠKE POJAVE – periodičke sezonske promjene organizama (npr. vrijeme listanja, cvjetanje, padanje lišća, selidbe životinja).
 • FENOTIP – genetički izraz kojim se označava zbroj morfoloških i fizioloških svojstava nekog organizma. On je ovisan o nasljednim faktorima ili genima (genotipu), ali i o djelovanju okoliša.
 • FEOPLASTI – plastidi u heterokontofita (zlatnožutih, žutosmeđih i smeđih alga te alga kremenjašica), smeđu boju daju im fukoksantin i ksantofili.
 • FERMENTACIJA (vrenje) – proces u kojem se anaerobno razgrađuju organski spojevi. Prema konačnim produktima vrenja razlikujemo: alkoholno, mliječno, octeno
 • FERTILIZACIJA (oplodnja) – sjedinjenje jajne stanice i spermija.
 • FETALNA ERITROBLASTOZA (hemolitička bolest novorođenčadi) – bolest koja se pojavljuje u trudnoći u djece koja su Rh+, a imaju Rh- majku. dolazi do razaranja (hemolize) djetetovih eritrocita.
 • FETALNI HEMOGLOBIN – ima veću sposobnost vezanja kisika kod nižih koncentracija kisika od adultnog hemoglobina, a od njega se razlikuje po sastavu polipeptidnih lanaca globina
 • FETUS – plod u majčinskoj utrobi starosti od dva mjeseca pa sve do rođenja
 • FIBRINOGEN – bjelančevina u krvi, jedan od sudionika u zgrušavanju
 • FIKOBILINI – dodatni (akcesorni) pigmenti koji cijanobakterijama i crvenim algama omogućuju iskorištavanje kratkovalnog dijela svjetlosnog spektra i naseljavanje većih dubina. Plavi pigment se naziva fikocijanin, a crveni fikoeritrin.
 • FIKOERITRIN – crveni pigment iz skupine fikobilina.
 • FIKSACIJA DUŠIKA – proces kojim neki prokarioti prevode atmosferski dušik u amonijeve ili nitratne spojeve iskoristive za biljku.
 • FIKSACIJA UGLJIKA – niz reakcija u kojima se ugljikov dioksid iz atmosfere pretvara u ugljikohidrate.
 • FIKSIZAM – teorija prema kojoj su živa bića nepromjenjiva jer su stvorena s točno određenom ulogom.
 • FILAMENT – prašnička nit, dio prašnika koji nosi prašnicu (anteru).
 • FILETIČKA (SUKCESIVNA) EVOLUCIJA – postupno nakupljanje novih svojstava organizama i postupan prijelaz jedne vrste u drugu.
 • FILOGENETSKO STABLO – sustav u kojem su skupine organizama pozicionirane prema stupnju srodnosti. Pokazuje evolucijske odnose između raznih vrsta za koje se pretpostavlja da imaju zajedničke pretke.
 • FILOGENEZA – biološki razvoj svih vrsta tijekom geološke prošlosti Zemlje.
 • FILOGENIJA – znanstveno područje biologije koje se bavi proučavanjem podrijetla organizama na Zemlji i njihovim razvrstavanjem u rodoslovno stablo.
 • FILOID – listić, tvorevina nalik listu, ali bez prave građe lista. Nalazimo ih u algi složenije građe i mahovinama.
 • FILOKLADIJE – preobraženi, prošireni dijelovi stabljike u obliku lista koji preuzimaju ulogu fotosinteze.
 • FITOCENOLOGIJA – znanost o biljnim zajednicama.
 • FITOCENOZA – prirodna biljna zajednica u kojoj zajedno žive određene biljke na određenom staništu.
 • FITOCID – otrov kojima se uništavaju nepoželjne biljke.
 • FITOFAGI – biljojedi.
 • FITOHORMONI – biljni hormoni, reguliraju rad pojedinih stanica, tkiva ili organa te rast i razvitak biljke.
 • FITOKROMI – pigmenti koji maksimalno apsorbiraju u crvenom i tamnocrvenom dijelu spektra, uključeni su u brojne odgovore biljaka na svjetlost.
 • FITOL – dugolančani alkohol vezan za tetrapirolski prsten u molekuli klorofila.
 • FITOMIMEZA – životinje koje oponašaju biljke ili njihove dijelove.
 • FITOPLANKTON – biljni plankton.
 • FITOPLAZME – bakterije koje nalikuju i srodne su mikoplazmama, ali prouzrokuju bolesti biljaka.
 • FIZIOLOGIJA – proučava životne pojave i funkcije stanica, tkiva, organa, orkanskih sustava i organizama u cjelini.
 • FIZIOLOŠKA MIKROFLORA – bakterijske vrste koje uobičajeno naseljavaju dijelove ljudskog (ili životinjskog) organizma te svojom prisutnošću i fiziološkim procesima proizvode različite pozitivne učinke na ljudsko zdravlje.
