četvrtak, 11. studenoga 2010.

Biološki leksikon

 • EDAFSKI FAKTORI – grupa ekoloških čimbenika koji se odnose na fizikalne, kemijske i biološke osobine tla.
 • EDEM – prekomjerno nakupljanje tekućine u izvanstaničnim prostorima.
 • EFEKT STAKLENIKA – ugljikov dioksid, vodena para i drugi plinovi u atmosferi ne dopuštaju odlazak suvišne topline iz Zemljine atmosfere, a uzrokuju globalno zatopljenje.
 • EGZOCITOZA – izbacivanje tvari iz stanice pomoću membranskih mjehurića koji se stapaju sa staničnom membranom. Suprotan proces je endocitoza.
 • EGZOKRINE ŽLIJEZDE – žlijezde s vanjskim izlučivanjem koje svoje produkte izlučuju na površinu kože, u odvodne kanaliće te u dijelove tijela koji su u direktnom kontaktu s vanjskom okolinom (npr. probavni ili dišni sustav).
 • EGZOSKELET – vanjski kostur u člankonožaca.
 • EGZOSPORE – spore koje nastaju utegnućima stanice tako da poprimaju izgled perli.
 • EGZOTOKSINI – toksini koje oslobađaju živi organizmi.
 • EHINOKOK – pasja trakavica, jedna je od najmanjih, ali za čovjeka najopasnijih vrsta trakavice.
 • EJAKULACIJA – izbacivanje sjemene tekućine kroz uretru, najčešće praćeno orgazmom.
 • EJAKULAT – sjemena tekućina izbačena na kraju spolnog čina.
 • EKOFIZIOLOGIJA – znanost koja proučava djelovanje različitih ekoloških čimbenika na funkciju stanica, tkiva, organa, organskih sustava i populacija organizama
 • EKOLOGIJA – (grč oikos = dom, logos = riječ, govor) je znanost koja proučava odnose živih bića i okoliša
 • EKOLOŠKA NIŠA – obilježava mjesto i ulogu jedne vrste u životnoj zajednici. Niša nekog živog organizma određena je čimbenicima kao što su stanište, hrana i temperatura.
 • EKOLOŠKA POTENCIJA – sposobnost nekog biljnog ili životinjskog organizma da se nosi s kolebanjima određenog ekološkog čimbenika.
 • EKOLOŠKA VALENCIJA – je razmak između gornje i donje granice vrijednosti nekog ekološkog čimbenika (temperatura, svjetlo, voda) u okviru kojeg je moguć život nekog organizma, različita je za svaki čimbenik i za svaku vrstu.
 • EKOLOŠKI MAKSIMUM – najveći intenzitet nekog čimbenika koji može neki organizam podnijeti.
 • EKOLOŠKI MINIMUM – najmanji intenzitet nekog čimbenika koji mora postojati da organizam živi.
 • EKOLOŠKI OPTIMUM – optimalna vrijednost djelovanja nekog čimbenika na organizam.
 • EKOSFERA – svi ekosustavi na Zemlji.
 • EKOSUSTAV (EKOLOŠKI SUSTAV) – sustav bioloških, kemijskih i fizičkih zbivanja koji obuhvaća biotop i biocenozu.
 • EKOTIP – nasljedno izmijenjen oblik neke biljke ili životinje uslijed prilagodbe na specifičnost okoliša.
 • EKOTOKSIKOLOGIJA – znanost koja proučava posredni ili neposredni učinak stranih tvari (ksenobiotika) na prirodu, na sve živuće organizme i njihovu organizaciju, odnos prema neživoj tvari, međuodnose i odnos prema čovjeku
 • EKSINA – vanjska, hrapava i ljepljiva ovojnica peludnog zrnca.
