četvrtak, 11. studenoga 2010.

Biološki leksikon

 • G0 – FAZA – interfaza u kojoj se stanice ne dijele već obavljaju određenu funkciju.
 • G1 – FAZA – interfaza. Karakterizirana je sintezom RNA i bjelančevina u stanici; stanica raste.
 • G2 – FAZA – interfaza. Stanica se priprema za diobu.
 • GAMEOGENEZA – stvaranje muških i ženskih spolnih stanica (gameta); zajednički naziv za spermatogenezu i oogenezu.
 • GAMETANGIJ – tvorevina u kojoj nastaju gamete. Jednostanične gametangije zovemo oogonij i spermatogonij, a višestanične arhegonij i anteridij. Višejezgreni ženski gametangij u gljiva mješinarki nazivamo askogon.
 • GAMETANGIOGAMIJA – spajanje cijelih spolnih organa prilikom razmnožavanja.
 • GAMETE – spolne rasplodne stanice.
 • GAMETOFIT – spolna generacija u biljaka koja sadrži rasplodne organe. Tijekom evolucije biljnog svijeta došlo je do redukcije gametofita u odnosu na nespolnu generaciju (sporofit).
 • GANGLIJ – nakupina živčanih stanica.
 • GARIG – kamenjar s niskim grmovima u Sredozemlju.
 • GASTER – želudac.
 • GASTRIN – probavni hormon. Izlučuju ga želučane stanice podražene hranom u želucu.
 • GASTRITIS – upala želučane sluznice, najčešće uzrokovana agresivnim djelovanjem žestokih alkoholnih pića, pušenjem, konzumiranjem jako začinjene hrane ili djelovanjem nekih lijekova.
 • GASTRODERMA – stanični epitelni sloj koji oblaže gastrovaskularnu šupljinu žarnjaka i rebraša i srednji dio probavila bilateralno simetričnih životinja.
 • GASTRODERMALNE – MIŠIĆNE STANICE – epitelne stanice koje oblažu gastrovaskularnu šupljinu žarnjaka. U jednom dijelu sadrže stežljive bjelančevine (aktin i miozin).
 • GASTROENTERITIS – crijevni katar (upala sluznice tankog i/ili debelog crijeva)
 • GASTRULA – stadij razvoja zametka, troslojna kuglasta nakupina nastala gastrulacijom; građena od tri zametna listića.
 • GASTRULACIJA – druga etapa embrionalnog razvitka mnogih višestaničnih životinja u kojoj dolazi do gibanja embrionalnih stanica u unutrašnjost zametka, pri čemu nastaju zametni listići.
 • GEL – STANJE – gušći, skrutnuti oblik koloidnih otopina.
 • GEMULE – unutrašnji pupovi slatkovodnih spužava.
 • GEN – dio molekule DNA koji se prepisuje u molekulu RNA. Većina gena sadrži uputu za redoslijed aminokiselina u peptidu (proteinu).
 • GENERATIVNA STANICA – stanica unutar peludnog zrnca koja se dijeli u dvije spermalne stanice.
 • GENERATIVNE JEZGRE – dvije haplodne jezgre u peludnom zrnu za tzv. dvostruku oplodnju. Odgovaraju muškim gametama u heterospornoj izmjeni generacija.
 • GENERATIVNI ORGANI – organi koji služe isključivo za razmnožavanje.
 • GENETIČKA ŠIFRA (genetička uputa) – informacija o rasporedu dušičnih baza i molekulama DNA.
 • GENETIČKI DRIFT (genetsko skretanje, genska snaga) – slučajna promjena genetičke strukture populacije koja se može očitovati u fiksaciji alela koji mogu biti nepovoljni u borbi za preživljavanje.
 • GENETIČKO INŽENJERSTVO – skup metoda i tehnika čijom se primjenom može pronaći točno određeni gen u genomu, izvaditi gen iz genoma, promijeniti redoslijed nukleotida gena, ugraditi gen u bilo koji drugi genom, te pratiti i regulirati njegova aktivnost.
 • GENETIKA – znanost o nasljeđivanju.
 • GENOFOND – cjelokupni kompleks gena koji neka populacija sadržava u nekom vremenu.
 • GENOM – haploidna garnitura kromosoma koja se nalazi u gametama.
 • GENOTIP – pojam koji u najširem smislu obuhvaća skup svih gena nekog organizma, a često se odnosi na gene za točno određeno svojstvo.
 • GENSKA KARTA (mapa) – shematski prikaz molekule DNA (kromosoma) na kojem je označen položaj gena.
