utorak, 2. studenoga 2010.

INSTRUKCIJE IZ KEMIJE

Zadaci

Primjer:
Koliko nesparenih elektrona ima u zadnjoj ljusci atom selena?
Selen se nalazi u četvrtoj periodi, atomski broj mu je Z(Se) = 34. Elektronska konfiguracija mu je:
1s22s22p63s23p64s23d104p4
Iz prikaza je vidljivo da u četvrtoj ljusci selen ima dva nesparena elektrona.


1. Zaokruži točno:
Elektroni:
a) suprotnog spina ne mogu biti u istoj orbitali
b) unutar jedne ljuske imaju istu energiju
c) u ljusci koja je bliže jezgri imaju veću energiju
d) iste orbitale imaju suprotne spinove
e) teže se raspodjele na što manje orbitale

2. Afinitet elementa prema elektronu:
a) jednak je za sve elemente iste skupine periodnog sustava
b) jednak je za sve elemente iste periode
c) raste s povećanjem rednog broja elementa iste skupine
d) pada s povećanjem rednog broja elementa iste periode
e) veći je kod nemetala nego kod metala

3. Napiši elektronsku konfiguraciju iona Al3+

4. Napiši elektronsku konfiguraciju iona Ba2+

5. Fosfor u valentnoj ljusci ima:
a) 3 elektrona
b) 2 elektrona
c) 6 elektrona
d) 5 elektrona
e) 7 elektrona

6. U istoj skupini periodnog sustava nalaze se elementi:
a) koji imaju isti broj elektrona
b) koji imaju u posljednjoj ljusci isti broj elektrona
c) koji u prirodi dolaze samo u elementarnom stanju
d) koji su istog agregatnog stanja
e) ništa od navedenog

7. Prikaži elektronsku konfiguraciju atoma kalcija pomoću konfiguracije najbližeg plemenitog plina.

8. Navedi imena elemenata čiji atomi imaju slijedeće elektronske konfiguracije:
a) (Ne)3s23p1
b) (Ar)4s23d104p3
c) (Kr)5s24d2
d) (Xe)6s2

9. Koliko nesparenih elektrona u zadnjoj d – orbitali ima atom mangana?
  
10. Napiši elektronsku konfiguraciju fluora i kriptona.

11. Između elemenata Na, Cr, Rb, Ne, Ag, I, Cl, Ca, Xe, P, Mg, Cu odaberi elemente koji pripadaju:
a) alkalijskim metalima
b) plemenitim plinovima
c) halogenim elementima
d) zemnoalkalijskim metalima

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.