četvrtak, 11. studenoga 2010.

Biološki leksikon

 • DALEKOVIDNOST – poremećaj vida u kojem je očna jabučica prekratka. Pri akomodaciji leće slika pada iza mrežnice. Dalekovidnost se ispravlja konveksnim lećama (pozitivna dioptrija).
 • DALTONIZAM – nesposobnost raspoznavanja boja koja se nasljeđuje kao spolno vezano svojstvo.
 • DARVINIZAM – teorija evolucije prema kojoj su temeljni evolucijski činitelji mutacije i prirodno odabiranje.
 • DARWIN C. - engleski prirodoslovac, utemeljitelj selekcijske teorije evolucije.
 • DDT – pesticid, diklor – difenil – trikloretan
 • DEAMINACIJA – postupak kojim se aminokiseline prije ulaska u metaboličke procese oslobode aminoskupine iz koje nastaje toksičan amonijak, a zatim manje toksična urea.
 • DEBELO CRIJEVO – organ probavnog sustava, nastavak debelog crijeva, dugačko 1,5 do 2 metra. Aktivnost debelog crijeva sastoji se od primanja himusa iz tankog crijeva, lučenja sluzi, reapsorpcije vode i minerala, bakterijskog truljenja ostataka neprobavljene hrane, inaktiviranje štetnih produkata probave (indol, fenol), sinteze vitamina, formiranje i nakupljanje stolice (feces), te refleksnog i kontroliranog pražnjena crijeva (defekacija).
 • DECIDUA STANICE – stanice vanjskog sloja sluznice maternice koje sadrže hranjive tvari potrebne za razvitak zametka u ranijim stadijima embrionalnog razvitka.
 • DEFEKACIJA – pražnjenje crijeva, izlučivanje izmeta ili fecesa.
 • DEGENERACIJA – propadanje stanica, tkiva ili organa s posljedicom funkcionalne nesposobnosti i promjenom građe.
 • DEGRADACIJA OTROVA – razgradnja otrova.
 • DEGRADACIJA TLA – proces smanjenja bioloških, kemijskih i fizikalnih osobina tla.
 • DELECIJA (genska mutacija) – gubitak nukleotidnog para iz DNA.
 • DELECIJA (kromosomska mutacija) – mutacija nastala gubitkom dijela kromosoma.
 • DEM – skupina genetički sličnih, vremenski i prostorno blisko povezanih jedinki.
 • DEMOGRAFIJA – znanost o kretanju broja stanovnika na Zemlji.
 • DENDRITI – kratka živčana vlakna. Izdanak živčane stanice koji prima živčane impulse od drugih živčanih stanica.
 • DENDROLOGIJA – znanost o drvenastom bilju (grmlje i drveće).
 • DENITRIFIKACIJA – proces kojim se amonijak cijepa na slobodni dušik i vodik djelovanjem denitrificirajućih bakterija.
 • DEOKSIGENIRANA KRV – reducirana krv, krv koja transportira ugljikov dioksid prema plućima.
 • DEOKSIRIBONUKLEINSKA KISELINA (DNA)– dvolančana molekula sastavljena od parova deoksiribonukleotida. Redoslijed nukleotida u DNA predstavlja uputu za strukturu i funkcioniranje živih organizama.
 • DEOKSIRIBONUKLEOTID – građevna jedinica (monomer) molekule DNA: Sastoji se od jedne molekule šećera deoksiriboze na čijem je prvom C – atomu vezana jedna od četiri dušične baze (adenin, timin, citozin, gvanin), a na petom C – atomu fosfat.
 • DEOKSIRIBOZA – kemijski spoj iz skupine monosaharida, pentoza opće formule C5H10O4. Izgrađuje nukleotide deoksiribonukleinske kiseline (DNA).
 • DEPLAZMOLIZA – pojava povećanja obujma vakuole te potiskivanje protoplasta prema staničnoj stijenci. Kada je stanica u hipotoničnoj otopini voda ulazi u stanicu i vakuolu (prema mjestu niže koncentracije vode). Suprotan proces je plazmoliza.
 • DERATIZACIJA – postupak uništavanja glodavaca (štakora i miševa)
 • DERMIS – usmina, unutrašnji sloj kože.
 • DETOKSIKACIJA – različiti postupci smanjenja otrovnosti otrova u organizmu.
 • DETRITOFAGI – hrane se mrtvom organskom tvari (biljnog i životinjskog podrijetla) zajedno s bakterijama i saprofitskim gljivama.
 • DEZINFEKCIJA – postupak uništavanja živih klica fizikalnim i kemijskim postupcima.
 • DEZINSEKCIJA – postupak uništavanja štetnik kukaca (buha, stjenica itd.).
 • DIABETES MELLITUS – šećerna bolest.
