četvrtak, 11. studenoga 2010.

Biološki leksikon


 • AB0 SUSTAV – sustav krvnih grupa koji obuhvaća četiri krvne grupe: A, B, AB i 0; definirane su prisutnošću eritrocitnih antigena A i B.
 • ABERACIJE (kromosomske anomalije) – mutacije na kromosomu.
 • ABIOTIČKA SINTEZA – sinteza organskih spojeva izvan živog organizma u uvjetima koji su vladali u davnoj prošlosti.
 • ABIOTIČKI ČIMBENICI – različiti fizikalni i kemijski čimbenici okoliša koji utječu na život nekog organizma (temperatura, voda, svjetlost itd.).
 • ABISAL – dubokomorski (oceanski) sloj izvan granice prodora svjetla i pod visokim tlakom (dubina oko 3000 do 6000 m).
 • ABORTUS – pobačaj.
 • ABUNDANCIJA – brojnost vrste ili populacije na određenom području ili na globalnoj razini.
 • ACETIL – KOENZIM A – sastoji se od acetilne skupine vezanu na koenzim A. Početni spoj Krebsova ciklusa. Produkt razgradnje ugljikohidrata, masnih kiselina i aminokiselina.
 • ACETILKOLIN – neurohormon koji se luči iz živčanih završetaka nakon živčanog impulsa.
 • ACIDO – BAZNA RAVNOTEŽA – odnos stupnja kiselosti i lužnatosti tjelesnih tekućina.
 • ACIDOFILNE BILJKE – biljke koje rastu na kiselim tlima (pH 4,5 – 5,5). To su pitomi kesten, vrijes, borovnica, bujad.
 • ACIDOZA – stanje sniženih pH vrijednosti tjelesnih tekućina.
 • ACTH – adenokortikotropni hormon, hormon iz hipofite
 • ADAPTACIJA OKA - sposobnost oka da se prilagodi različitim razinama tame i svjetlosti.
 • ADAPTIVNA OBOJENOST – zaštitna obojenost
 • ADAPTIVNA RADIJACIJA – (MAKROEVOLUCIJA) – evolucijski procesi iznad razine vrste koji dovode do nastajanja viših sistemskih grupa (rodova, porodica, redova, razreda, koljena).
 • ADAPTIVNA VRIJEDNOST – mjera reproduktivnog uspjeha genotipa (fitnes genotipa).
 • ADENIN – purinska dušična baza koja sudjeluje u građi nukleotida u DNA i RNA.
 • ADENOHIPOFIZA – prednji režanj hipofize (pars distalis) koji izlučuje hormon rasta, gonadotropne hormone, adenokortikotropni hormon i tireotropni hormon.
 • ADENOKORTIKOTROPNI HORMON – sintetizira se u prednjem režnju hipofize (adenohipofiza). Stimulira koru nadbubrežne žlijezde na izlučivanje kortikosteroidnih hormona kortizona i aldosterona.
 • ADENOZIN – TRIFOSFAT (ATP) – molekula koja se sastoji od adenina, riboze i tri fosfatne skupine. Hidrolizom fosfatnih skupina oslobađa se slobodna energija.
 • ADHEZIJA – privlačna sila između molekula različitih tvari koje se dotiču. Povezanost molekula vode s drugim molekulama (npr. uz staničnu stijenku kapilara kod biljaka) omogućuje uzlazni tok vode u biljci.
 • ADICIJA (genska mutacija) – ugradnja (insercija) jednog ili nekoliko nukleotidnih parova u postojeći slijed deoksiribonukleotida.
 • ADRENALIN – hormon kojeg izlučuje srž nadbubrežne žlijezde. Uzrokuje pojačani intenzitet rada srca, stezanje perifernih krvnih žila, širenje očnih zjenica, širenje bronhiola, pojačani intenzitet i brzinu disanja, stezanje mnogih mišića, povećani broj limfocita u cirkulaciji.
 • ADSORPCIJSKA IZMJENA IONA – proces kojim biljke zamjenjuju pojedine ione iz koloidnih čestica tla izlučujući u tlo odgovarajuće ione radi zamjene.
 • ADULTNI HEMOGLOBIN – hemoglobin koji nakon rađanja zamjenjuje fetalni hemoglobin. Razlikuje se od fetalnog po sastavu polipeptidnih lanaca globina.
 • ADVENTIVNO – slučajno nastalo na neuobičajenome mjestu; tkiva i organi nastali ma neuobičajenom položaju.