 • EKSKRECIJA – izlučivanje (bubrezima ili kroz kožu) nekorisnih i štetnih tvari
 • EKSPERIMENT (pokus) – promatranje pojave koja se ispituje po točno određenim uvjetima koji dozvoljavaju da se prati tijek pojave, te da se ona svaki put uz ponavljanje istih uvjeta ponovno izazove
 • EKSTRACELULARNA (izvanstanična) PROBAVA – hranjive tvari se probavljaju u probavnoj šupljini mnogostaničnih životinja.
 • EKSTRASISTOLA – posebna tj. izvanredna kontrakcija miokarda.
 • EKSTREMOFILI – organizmi prilagođeni ekstremnim okolišnim uvjetima.
 • EKTODERM – vanjski zametni sloj stanica gastrule iz kojeg se razvijaju kod kralješnjaka živčani sustav i osjetila, epitelno tkivo.
 • EKTOPLAZMA – vanjski, periferni dio protoplazme.
 • EKVACIJSKA DIOBA – dioba kojom nastaju stanice s istim brojem kromosoma kao i početna stanica; ta dioba jednaka je mitozi.
 • ELASTIN – elastična vlakna u koži i hrskavicama.
 • ELEKTROENCEFALOGRAM (EEG) – moždani valovi dobiveni mjerenjem moždane aktivnosti elektroencefalografom.
 • ELEKTROFOREZA –razdvajanje molekula prema pokretljivosti u električnom polju. Pokretljivost ovisi o njihovoj veličini i obliku.
 • ELEKTROKARDIOGRAF – naprava za mjerenje električne aktivnosti srca.
 • ELEKTROKARDIOGRAM (EKG) – snimka električne aktivnosti srca dobivena na elektrokardiografu.
 • ELEKTRONSKI MIKROSKOP – mikroskop kod kojega je preparat koji se promatra obasjan snopom elektrona koji se kreću velikom brzinom.
 • ELEKTROPORACIJA – unošenje dijelova molekule DNA u stanicu primjenom električne struje.
 • EMBOLIJA – začepljenje krvne žile ugruškom, kapljicom masti, otrgnutim stanicama.
 • EMBRIJ – stadij razvoja mnogostaničnog životinjskog organizma koji traje od zigote do rođenja; u biljaka je dio sjemenke.
 • EMBRIOBLAST – skup stanica u blastocisti iz kojega će se razviti sva tkiva i organi u zametku.
 • EMBRIOGENEZA – proces diferencijacije stanica u različita tkiva i organe.
 • EMBRIOLOGIJA – znanost o razvoju živih bića iz oplođene jajne stanice.
 • EMBRIONALIZACIJA – pretvaranje već diferenciranih tkiva u embrionalno radi stvaranja novih tkiva i razvoja potrebnih dijelova biljke.
 • EMBRIONALNA MATIČNA STANICA – stanica embrioblasta iz koje se mogu u laboratoriju uzgojiti različite vrste tkiva.
 • EMBRIONALNI LISTIĆ – sloj stanica nastao gastrulacijom (ektoderm, endoderm ili mezoderm) iz kojeg će se razviti različite vrste stanica i tkiva.
 • EMBRIONSKA VREĆA – ženski gametofit (megaprotalij) u kritosjemenjača. Razvija se od megaspore unutar nucela (megasporangija) i obično je građena od osam stanica (jajne stanice s dvije sinergide, dvije središnje stanice i tri antipode).
 • EMFIZEM PLUĆA – bolest dišnog sustava u kojoj dolazi do oštećenja i smanjenja broja alveola u plućima.
 • EMISIJA – ispuštanje štetnih plinova u atmosferu.
 • ENDEMI – vrste organizama koje žive samo na vrlo ograničenom, obično zemljopisno izoliranom području, a koje su se razvile evolucijom zbog zemljopisne izdvojenosti.
 • ENDOCIOTOBIOZA – ulazak jednog jednostaničnog organizma u drugi koji ga ne probavlja nego nastavlja živjeti u simbiozi s njim. Endocitobiozom se tumači postanak mitohondrija i plastida u eukariotskoj stanici.
