četvrtak, 11. studenoga 2010.

Biološki leksikon • HABITUS – vanjština, oblik, izgled. Sve što opisuje zbir vanjskih svojstava koja obuhvaćaju fenotipski izgled organizma.
 • HADŽI J. - zoolog, tvorac plazmodijalne teorije postanka višestaničnih životinja (metazoa).
 • HAECKEL E. – biolog, predložio naziv protisti za jednostanične organizme, uveo naziv ekologija.
 • HALOFITI – organizmi prilagođeni visokom osmotsko tlaku prouzročenom visokom koncentracijom NaCl.
 • HALUCINACIJA – jasna osjetilna opažanja bez vanjskih podražaja.
 • HAMMERLING J. - pokusima na jednostaničnoj algi Acetabularia dokazao da jezgra određuje građu i oblik alge.
 • HAPLOIDAN BROJ KROMOSOMA – polovičan broj kromosoma koji se npr. nalazi u rasplodnim stanicama, gametama.
 • HAPLOIDNA STANICA – stanica s polovičnim brojem kromosoma (npr. spolna stanica čovjeka ima 23 kromosoma).
 • HAPTEN – mala neantigena molekula koja postaje antigena kad se kemijski veže za veću molekulu.
 • HARDY – WEINBERGOV ZAKON – primjenjuje se kada se želi izračunati učestalost gena i genotipova neke populacije.
 • HAUSTORIJ – posebne sisaljke kojima se parazitske i poluparazitske biljke prihvaćaju za tkivo domadara i sišu hranjive tvari.
 • HAVERSOVI KANALIĆI – kanalići u kompaktnom koštanom tkivu.
 • HCG – ljudski korionski gonadotropni hormon koji sprječava menstruaciju tijekom trudnoće.
 • HEKSOZE – jednostavni šećeri ili monosaharidi koji sadrže šest ugljikova atoma u svojoj molekuli (glukoza, fruktoza, galaktoza).
 • HELICERE – kliješta na prednjem tijelu (uz usta) kod klještara. Služe za hvatanje plijena i obranu. Kod nekih su povezana s otrovnom žlijezdom kojom usmrćuju plijen.
 • HELIOFITI – biljke prilagođene uvjetima jake izravne svjetlosti.
 • HEMATOKRIT – volumni udio krvnih stanica i trombocita u krvi.
 • HEMATOLOGIJA – znanost o krvi i krvotvornim organima zdravih i bolesnih.
 • HEMATOM – veći izljev krvi u tkivo.
 • HEMATOPOETSKI REDOVI STANICA – stanice koje čine jedan morfološki, razvojni slijed.
 • HEMATOPOEZA – stvaranje krvnih stanica.
 • HEMATOTOKSIČNI OTROVI – otrovi koji oštećuju krvne stanice.
 • HEMATURIJA – pojava eritrocita u mokraći kod nekih bubrežnih bolesti.
 • HEMIPARAZIT – poluparazit. Biljna vrsta koja živi na drugoj biljci, ali sadrži klorofil i može fotosintetizirati ugljikohidrate, a mineralne tvari i vodu crpi iz ksilema domadara.
 • HEMIZIGOT – genski lokus ili čitav kromosom prisutan samo u jednoj kopiji u genotipu.
 • HEMOCEL – tjelesna šupljina u mekušaca i člankonožaca ispunjena hemolimfom. Predstavlja proširenje optjecajnog sustava.
 • HEMOCIJANIN – kemijski spoj sličan hemoglobinu, ali umjesto željeza sadrži bakar. Krvni ili dišni pigment kod mekušaca, služi za vezanje i prijenos kisika.
 • HEMODIJALIZATOR – umjetni bubreg.
 • HEMOFILIJA – nasljedna bolest koja se očituje u nesposobnosti zgrušavanja krvi. Gen koji je odgovoran za nastanak ove bolesti nalazi se na spolnom (x) kromosomu.
 • HEMOGLOBIN – krvni pigment koji daje crvenu boju eritrocitima. Najvažniji je dio crvenih krvnih stanica, eritrocita.
 • HEMOLIMFA – tekućina koja se nalazi u hemocelu.
 • HEMOLITIČKA ANEMIJA – bolest koja se javlja kada se eritrociti raspadaju brže nego što se stvaraju. Zbog stvaranja veće količine bilirubina javlja se i žutica.
 • HEMOLITIČKA BOLEST NOVOROĐENČADI – pojava anemije novorođenčeta zboh pojave Rh antitijela kada je majka Rh-, a fetus Rh+
 • HEMOLIZA – raspadanje krvnih stanica, zbiva se pri transfuzijskim reakcijama te pri djelovanju nekih toksina.