 • AERENHIM – rahlo raspoređene parenhimske stanice s velikim pravilnim međustaničnim prostorom. Služi kod prozračivanja i lakšem plutanju biljnih organa.
 • AEROBAN – označuje prisutnost kisika, odnosi se na organizme, okoliš ili na stanične procese koji zahtijevaju prisustvo kisika
 • AEROBNE BAKTERIJE – bakterije koje trebaju kisik za svoje životne procese
 • AEROCISTE – mjehurići na vršnim izdancima nekih alga ispunjeni zrakom.
 • AFLATOKSIN – snažni toksini koje luče gljive mješinarke iz rodova Aspergillus i Penicillium
 • AGAR – želatinozni polisaharid koji se dobiva iz crvenih alga rodova Gelidium i Gracilaria. Koristi se za izradu hranjivih podloga za uzgoj bakterija i u prehrambenoj industriji.
 • AGLUTINACIJA – pojava sljepljivanja krvnih stanica u slučaju primitka krvi neodgovarajuće krvne grupe.
 • AGLUTININI – protutijela koja sudjeluju u aglutinaciji.
 • AGLUTINOGENI – antigeni na membrani eritrocita koji uzrokuju aglutinaciju.
 • AGRANULOCITOZA – bolest smanjenog ili zaustavljenog stvaranja granulocita u koštanoj moždini. Kao posljedica agranulocitoze često se javlja pojačana sklonost bakterijskim ili gljivičnim infekcijama.
 • AGROBIOLOGIJA – znanstvena poddisciplina biologije koja primjenjuje biološke zakonitosti u poljodjelstvu, radi povećanja poljoprivrednih prinosa.
 • AIDS – kratica za sindrom stečene imunodeficijencije. Smanjenje broja leukocita u krvi, smanjen broj limfocita u limfatičnim organima (limfnim čvorovima i slezeni), smanjen broj zrelih T limfocita, manja količina protutijela (Ig). Uzročnik je virus HIV (Human Immunodeficiency Virus - humani virus nedostatka imnuniteta), koji napada i uništava T4 – limfocite.
 • AKARACIDI – otrovne tvari namijenjene suzbijanju populacija grinja.
 • AKCIJSKI POTENCIJAL – nagla promjena membranskog potencijala stanice zbog ulaska Na+ iona u citoplazmu.
 • AKLIMATIZACIJA – prilagodba organizma klimi i geografskom podneblju, različitom od onoga gdje je prije živio.
 • AKOMODACIJA OKA – prilagođavanje oka na gledanje blizu i daleko.
 • AKROCENTRIČAN KROMOSOM (akrocentrik) - kromosom u kojem se centromera nalazi bliže kraju nego sredini kromosoma.
 • AKROMEGALIJA – nenormalan rast pojedinih dijelova tijela kao što su šaka, stopalo, pojedini zglobovi; zbog pojačanog lučenja hormona rasta.
 • AKROSOM – vršno tjelešce koje se nalazi na vršnom dijelu glave spermija. Sadrži hidrolitičke enzime i omogućuje prodiranje spermija u jajnu stanicu prilikom oplodnje.
 • AKROZIN – specifičan enzim koji sadržavaju ljudski spermiji za oslabljivanje zaštitne opne (zona pellucida) oko jajne stanice.
 • AKSON - citoplazmatski ogranak živčanih stanica koji proizvodi živčani impuls u suprotnom smjeru od staničnog tijela.
 • AKTIN – stezljiva bjelančevina iz koje su sastavljena tanka mišićna vlakanca u mišićnim stanicama; susreću se također i u mnogim drugim stanicama.
 • AKTIVNA IMUNOST – imunost koju stvara organizam nakon dodira s antigenom.
 • AKTIVNI PRIJENOS – kretanje molekula kroz staničnu membranu koje se vrši uz utrošak energije.
 • AKUTAN – bolest koja nastupa naglo, razvija se brzo i ne traje dugo.
 • AKVAKULTURA – uzgoj vodenih organizama (npr. riba, školjkaša i rakova) u komercijalne, znanstvene i rekreacijske svrhe.
 • ALANIN – kemijski spoj iz skupine aminokiselina.
 • ALANTOIS – druga zametna ovojnica koja obavija zametak, prokrvljena kapilarama, a sudjeluje u disanju i hranjenju zametka.
 • ALBEDO – omjer energije zračenja koja se odbila od neke površine i upadnog zračenja na istu površinu.