 • ENDOCITOZA – unošenje tvari u stanicu uvrtanjem stanične membrane.
 • ENDODERM – unutarnji zametni sloj stanica gastrule iz kojeg se razvijaju kod kralješnjaka probavilo i probavne žlijezde, pluća, škrge, te drugi unutarnji organi.
 • ENDOKARD – unutrašnji sloj stijenke srca.
 • ENDOKRINE INTERSTICIJSKE STANICE (Leydigove stanice) – specijalizirane stanice sjemenika koje leže između sjemenih kanalića, a luče hormon testosteron.
 • ENDOKRINE ŽLIJEZDE (žlijezde s unutarnjim izlučivanjem) – žlijezde koje svoje produkte izlučuju u krv.
 • ENDOLIMFA – tekućina koja ispunjava prostore unutarnjeg uha.
 • ENDOMETRIJ – unutarnja sluznica maternice čija se debljina mijenja tijekom menstruacijskog ciklusa, ljušti se uz krvarenje za vrijeme menstruacije.
 • ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM (endoplazmatska mrežica) – sustav kanalića omeđenih membranom koji se pružaju kroz citoplazmu eukariotskih stanica. Omogućuje transport tvari između stanice i okoliša, povezuje staničnu membranu s ovojnicom jezgre.
 • ENDORFINI – neurotransmiteri, imaju važnu ulogu u sustavu sprječavanja prijenosa signala boli.
 • ENDOSIMBIONT – prokariot koji je ušao u pretka eukariotske stanice i živio s njime u simbiozi.
 • ENDOSIMBIOZA – način zajedničkog života kada jedan organizam živi u drugome. U toj zajednici oba organizma imaju korist.
 • ENDOSPERM – hranjivo staničje koje služi prehrani klice (embrija) prilikom klijanja sjemenke.
 • ENDOSPORA – tvorba koja nastaje unutar stanice nekih bakterijskih vrsta u uvjetima nepovoljnim za život.
 • ENDOTOKSINI – toksini oslobođeni iz mrtvih organizama.
 • ENERGIDA – tvorevina koja se sastoji od jezgre i pripadajuće citoplazme kojom ta jezgra upravlja.
 • ENERGIJA – sposobnost tijela da obavlja rad.
 • ENTOMOGAMIJA – oprašivanje cvjetova kukcima.
 • ENZIMI – proteini koji kataliziraju biokemijske reakcije.
 • EON – vremensko razdoblje od milijardu godina.
 • EOZINOFILNI LEUKOCITI (eozinofili) – vrsta granuliranog leukocita u krvi.
 • EPIDEMIJA – naglo proširenje neke zarazne bolesti u nekom kraju pri čemu u ograničenom vremenu oboli veći broj stanovnika.
 • EPIDEMIOLOGIJA – znanost o epidemijama i epidemijskim bolestima.
 • EPIDEMIOLOŠKI (Vogralikov) LANAC – povezani uvjeti koji su potrebni da bi došlo do širenja zaraznih bolesti.
 • EPIDERMA – epitelno tkivo koje oblaže vanjsku površinu tijela; pokrovno tkivo biljaka građeno od živih stanica, najčešće bez kloroplasta.
 • EPIFIT – biljka koja živi na drugoj biljci (ne kao nametnik).
 • EPIFIZA – žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem. Nalazi se sa stražnje strane između velikog i malog mozga. Izlučuje melatonin, hormon koji sudjeluje u pigmentaciji.
 • EPIGLOTIS – grkljanski poklopac.
 • EPILIMNIJ – površinski, uglavnom osvijetljeni sloj jezera kojeg obilježava promjena temperature u ovisnosti s temperaturom zraka.
 • EPITELNO – MIŠIĆNE STANICE – epitelne stanice koje oblažu vanjsku površinu tijela, ali u jednom dijelu sadrže i stežljive bjelančevine (aktin i miozin).