 • GENSKA MUTACIJA – trajna promjena strukture gena koja zahvaća jedan ili nekoliko nukleotidnih parova.
 • GENSKA TERAPIJA – metoda liječenja bolesti uzrokovanih genskim poremećajima, koja se temelji na uvođenju funkcionalnih gena u stanice.
 • GENSKA UČESTALOST – relativno omjeri alela gena prisutnih u populaciji.
 • GENSKI LOKUS – dio molekule DNA (kromosoma) na kojem se nalazi određeni gen.
 • GENSKO STRUJANJE – prijenos gena između populacija uz pomoć kretanja gameta, jedinki ili skupine jedinki iz jedne populacije u drugu.
 • GEOLOGIJA – znanost o razvoju i građi Zemlje.
 • GEOLOŠKA DOBA – kronološka kategorija u razvoju Zemlje.
 • GERMINACIJSKA LINIJA – staničja od kojih se razvijaju gamete.
 • GERMINATIVNI EPITEL (zametni epitel) – vrsta epitelnog tkiva sastavljenog od zametnih stanica iz kojih se u muškaraca razvijaju spermiji, a u žena jajne stanice. U muškaraca se germinativni epitel nalazi u sjemenicima, a u žena u jajnicima.
 • GERONTOLOGIJA – znanost o biološkim procesima starenja, fizičkim i psihičkim svojstvima ostarjelih organizama.
 • GIBERELINI – skupina biljnih hormona koji stimuliraju rast stabljike i listova, potiču klijanje sjemenki i prekidaju dormanciju.
 • GIGANTIZAM – prekomjeran rast svih dijelova tijela zbog povećane razine hormona rasta u krvi koje luči hipofiza.
 • GINECEJ – skup svih plodnih listova (tučkova) u cvijetu.
 • GINKO – listopadna drvenasta golosjemenjača koja se razmnožava pokretnim spermatozoidima (živi fosil).
 • GLASNICE – organ za stvaranje zvuka.
 • GLASNIČKA RNA (mRNA) – molekula RNA koja nastaje u jezgri procesom transkripcije i odlazi u citoplazmu na ribosom; sadrži kodone koji se prevode u aminokiseline u procesu translacije.
 • GLATKI ENDOPLAZMATSKI RETIKULUM – endoplazmatski retikulum čija površina nije prekrivena ribosomima; mjesto sinteze fosfolipida i kolesterola.
 • GLATKO MIŠIĆNO TKIVO – mišićno tkivo koje nije pod utjecajem naše volje i nema poprečnu prugavost. Nalazi se u unutrašnjim organima (npr. crijevo i želudac).
 • GLAUKOM – povišeni tlak tekućine unutar očne jabučice, jedan od najčešćih uzroka sljepoće.
 • GLAVONOŠCI – najnapredniji mekušci s najbolje razvijenim mozgom.
 • GLAVOPRŠNJAK – međusobno srasla glava i prsa kod rakova i paučnjaka.
 • GLICIN – kemijski spoj iz skupine aminokiselina.
 • GLIJA – STANICA – stanica živčanog sustava koja ima ulogu u prehrani i zaštiti neurona.
 • GLIKOGEN – polimer glukoze, jetreni šećer.
 • GLIKOLIZA – niz reakcija u kojima se glukoza razgrađuje do dvije molekule piruvata, pri čemu nastaju dvije molekule ATP-a
 • GLIKOPROTEIN – kompleks ugljikohidrata i lipida.
 • GLIKOZURIJA – pojava glukoze u mokraći kod nekih bubrežnih bolesti.
 • GLOBULNI – krvne bjelančevine kuglastog oblika u krvnoj plazmi. α i β globulini su transportne bjelančevine, a γ globulini su imunoglobulini ili protutijela.
 • GLOHIDIJA – ličinka slatkovodnih školjkaša.
 • GLOMERUL (kapilarno klupko) – splet kapilara u obliku klupka, sastavni dio nefrona, osnovne građevne jedinice bubrega.
 • GLOMERULONEFRITIS – upala kapilarnog klupka (glomerula) bubrega.
 • GLUKAGON – hormon kojeg izlučuje gušterača, stimulira razgradnju glikogena do glukoze u slučaju snižene razine glukoze u krvi (hipoglikemije).
 • GLUKOZA – osnovna energetska tvar u stanicama, jednostavan šećer (heksoza) formule C6H12O6.
 • GLUTAMIN – kemijski spoj iz skupine aminokiselina.
 • GLUTAMINSKA KISELINA – kemijski spoj iz skupine aminokiselina.