 • ALBINIZAM – odsutnost pigmentacije u ljudi, životinja i biljaka normalno pigmentiranih. Organizmi s tim nedostatkom zovu se albino.
 • ALBUMINI – bjelančevine u krvnoj plazmi, sudjeluju u održavanju osmotskog tlaka krvne plazme, djeluju kao puferi, tj. održavaju stalnu pH vrijednost krvi, prenose niz tvari.
 • ALDOSTERON – hormon kore nadbubrežne žlijezde. Održava stalnu razinu iona natrija, klora i kalija u tijelu.
 • ALELI – par gena koji određuju isto svojstvo, a nalaze se na paru homolognih kromosoma.
 • ALELOPATIJA - pojava kada neke biljke izlučuju u tlo kemijske tvari koje inhibiraju rast drugih biljaka.
 • ALERGEN – tvar koja uzrokuje alergijsku reakciju.
 • ALERGIJE – reakcije imunološke preosjetljivosti.
 • ALFA – MEZOSAPROBNE VODE – jedan od stupnjeva onečišćenja voda, predstavlja snažno onečišćene vode.
 • ALGANATI – soli alganske kiseline.
 • ALGE – autotrofni eukariotski organizmi jednostanične ili jednostavne višestanične građe.
 • ALGICIDI – otrovne tvari namijenjene suzbijanju populacija alga.
 • ALKALOZA – stanje povišenih pH vrijednosti tjelesnih tekućina (normalan pH je oko 7,4)
 • ALKAPTONURIJA – nasljedni nedostatak enzima, zbog čega se nakuplja homogenetizinska kiselina u mokraći, koja na zraku potamni.
 • ALKOHOLIZAM – ovisnost o alkoholu.
 • ALKOHOLNO VRENJE – vrenje pri kojem iz glukoze nastaje etanol (alkohol), ugljikov dioksid i dvije molekule ATP-a.
 • ALOHTONE VRSTE – vrste unesene u stanište u kojem nisu dosad obitavale.
 • ALOPATRIJSKA SPECIJACIJA – divergentna specijacija u kojoj je presudni činitelj prostorna izdvojenost.
 • ALOPOLIPLOIDI - organizmi koji sadrže u somatskim stanicama više od dva genoma različitih vrsta organizama.
 • ALVEOLE – plućni mjehurići u kojima se obavlja izmjena plinova između zraka i krvi.
 • ALZHEIMEROVA BOLEST – progresivna degenerativna bolest živčanog sustava koju karakterizira zaboravljivost i promjena svjesnog ponašanja (demencija).
 • AMENOREJA – izostanak mjesečnice. Ako ne dolazi do pojave prve mjesečnice u pubertetu govori se o primarnoj amenoreji, a ako izostanu mjesečnice kod žena koje su ih imale redovite govori se o sekundarnoj amenoreji.
 • AMEBA – praživotinja iz skupine korjenonožaca.
 • AMEBOIDNE STANICE – stanice između ektoderma i endoderma u kojima nastaju iglice u spužvi.
 • AMENZALIZAM - odnos između različitih vrsta, koji je za jednu negativan, a za drugu neutralan.
 • AMFIPATSKE MOLEKULE – molekule koje na jednom svom kraju privlače vodu, a na drugom odbijaju.
 • AMILAZA – enzim za razgradnju škroba (u slini α amilaza (ptijalin), u dvanaesniku pankreasna amilaza).
 • AMINOKISELINE – organski spojevi koji izgrađuju proteine.
 • AMNEZIJA – smetnja u pamćenju, gubitak pamćenja, zaboravljivost.
 • AMNIOCENTEZA – postupak u kojem se stanice iz plodne vode, u kojoj pliva plod, uzimaju za dijagnozu prije poroda pri sumnji za nasljednu promjenu.
 • AMNION – prva unutarnja zametna ovojnica koja obavija i zaštićuje zametak.
 • AMNIOTA – skupina životinja (gmazovi, ptice, sisavci) kod kojih se pojavljuju tri zaštitne zametne ovojnice – amnion, alantois, seroza.
 • AMONITI – izumrli glavonošci s kućicom koja je podijeljena na nastanjeni dio i zračne komorice.
 • AMPLIFIKACIJA GENA – višestruke kopije sljedova DNA za specifične molekule RNA.
 • ANABOLIZAM – sintetički procesi u kojima se od malih građevnih elemenata izgrađuju ili polimeriziraju veće molekule.
 • ANAEROBAN – označuje odsutnost kisika; odnosi se na organizme, okoliš ili na stanične procese za koje nije potrebna prisutnost kisika.