 • EPITELNO TKIVO – tkivo koje prekriva površinu tijela i oblaže šupljinu organa.
 • EPOHA – manja kronološka kategorija u razvoju Zemlje.
 • ERA – najmanja kronološka kategorija u razvoju Zemlje.
 • EREKCIJA – punjenje spužvastih tijela krvlju što dovodi do ukrućivanja i podizanja muškog spolnog uda.
 • ERITROCIT – crvena krvna stanica.
 • ERITROPOETIN – hormon koji stimulira razvoj i sazrijevanje eritrocita u koštanoj moždini.
 • ERITROPOEZA – proizvodnja eritrocita u krvotvornim tkivima.
 • EROZIJA – razaračko djelovanje voda tekućica na tlo.
 • ERUPTIVNE STIJENE – stijene vulkanskog podrijetla, nastala hlađenjem i kristalizacijom lave.
 • Escherichia coli (E. coli) – bakterija koja živi u debelom crijevu kao komenzal, u ostalim dijelovima tijela je patogena (kao i u debelom crijevu ako se pretjerano namnoži).
 • ESENCIJALNA AMINOKISELINA – nenadoknadiva aminokiselina koju ljudski organizam ne može sam sintetizirati (npr. valin, leucin, triptofan).
 • ESENCIJALNE MASTI – nenadoknadiva masna kiselina koju ljudski organizam ne može sam sintetizirati.
 • ESENCIJALNI VITAMIN – nenadoknadivi vitamin koji ljudski organizam ne može sam sintetizirati (npr. vitamin C).
 • ESTIVACIJA – ljetno metaboličko mirovanje (tzv. ljetno mirovanje)
 • ESTROGENI – ženski spolni hormoni koje luče jajnici. Utječu na rast i razvoj ženskih spolnih organa kao primarnih spolnih značajki. Utječu i na formiranje sekundarnih spolnih značajki (razvoj dojki, rast i razvoj kostiju, odlaganje masnih tvari u potkožnom sloju).
 • ESTUARIJ – tip riječnog ušća u kojem se miješaju riječna i morska voda.
 • ETANOL – alkohol, produkt alkoholnog vrenja.
 • ETILEN (ETIN) – plinoviti biljni hormon koji stimulira sazrijevanje plodova, inhibira rast te potiče otpadanje listova i proces starenja.
 • ETIOLOGIJA – znanost koja izučava uzroke bolesti i/ili smrti
 • EUCITA – eukariotska stanica.
 • EUGLENA (zeleni bičaš) – praživotinja vretenastog oblika tijela koja se na svjetlu hrani autotrofno, a u tami heterotrofno.
 • EUKARIOTI – organizmi koji u stanicama sadrže jezgru.
 • EUMETAZOA – prave tkivne životinje, one čije su stanice udružene u tkiva (nakupine stanica specijalizirane uloge).
 • EUPLOIDI – organizmi s jednim ili više setova kromosoma.
 • EURIVALENTNE VRSTE (generalisti) – podnose velika kolebanja jednog ili više ekoloških čimbenika.
 • EUSTAHIJEVA CIJEV – cijev koja spaja srednje uho sa ždrijelom. Omogućuje izjednačavanje tlakova u bubnjištu i ždrijelu.
 • EUTROFIKACIJA – označava prirodni proces „starenja“ jezera, ali i porast intenziteta organske proizvodnje vodenih sustava uzrokovan antropogenim utjecajem.
 • EUTROFNA JEZERA – obilježava ih visoka koncentracija hranjivih soli (nutrijenata) i velika organska proizvodnja (produkcija).
 • EVOLUCIJA – znanost koja se bavi teorijama o postanku i razvoju života na Zemlji. Dug proces razvoja od jednostavnog prema složenom.
 • EVOLUCIONIZAM – shvaćanje prema kojem je evolucija način na koji nastaju suvremene vrste.