 • GLJIVE – heterotrofni organizmi, paraziti ili saprofiti s osobinama biljaka i životinja.
 • GMAZOVI – prvi kralježnjaci potpuno prilagođeni životu na kopnu (kornjače, premosnici, ljuskaši, krokodili).
 • GOD – godišnji prstenasti prirast drva nastao djelovanjem vaskularnog kambija.
 • GOLGIJEVO TIJELO (Golgijev aparat) – stanični organel koji se nalazi u citoplazmi eukariotskih stanica. Mjesto sinteze polisaharida.
 • GOLOSJEMENJAČE – biljke čiji sjemeni zametci stoje goli na preobraženim listovima.
 • GONADE – zajednički naziv za muške i ženske spolne žlijezde u viših životinja. U kralješnjaka muške spolne žijezde su sjemenici (testisi), a ženske jajnici (ovariji).
 • GONADOTROPNI HORMON (GTH) – zajednički naziv za skupinu hormona koje izlučuje prednji režanj hipofize (adenohipofiza). GTH potiču gonade na lučenje spolnih hormona i gametogenezu.
 • GONOREJA (kapavac, triper) – spolna zarazna bolest čovjeka čiji je uzročnik bakterija gonokok. Simptomi bolesti su peckanje u mokraćovodu i gnojni iscjedak za vrijeme i nakon mokrenja.
 • GOROSTASNI KROMOSOMI (gigantski kromosomi, politeni kromosomi) – veliki kromosomi dužine nekoliko stotina μM. Nastaju višestrukom replikacijom kromosomskih niti sastavljenih od DNA i proteina. Mogu se naći u nekim tkivima kukaca (npr. žlijezde slinovnice vinske mušice).
 • GRAAFOV FOLIKUL (Graafov mjehurić) – mjehurić koji se stvara u jajnicima sisavaca oko jajne stanice. U njemu sazrijeva jajna stanica. Kada jajna stanica sazrije, Graafov folikul puca, a zrela se jajna stanica zajedno s tekućinom mjehurića izbacuje u trbušnu šupljinu od kuda dospijeva u jajovod. Nakon ovulacije sadržaj Graafovog mjehurića se mijenja, od njega se razvija žuto tijelo (corpus luteum), a ako ne dođe do oplodnje i bijelo tijelo (corpus albicans).
 • GRADIJENT – pad ili razlika koncentracije tvari između dviju otopina odvojenih polupropusnom membranom. Pokretačka sila za pasivno kretanje tvari kroz membranu.
 • GRAM – NEGATIVNE BAKTERIJE – bakterije sa stijenkom složenije građe koju uz tanki peptidoglikanski sloj čini i vanjska membrana, strukturom slična osnovnoj citoplazmatskoj membrani.
 • GRAM – POZITIVNE BAKTERIJE – bakterije s jednostavnije građenom stijenkom koju čini debeli peptidoglikanski sloj (od Gram – negativnih bakterija razlikuju se po boji nakon postupka bojenja prema Gramu).
 • GRAM H. – danski bakteriolog, koji je otkrio Gram bojenje bakterija prema kojem se bakterije mogu podijeliti u dvije skupine: Gram – pozitivne i Gram – negativne bakterije.
 • GRANULOCITI – skupina bijelih krvnih stanica s granulama u citoplazmi (neutrofili, eozinofili, bazofili).
 • GRANULOCITOPOEZA – proizvodnja stanica granulocitnog reda u krvotvornom tkivu.
 • GREBENKE – ptice letačice u kojih su letni mišići pričvršćeni za greben prsne kosti.
 • GRIPA (influenca) – virusna zarazna bolest dišnih organa koju prati povišena temperatura, opća slabost i bolovi u mišićima.
 • GTH – gonadotropni hormoni, hormoni iz hipofize (FSH; LH, ICSH).
 • GUJAVICA – najprepoznatljiviji kolutićavac iz skupine maločetinaša.
 • GUSTO VEZIVNO TKIVO – tkivo gdje su bjelančevinasta vlakna gusto pakirana. Organu daje čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja.
 • GUSTOĆA POPULACIJE – označava veličinu populacije izraženu ili brojem jedinki ili njihovom biomasom na jedinici površine.
 • GUŠAVOST – bolest štitne žlijezde koja nastaje zbog nedostatka joda.
 • GUŠTERAČA (pankreas) – žlijezda s unutarnjim i vanjskim izlučivanjem.
 • GUTACIJA – pojava izlučivanja vode u obliku kapljica kod nekih biljaka.
 • GVANIN (G) – purinska dušična baza koja sudjeluje u građi nukleotida u DNA i RNA.