 • ANAEROBNE BAKTERIJE – bakterije koje žive u uvjetima bez kisika i ne podnose njegovu prisutnost.
 • ANAFAZA – stadij mitoze tijekom kojeg sestrinske kromatide istog kromosoma putuju na suprotne polove stanice.
 • ANAFAZA I – stadij prve mejotske diobe, tijekom kojeg homologni kromosomi putuju prema suprotnim polovima stanice.
 • ANAFAZA II – stadij druge mejotske diobe, tijekom kojeg sestrinske kromatide istog kromosoma putuju prema suprotnim polovima stanice.
 • ANAFILAKTIČKI ŠOK – teško alergijsko stanje u kojem drastično padne minutni volumen srca i arterijski tlak. Stanice imunološkog sustava ispuštaju histamin.
 • ANALGETIK – sredstvo protiv bola.
 • ANALOGNI ORGANI – organi u različitih skupina organizama koji su različitog podrijetla, a imaju sličnu funkciju (npr. krilo ptice i krilo kukaca). Takvi organi su prilagodba na slične uvjete života.
 • ANATOMIJA – znanost koja proučava makroskopsku građu tijela svih živih bića.
 • ANDRECEJ – skup svih prašnika u cvijetu.
 • ANDROGENI – muški spolni hormoni koje kora nadbubrežne žlijezde izlučuje i u muškaraca i u žena.
 • ANEMIJA (slabokrvnost) – poremećaj pri kojem dolazi do slabe opskrbe stanica kisikom zbog nedostatka hemoglobina ili eritrocita.
 • ANEMOGAMIJA – oprašivanje cvjetova vjetrom.
 • ANEMOHORIJA – rasprostranjivanje biljaka i životinja uz pomoć vjetra.
 • ANESTETIK – sredstvo koje uzrokuje neosjetljivost.
 • ANEUPLOIDIJA – promjene broja kromosoma koje zahvaćaju samo pojedine kromosome.
 • ANEURIZMA – proširenje stijenke arterije.
 • ANEURIZMA – vrećasto izbočenje arterijske stijenke.
 • ANGINA – grlobolja tj. upala ždrijela i krajnika, često praćena otežanim gutanjem.
 • ANGIOGRAFIJA – metoda rentgenskog snimanja krvnih žila nakon ubrizgavanja kontrastnog sredstva.
 • ANGIOPLASTIKA – metoda za širenje suženih krvnih žila s balonskim kateterom.
 • ANGIOTENZIN – tvar koja povisuje krvni tlak vazokonstrikcijom i povećavanjem volumena krvi; nastaje od angiotenzinogena djelovanjem renina.
 • ANIMALNI VIRUS – virus koji uzrokuje bolesti čovjeka i životinja.
 • ANIZOGAMIJA – oblik oplodnje pri kojem se stapaju pokretne gamete, muška manja i ženska veća.
 • ANOKSIJA – nedostatak kisika u nekom području tijela ili u čitavu organizmu.
 • ANOMALIJA VODE – svojstvo vode da je najgušća na 4°C.
 • ANOREKSIJA – poremećaj prehrane koji nastaje kao posljedica psihičkih problema i manifestira se prestankom uzimanja hrane.
 • ANORGANSKE TVARI – kemijske tvari podrijetlom iz nežive prirode.
 • ANTABUS – sredstvo za liječenje kroničnog alkoholizma.
 • ANTAGONIST – onaj koji ima suprotno djelovanje.
 • ANTERA – peludnica, gornji dio prašnika u kojem nastaju peludna zrna. Obično je građena od dvije polutke (teke), a svaka od njih od dva lokula (mikrosporangija) u kojima mejozom nastaju peludna zrna (mikrospore).
 • ANTERIDIJ – višestanični muški spolni organ (gametangij) u kojem nastaju muške gamete. Prisutan kod mahovina i papratnjača.
 • ANTIBIOGRAM – mikrobiološka metoda kojom se ispituje djelovanje niza različitih antibiotika na izoliranu bakteriju uzročnika bolesti. Metoda kojom se utvrđuje najdjelotvorniji antibiotik za liječenje određene bakterijske bolesti.
 • ANTIBIOTICI – lijekovi za suzbijanje bakterijske infekcije.
 • ANTIBIOZA - štetno djelovanje izlučevina nekih plijesni roda Penicillium na određene bakterije.