 • HEMOROID – čvorasto proširenje žila rektuma i anusa
 • HEPATOCIT – jetrena stanica.
 • HEPATOTOKSIČNI OTROVI – otrovi koji ometaju i/ili sprječavaju normalno funkcioniranje stanica i tkiva jetre.
 • HERBICIDI – kemijska sredstva za uništavanje korovnih biljaka.
 • HERBIVORI – biljojedi.
 • HERMAFRODIT – dvospolac.
 • HERNIJA – kila, izbočina na stijenci trbuha
 • HETEROCISTE – morfološki i fiziološki drugačije stanice unutar nitastih cijanobakterijskih kolonija. Prve specijalizirane stanice koje su nastale evolucijom (služe asimilaciji atmosferskog dušika).
 • HETEROFAZNA IZMJENA GENERACIJA – životni ciklus u kojem se izmjenjuju haploidna (gametofit) i diploidna (sporofit) generacija.
 • HETEROMORFNA IZMJENA GENERACIJA – životni ciklus u kojem se izmjenjuju morfološki različiti gametofit (n) i sporofit (2n).
 • HETEROSPORIJA – stvaranje dvostrukih spora na sporofitu, megaspora i mikrospora. Heterosporne biljke u današnjoj flori su selaginele, vodene paprati i sve sjemenjače.
 • HETEROTERMNE ŽIVOTINJE – ovisno o potrebama mogu imati stalnu ili promjenjivu tjelesnu temperaturu (neki kukci, ptice, šišmiši).
 • HETEROTROFI (heterotrofni organizmi) – organizmi koji nemaju sposobnost stvarati vlastite organske spojeve, već ih moraju uzimati hranom. To su sve životinje, većina bakterija, gljive i biljke bez klorofila.
 • HETEROTROFNE ORHIDEJE – orhideje koje ni u kojoj fazi svog razvoja nemaju klorofil, pa cijeloga života ovise o simbiozi s gljivama.
 • HETEROTROFNI PROTOKTISTI – organizmi jednostavne građe koji žive uzimanjem gotove hrane (sluzavci, trepetljikaši, heterotrofni bičaši, truskavci).
 • HETEROZIGOT – diploidna jedinka koja sadrži različite alele u određenom genskom lokusu.
 • HI – KVADRAT TEST – jedna od nekoliko statističkih metoda kojom se provjerava odgovaraju li rezultati dobiveni pokusom teorijskom modelu.
 • HIBERNACIJA – zimsko metaboličko mirovanje (tzv. zimski san).
 • HIBRID (križanac) – jedinka nastala križanjem genski različitih roditelja.
 • HIBRIDIZACIJA IN SITU – hibridizacija molekula DNA na mikroskopskom preparatu.
 • HIDATODE – žlijezde za izlučivanje vode procesom gutacije kod nekih biljaka. Nalaze se ba rubovima listova, ispod puči vodenica.
 • HIDRATACIJA – adsorpcija vode (vezanje vode slabim privlačnim silama) na površinu otopljenih čestica.
 • HIDRENHIM – parenhimsko tkivo za pohranu vode (npr. kaktusi).
 • HIDROFILNE TVARI – tvari koje privlače molekule vode.
 • HIDROFITI – biljke koje žive u vodenim ekosustavima. Neke su posve u vodi, a drugima samo cvjetovi i neki listovi plivaju površinom ili se izdižu iznad nje.
 • HIDROFOBNE TVARI – tvari koje odbijaju molekule vode.
 • HIDROGAMIJA – oprašivanje cvjetova vodom.
 • HIDROLAZE – skupina enzima koji sudjeluju u razgradnji različitih molekula u manje sastavne dijelove uz ugradnju molekule vode.
 • HIDROLITIČKI ENZIMI (hidrolaze) – skupina enzima koji sudjeluju u razgradnji različitih molekula u manje sastavne dijelove uz ugradnju molekule vode.
 • HIDROLIZA – reakcija tvari s vodom.
 • HIDROSFERA – Zemljina vodena ovojnica, vode tekućice i stajaćice, mora i oceani.
 • HIDROSKELET – tjelesna tekućina koja pruža uporište za kontrakciju mišićnih slojeva životinja bez čvrstih skeleta.
 • HIFE – nitaste tvorevine koje izgrađuju micelij, vegetativno tijelo gljiva.
 • HIGROFITI – biljke koje žive u vlažnim šumama i livadama, kao što su neki šaševi i žabnjaci.
 • HIJAZMA – mjesto na kojem dolazi do izmjene DNA između kromatida dvaju homolognih kromosoma.
 • HIMENIJ – stanični sloj na plodištu gljiva u kojem se stvaraju bazidije ili askusi.