 • FIZIOLOŠKA OTOPINA – posebna otopina različitih soli i glukoze. Postoje različite fiziološke otopine, ali u osnovi su to izotonične otopine koje imaju sastav sličan sastavu tjelesnih tekućina pojedinog organizma.
 • FLEMING A. – britanski mikrobiolog. 1929. god. otkrio penicilin, prvi antibiotik.
 • FLOEM – vrsta provodnog tkiva u biljaka koja služi za provođenje asimilata (produkata fotosinteze). Građen je od sitastih cijevi i stanica pratilica.
 • FLORA – skup svih biljnih vrsta nekog područja.
 • FLORIDEJSKI ŠKROB – pričuvni ugljikohidrat u crvenih alga. Po sastavu je sličan glikogenu u životinja.
 • FLORIGEN – hormon cvjetanja. Struktura florigena još nije poznata.
 • FLUORESCENCIJA – dio apsorbirane energije svjetlosti ili valnih duljina zračenja koji fotosintetski pigmenti isisavaju jer nije iskorišten u fotofosforilaciji.
 • FOLIKUL STIMULIRAJUĆI HORMON (FSH) – hormon iz skupine gonadotropnih hormona koje luči prednji režanj hipofize (adenohipofiza).
 • FOSFOLIPIDI – organski spojevi iz grupe lipida koji sadrže fosfatnu skupinu. Građeni su od trovalentnog alkohola glicerola na kojem su esterski vezane dvije masne kiseline, a preko treće –OH skupine vezana je fosfatna kiselina.
 • FOSILI – očuvani ostaci ili tragovi organizama koji su živjeli tijekom Zemljine prošlosti.
 • FOSILIZACIJA – proces nastajanja fosila.
 • FOSILNA GORIVA – organski materijali biljnog i životinjskog podrijetla nastali u Zemljinoj prošlosti, koji služe kao izvori energije.
 • FOTOAUTOTROFI – organizmi koji se služe svjetlosnom energijom za sintezu organskih spojeva iz CO2.
 • FOTOBIOLOŠKO PODRUČJE – dio spektra Sunčevog zračenja; odgovara vidljivom dijelu spektra (380 – 760 nm). Osim fotosinteze, valne duljine ovog dijela spektra uzrokuju i fototropizme, fototaksije i fotomorfogeneze.
 • FOTOFOSFORILACIJA – proces u kojem u tijeku svjetlosnih reakcija fotosinteze iz ADP i fosfata nastaje ATP.
 • FOTOKINEZA – pojava kod nekih životinja, koje svjetlo stimulira na pokretanje bez određenog pravca.
 • FOTOLIZA VODE – razgradnja vode pomoću svjetlosti; pri čemu nastaju kisik i reducirani koenzimi koji odlaze u Calvinov ciklus.
 • FOTOMORFOGENEZA – promjena oblika kod biljaka koje se događaju pod utjecajem svjetlosti.
 • FOTOPERIODIZAM – različiti fiziološki odgovori na duljinu dana (npr. cvjetanje).
 • FOTORECEPTORI – osjetne stanice koje su podražljive na svjetlost.
 • FOTORESPIRACIJA – metabolički put kojim se smanjuje učinak fotosinteze (troši se kisik, otpušta CO2 i ne nastaje ATP). Zbiva se za toplih, vedrih i suhih dana kada su puči zatvorene, a koncentracija O2 u listu viša od koncentracije CO2.
 • FOTOSINTETSKI PARENHIM – gornji dio mezofila lista koji obavlja fotosintezu, čine ga gusto poredane štapićaste stanice bogate kloroplastima.
 • FOTOSINTEZA – proces u kojem biljke, alge i neki prokarioti pretvaraju svjetlosnu energiju u kemijsku energiju (ATP i NADPH), koja služi za sintezu ugljikohidrata iz CO2 i vode.
 • FOTOSISTEM – fotosintetska jedinica smještena u tilakoidnoj membrani kloroplasta. Sastoji se od antenskog kompleksa, reakcijskog središta klorofila a i primarnog akceptora elektrona.
 • FOTOTAKSIJA - pojava kod nekih životinja, koje svjetlo stimulira na pokretanje uvijek u određenom pravcu u odnosu na svjetlo. Pokretanje može biti od svjetla (negativna fototaksija) ili prema svjetlu (pozitivna fototaksija).
 • FOTOTROPIZAM – gibanje biljke rastom, tj. savijanje organa prema ili od izvora svjetlosti (pozitivni ili negativni fototropizam).
 • FRAKTURA – prijelom kosti.
 • FREONI – sintetizirani spoj koji se rabi kao potisni plin; uništava ozonski sloj.
 • FRUKTOZA (voćni šećer) – organski spoj empirijske formule C6H12O6. Monosaharid, dolazi u voću, medu i kao sastavni dio nekih složenih šećera (npr. saharoze).
 • FSH – folikulostimulacijski hormon (hormon hipofize).
 • FUKOKSANTIN – smeđi pigment iz skupine karotenoida.
 • FUNGICIDI – pesticidi protiv gljivica.