 • ANTIDIURETSKI HORMON (ADH) – hormon hipotalamusa koji se izlučuje preko neurohipofize, a povećava reapsorpciju vode u nefronima bubrega.
 • ANTIGEN – strana tvar ili bjelančevina koja uđe u tijelo, a potom izazove reakciju antitijela.
 • ANTIHELMENTICI – sredstva protiv crijevnih parazita.
 • ANTIHISTAMINICI – lijekovi protiv alergija, imaju suprotno djelovanje od histamina (liječe simptome, ali ne i samu bolest).
 • ANTIKOAGULANS – sredstvo koje sprečava zgrušavanje krvi.
 • ANTIKODON – tri uzastopna nukleotida u molekuli tRNA koji su komplementarni kodonu i osiguravaju vezivanje pravilne tRNA na ribosom tijekom sinteze proteina.
 • ANTIPIRETICI – sredstva koja snizuju povišenu temperaturu.
 • ANTISEPTIK – sredstvo za suzbijanje mikroorganizama na površini tijela (npr. alkohol, jodna tinktura, fenoli i dr.).
 • ANTITIJELO – protein kojeg proizvode limfociti, a koja se veže za specifični antigen.
 • ANTITOKSIN – protuotrov protiv toksina.
 • ANTROPOHORIJA – širenje biljaka i životinja uz pomoć čovjeka.
 • ANTROPOIDEA – pravi majmuni, majmuni Novog svijeta, majmuni Starog svijeta i čovjekoliki majmuni. Posjeduju određene prilagodbe za život na drveću i pored njega. Imaju veći mozak i složeniju moždanu strukturu od ostalih primata.
 • ANTROPOLOGIJA – znanost koja proučava čovjeka, posebno ljudske rase, evoluciju, ponašanje i dr.
 • ANURIJA – prestanak lučenja mokraće.
 • ANUS – čmar; otvor debelog crijeva prema van.
 • AORTA – najveća arterija koja odvodi krv iz lijeve srčane klijetke.
 • APENDICTIS – upala crvuljka.
 • APENDIKS – crvuljak.
 • APERIODIČKI EKOLOŠKI ČIMBENICI - iznenadne snažne pojave na koje živa bića u pravilu nisu prilagođena (vulkanske erupcije, jaki potresi, poplave).
 • APIKALNA DOMINACIJA – pojava u kojoj vršni pup djelomično ili potpuno inhibira rast bočnih pupova.
 • APNEJA – privremeni prestanak disanja (npr. pri ronjenu na dah).
 • APOMIKSIJA – razmnožavanje sjemenkama koje se razvijaju bez oplodnje.
 • APOPTOZA – programirana smrt stanica uzrokovana genskim defektom, radijacijom, ishemijom, infekcijom ili autoimunim bolestima.
 • APOSEMANTIČKA OBOJENOST – opominjuća obojenost tijela životinja kojom se one prilagođavaju okolišu.
 • APOSEMIJA – upozoravajuća obojenost.
 • APSCES – lokalizirana žarišna nakupina gnoja.
 • APSCIZIJA – otpadanje biljnih listova, cvjetova i plodova.
 • APSCIZINSKA KISELINA (ABA) – biljni hormon koji inhibira rast, potiče dormanciju i pomaže biljci da preživi u stresnim uvjetima.
 • APSORPCIJA – upijanje; procesi transporta tvari kroz stijenke različitih organa; u slučaju fotosinteze dio energije svjetlosti koju molekule fotosintetskih pigmenata zadržavaju u svojim kemijskim vezama i pretvaraju ju u kemijsku energiju (ATP).
 • APSTINENCIJA – sustezanje, odricanje.
 • APSTINENCIJSKI SINDROM (kriza) – skup simptoma koji se pojavljuje pri prestanku uzimanja nekog sredstva ovisnosti (droga); strah, tjeskoba, drhtavica, nesanica, povraćanje, grčenje, delirij.
 • ARBORETUM – nasad raznovrsnog drveća i grmlja, a služi u znanstvene i dekorativne svrhe.
 • AREAL – ukupan prostor na kojem je rasprostranjena neka vrsta.
 • ARGININ – kemijski spoj iz skupine aminokiselina.
 • ARHEGONIJ – višestanični ženski spolni organ (gametangij) u kojem nastaje jajna stanica.
 • ARHEJE – jednostanični prokariotski organizmi koji oblikom nalikuju na bakterije iako su s obzirom na srodstvo bliži eukariotima.