 • HIMUS – polutekuća smjesa koja nastaje miješanjem hrane sa želučanim sekretima.
 • HIPERGLIKEMIJA – stanje povišene razine glukoze u krvi.
 • HIPERMETROPIJA – dalekovidnost.
 • HIPERPARATIREODIZAM – metabolički poremećaj zbog prekomjernog lučenja paratireoidnog hormona (parathormona). Dolazi do povećane razine kalcija u krvi, koji remeti tjelesni metabolizam.
 • HIPERTENZIJA – stanje povišenog krvnog tlaka koje najčešće prati aterosklerozu, oboljenje krvnih žila.
 • HIPERTIREOZA – pretjerana aktivnost štitnjače. Dolazi do prekomjernog lučenja hormona tiroksina koji povećava bazalni metabolizam.
 • HIPERTONIČNA OTOPINA – otopina koja sadrži višu koncentraciju otopljene tvari od druge.
 • HIPERTROFIJA – povećanje veličine stanica, a time i povećanje organa.
 • HIPERVITAMINOZA – višak vitamina u organizmu, poremećaji u organizmu prouzročeni viškom vitamina.
 • HIPNOTIK – sredstvo za spavanje.
 • HIPOFIZA – žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem. Nalazi se na bazi mozga, veličine je zrna graška. Građena je od tri režnja: prednji režanj (adenohipofiza), srednji režanj (pars intermedia) i stražnji režanj (neurohipofiza). Izlučuje veliki broj hormona, od kojih neki utječu na izlučivanje hormona ostalih žlijezda s unutarnjim izlučivanjem.
 • HIPOGLIKEMIJA – stanje snižene razine šećera u krvi.
 • HIPOKALCEMIJA – smanjena koncentracija kalcija u krvi.
 • HIPOKSIJA – manjak kisika u nekom području tijela ili u čitavu tijelu.
 • HIPOLIMNIJ – donji, uglavnom neosvijetljeni sloj jezera kojeg obilježava stabilna, relativno niska tempertura.
 • HIPOPARATIREODIZAM – smanjeno lučenje parathormona. Dolazi do smanjenja razine kalcija u krvi.
 • HIPOTALAMUS – sastavni dio međumozga koji ima važnu ulogu u regulaciji različitih vegetativnih funkcija organizma (npr. termoregulaciji).
 • HIPOTENZIJA – stanje sniženog krvnog tlaka.
 • HIPOTERMIJA – stanje snižene tjelesne temperature.
 • HIPOTETIČKI PREDAK SVIH MEKUŠACA – zajednički bilateralno simetričan predak svih mekušaca.
 • HIPOTIREOZA – stanje smanjenog lučenja tiroksina.
 • HIPOTONIČNA OTOPINA - otopina koja sadrži višu koncentraciju otopljene tvari od druge, hipertonične otopine
 • HIPOVITAMINOZA – nedostatak vitamina u organizmu koji može izazvati različite poremećaje (npr. nedostatak vitamina A uzrokuje noćnu sljepoću).
 • HIROPTEROGAMIJA – oprašivanje cvjetova šišmišima.
 • HIRUDIN – tvar koju luče pijavice kako bi spriječile zgrušavanje krvi (antikoagulans).
 • HISTAMIN – biogeni amin, tkivni hormon, produkt stanica imunološkog sustava za vrijeme alergijske reakcije. Histamin izaziva simptome kao što je prekomjerno izlučivanje sluzi, promjene na koži, crvenilo, mrlje, svrbež i otežano disanje.
 • HISTIDIN – kemijski spoj iz skupine aminokiselina.
 • HISTOGENEZA – jedna od etapa embrionalnog razvitka većine višestaničnih životinja u kojoj se formiraju tkiva.
 • HISTOLOGIJA – znanost o biljnim i životinjskim tkivima.
 • HISTONI – proteini oko kojih se namata molekula DNA u eukariota.
 • HITIN – polimer glukozamina, glavni sastojak oklopa člankonožaca i stijenki hifa većine gljiva.
 • HITINSKA KUTIKULA – čvrsti pokrov tijela kukca.
 • HITINSKI OKLOP – vanjski pokrov tijela rakova.
 • HIV – kratica kojom se označava jedan od najopasnijih virusa: Human immunodeficiency virus (virus ljudske imunodeficijencije).
 • HLA – humani leukocitni antigen, sustav za određivanje tkivne podudarnosti prije transplantacije organa među nesrodnim osobama.
 • HLADNOKRVNI (POIKILOTERMNI) ORGANIZMI – nemaju sposobnost održavanja stalne tjelesne temperature, te se njihova temperatura mijenja ovisno o temperaturi okoliša (ribe, vodozemci, gmazovi).
