ponedjeljak, 8. studenoga 2010.

Biologija

Biologija (od grčkog bios = život i logos = nauka, učenje) je znanost koja se bavi proučavanjem živoga svijeta. Biologija proučava svojstva i ponašanje organizama, njihov rast, razvoj i razmnožavanje, kao i interakcije između različitih organizama, te organizama i njihovog okoliša.
Biologija obuhvaća široki spektar akademskih područja koja se često smatraju različitim disciplinama.


Područja biologije: 
 • Zoologija - znanost o životinjama
 • Botanika - znanost o biljkama
 • Antropologija - znanost koja proučava ljudski život i kulturu, te odnos između prirode i kulture
 • Ekologija - znanost o odnosima među živim organizmima, o njihovom utjecaju na neživi okoliš koji ih okružuje, te o utjecaju okoliša na njih
 • Citologija - znanost o građi i aktivnosti živih stanica
 • Mikrobiologija - znanost o mikroorganizmima
 • Genetika - znanost o nasljeđivanju
 • Anatomija – proučava građu organizma
 • Fiziologija - proučava životne procese u organizmima
 • Bakteriologija - pročava bakterije
 • Virologija - proučava viruse
 • Entomologija - proučava kukce
 • Ihtiologija - proučava ribe
 • Evolucija - znanost o razvoju života na Zemlji
  Poznati biolozi:
           
 
Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707. – 1778.)
Stvorio je osnovu moderne  nomenklature, uvevši binarnu nomenklaturu ili dvoimeno nazivlje.
Charles Darwin (1809. – 1882.)
Autor prve moderne teorije o evoluciji živih bića pomoću koncepta razvijanja svih životnih oblika procesom prirodne selekcije.

 
Gregor Mendel (1822. – 1884.)
Louis Pasteur (1822. – 1895.)
Robert Hooke (1635. – 1703.)
Alexander Fleming (1881. – 1955.)


James Watson (1928.) 
Francis Crick (1916. – 2004.)
Otkriće strukture molekule DNA.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.