 • ARHENTERON (pracrijevo) – prostor koji nastaje uvrtanjem (invaginacijom) endoderma u šupljinu gastrule, preteča je crijeva. Nastaje u jednoj od etapa embrionalnog razvoja složenih životinjskih organizama.
 • ARITMIJA SRCA – poremećaji srčanog ritma poput ekstrasistola i bradikardije.
 • ARTERIJE – krvne žile koje odvode krv iz srca.
 • ARTERIOLE – manje krvne žilice koje se nadovezuju na arterije.
 • ARTRITIS – upala i ukočenost zgloba ili zglobova.
 • ARTROZA – degeneracija zglobne hrskavice.
 • ASIMILACIJA – sinteza organskih spojeva iz anorganskih tvari.
 • ASIMILACIJSKI PARENHIM – parenhimsko tkivo zaduženo za fotosintezu.
 • ASIMILACIJSKI ŠKROB – primarni škrob koji nastaje u listovima polimerizacijom glukoze koja je neposredno sintetizirana iz CO2.
 • ASKOGON – mnogojezgreni ženski spolni organ u gljiva mješinarki (Ascomycota).
 • ASKOSPORA – spora gljiva mješinarki. Askospore nastaju mejozom i najčešće ih ima osam po askusu.
 • ASKUS – mješinasti sporangij po kojem su gljive mješinarke dobile ime. U njemu se zbiva kariogamija, mejoza.
 • ASTIGMATIZAM – bolest oka koja nastaje kada je prednja površina rožnice zakrivljena u različitim smjerovima pa slika na mrežnici nije pravilna.
 • ASTMA – povremeni napadi otežanog disanja zbog stezanja mišićnog sloja u bronhiolama kod pojave alergije, udisanja hladnog zraka ili zbog uzbuđenja.
 • ATAVIZAM – ostatak iz prošlosti, pojava osobina davnih predaka.
 • ATEROSKLEROZA – ovapnjenje krvnih žila.
 • ATMOSFERA – plinoviti višeslojni omotač oko Zemlje; samo donji sloj (12 km visine).
 • ATOLI – koraljni otoci pretežito tropskih mora.
 • ATOM – građevna jedinica živoga i neživog svijeta.
 • ATP – adenozin – trifosfat.
 • ATRIJ – srčana pretklijetka.
 • ATRIO – VENTRIKULARNI ČVOR (AV – ČVOR) – sekundarno središte automacije srca koje se nalazi u srcu između pretklijetki i klijetki.
 • ATROFIJA – smanjenje volumena stanica, a time se smanjuje i veličina tog organa.
 • AUKSINI – skupina biljnih hormona koji stimuliraju produžni rast stanica, sekundarni rast biljaka i razvoj plodova.
 • AUTOIMUNE BOLESTI – bolesti koje nastaju kao posljedica djelovanja imunološkog sustava protiv stanica i tkiva vlastitog organizma.
 • AUTONOMNA GIBANJA – nisu prouzročena vanjskim čimbenicima, već procesima u samom organizmu, a to su rast u razvoj; odnosno promjene turgora.
 • AUTONOMNI (VEGETATIVNI) ŽIVČANI SUSTAV – dio živčanog sustava koji nije pod kontrolom naše volje, nadzire rad većine unutarnjih organa, dijelimo ga na simpatikus i parasimpatikus.
 • AUTOPURIFIKACIJA VODA – samoočišćenje voda.
 • AUTORADIOGRAFIJA – pronalaženje položaja i rasporeda neke radioaktivne molekule u stanici. Sastoji se u tome da se stanice dovedu u dodir s fotografskom emulzijom. Izlože joj se  neko vrijeme, a zatim se emulzija razvija (fotografskim postupkom).
 • AUTOSOM – kromosom koji ne određuje spol.
 • AUTOTROFNI ORGANIZMI – organizmi koji za sintezu organskih spojeva iskorištavaju Sunčevu energiju ili energiju dobivenu oksidacijom anorganskih spojeva.
 • AVERY O.T. – zajedno sa suradnicima 1944. Godine utvrđuje i pojašnjava rezultate Griffithovog pokusa dokazavši da je DNA tvar koja uzrokuje pretvorbu (transformaciju) pneumokoka.
 • AVICIDI – otrovne tvari namijenjene suzbijanju populacija ptica.
 • AVITAMINOZA – potpuni nedostatak jednog ili više vitamina.
 • AZBESTOZA – bolest prouzročena udisanjem azbestne prašine i vlakana. Česta je posljedica karcinom dišnih putova.