 • HOANOCITI – bičaste stanice koje okružuju spongocel kod spužva.
 • HOLOPARAZIT – potpuni parazit, biljna vrsta koja živi parazitski na drugoj biljci. Kako ne sadrži klorofil, ne može stvarati organske spojeve fotosintezom. Sve hranjive tvari crpi od domadara.
 • HOLTER – prenosivi elektrokardiograf za mjerenje aktivnosti srca tijekom 24 sata.
 • HOMEOSTAZA – održavanje stalnih, nepromijenjenih optimalnih životnih uvjeta u tijelu.
 • HOMEOTERMNI ORGANIZMI (endotermni) – organizmi koji su u stanju održavati stalnu tjelesnu temperaturu neovisno o vanjskim ili unutarnjim čimbenicima.
 • HOMINIDI – porodica u koju ubrajamo današnje orangutane, afričke čovjekolike majmune i ljude, a od fosilnih oblika fosilne australopiteke i sve ostatke današnjeg čovjeka.
 • Homo sapiens – razuman čovjek, latinski naziv za čovjeka kao biološke vrste.
 • HOMOLOGNA REKOMBINACIJA – rekombinacija između homolognih dijelova molekula DNA odnosno kromosoma.
 • HOMOLOGNE MOLEKULE DNA (homologni kromosomi) – molekule DNA s istim ili vrlo sličnim redoslijedom deoksiribonukleotida.
 • HOMOLOGNI KROMOSOMI – po izgledu srodan par kromosoma.
 • HOMOLOGNI ORGANI – organi koji imaju različitu funkciju u različitih vrsta organizama, a razvijaju se pod utjecajem istih ili sličnih skupina gena. Ukazuju na evolucijsku srodnost različitih vrsta organizama.
 • HOMOPLAZMA – stanje kada organeli (plastidi ili mitohondriji) u svim stanicama jedinke sadrže identične genetičke upute.
 • HOMOZIGOT – diploidna jedinka koja sadrži identične alele u određenom genskom lokusu.
 • HONDROBLASTI – stanice hrskavičnog tkiva koje ga izgrađuju.
 • HONDROKLASTI – stanice hrskavičnog tkiva koje ga stalno razgrađuju.
 • HOOKE R. - engleski znanstvenik, otkrio stanice u biljnom tkivu pluta i nazvao ih stanicama.
 • HORMON RASTA (somatotropni hormon, STH) – hormon kojega luči prednji režanj hipofize (adenohipofiza). Djeluje na sve stanice tijela i stimulira u njima anabiotičke reakcije (reakcije sinteze), a samim time i rast organizma.
 • HORMON STIMULACIJE FOLIKULA (FSH) - hormon iz skupine gonadotropnih hormona koje luči prednji režanj hipofize (adenohipofiza).
 • HORMONI – produkti žlijezda s unutarnjim izlučivanjem ili pojedinih endokrinih tkiva i stanica, izlučuju se u krv. Po sastavu su bjelančevine ili steroidi, a služe za usklađivanje tjelesnih funkcija.
 • HOSPITALIZACIJA – smještaj i liječenje bolesnika u bolnici.
 • HPV – humani papiloma virus, uzročnik raka grlića maternice.
 • HRANIDBENA MREŽA – povezani i isprepleteni hranidbeni lanci jednog ekološkog sustava.
 • HRANIDBENA PIRAMIDA – grafički prikaz rasporeda brojnosti, biomase i količine energije u nizu hranidbenog lanca.
 • HRANIDBENI LANAC – niz organizama kojima energija pohranjena u biljkama prolazi kroz ekološki sustav.
 • HRANIDBENI MJEHURIĆ – organel za razgradnju hrane u heterotrofnih protoktista nalik životinjama.
 • HRAPAVI ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM – zrnati endoplazmatski retikulum
 • HRIZOLAMINARIN – pričuvni polisaharid u heterokontofita, često se javlja zajedno s laminarinom.
 • HRSKAVICA – vrsta potpornog vezivnog tkiva. Dolazi u zglobovima i na mjestima gdje se kosti međusobno povezuju. Nalazi se i u vanjskom uhu, vrhu nosa, grkljanu i dušniku.
 • HRSKAVIČNJAČE – razred riba kojima hrskavičav kostur ostaje do kraja života (morski psi, raže, cjeloglavke).
 • HUMIFIKACIJA – proces stvaranja humusa.
 • HUMORALNA (SERUMSKA) IMUNOST – prirođena i stečena imunost koju čine antitijela u krvnoj plazmi (serumu), podrijetlom od majke ili stvorena vlastitom imunološkom reakcijom.
 • HUMUS – usitnjeni i djelomično razgrađeni ostaci uginulih organizama.