 • DIDEOKSIRIBONUKLEOTID – nukleotid koji ne sadrži – OH skupinu na trećem C – atomu šećera. Koristi se u sekvencioniranju.
 • DIFERENCIJACIJA STANICA – proces u kojem stanice tijekom razvitka postaju strukturno i funkcionalno različite od roditeljske stanice.
 • DIFERENCIJALNA AKTIVNOST GENA – pojava aktivnosti samo male specifične skupine gena u nekoj stanici.
 • DIFERENCIJALNA KRVA SLIKA (DKS) – sastav različitih vrsta leukocita u krvi.
 • DIFUZIJA – spontano gibanje neke tvari iz područja više koncentracije u područje niže koncentracije do izjednačavanja koncentracija.
 • DIHIBRIDNO KRIŽANJE – križanje u kojem se analizira nasljeđivanje gena sa dva svojstva.
 • DIJAFIZA – srednji dio cjevaste kosti.
 • DIJAFRAGMA (disanje)- mišićna opna koja dijeli prsni koš od trbušne šupljine i važna je za mehaniku disanja (ošit).
 • DIJAFRAGMA (kontracepcija) – mehaničko sredstvo kontracepcije.
 • DIJALIZA – postupak razdvajanja tvari kada molekule jedne otopljene tvari iz područja veće koncentracije prelaze u područje manje koncentracije kroz polupropusnu membranu kroz koju ne mogu proći molekule druge tvari.
 • DIJAREA – proljev.
 • DIJASTOLA – razdoblje kada je srce u relaksiranom stanju pa se klijetke pune krvlju.
 • DIJASTOLIČKI (donji) TLAK – najniži tlak u arteriji za vrijeme dijastole srca.
 • DIJELJENJE KORIJENJA – način vegetativnog razmnožavanja nekih biljaka.
 • DIJETA – označava specifičan način prehrane.
 • DIKTIOSOMI – sastavni dijelovi Golgijeva tijela. Građeni su od plosnatih šupljina (Golgijevih cisterni) naslaganih jedna iznad druge, a odvojenih membranama.
 • DIM – heterogena smjesa plinova (CO2, NOx, CO itd.), čestica (prašina, pepeo, čađa i dr.) i para (vodena para) koji nastaju kao produkt izgaranja.
 • DINEIN – proteinski sastojak dvostrukih mikrocjevčica trepetljika ili bičeva.
 • DIOBENO VRETENO – organizirani niz mikrotubula (sitnih proteinskih cjevčica) koje stvaraju centrioli za vrijeme diobe stanice (mitoze, mejoze). Njegova je uloga da veže kromosome i omogući njihovo razdvajanje i kretanje prema suprotnim polovima stanice.
 • DIPLOBLASTIČNE (DVOSLOJNE) ŽIVOTINJE – životinje čije se tijelo razvilo od samo dva zametna listić (ektoderma i endoderma).
 • DIPLOIDI – organizmi koji u somatskim stanicama sadrže dvije genetičke upute.
 • DIPLOIDNA STANICA – stanica s dva seta kromosoma (jednim majčinim i jednim očevim setom). Npr. tjelesne (somatske) stanice čovjeka sadrže 46 kromosoma (23 potječu od majke, a 23 od oca).
 • DIPOLNA MOLEKULA – molekula u kojoj je jedan dio nabijen pozitivno, a drugi dio negativno.
 • DISAHARID – složeni ugljikohidrat građen od dviju molekula jednostavnih ugljikohidrata.
 • DISANJE (respiracija) – fiziološki proces izmjene kisika i ugljikova dioksida.
 • DISIMILACIJA – razgradnja složenih organskih tvari u jednostavnije radi dobivanja energije.
 • DISPNEJA – subjektivni osjećaj nedostatka zraka.
 • DIŠNI KOENZIMI – različito građene molekule sposobne primati ili otpuštati elektrone.
 • DIŠNI LANAC – lanac u kojemu sudjeluje niz bjelančevinastih prenositelja (citokroma) koji prenose elektrone bogate energijom).
 • DIURETICI – sredstva koja ubrzavaju i povećavaju odstranjivanje mokraćom viška vode iz tijela. Smanjujući volumen vode u krvi snizuju krvni tlak. Diuretici inhibiraju lučenje antidiuretskog hormona (ADH).
 • DIUREZA – povećano lučenje vode; odstranjivanje viška vode iz tijela mokrenjem.
 • DIVERGENTNA SPECIJACIJA – specijacija tijekom koje se iz jedne vrste razvija nekoliko različitih vrsta.
 • DIVLJI TIP (fenotip) – najučestalije fenotipske značajke određene vrste organizama.
 • DIZENTERIJA (srdobolja, griža) – crijevna zarazna bolest praćena proljevom (dijarea) i bolovima u trbušnoj šupljini. Najčešći uzročnik je bacil roda Shigellae koji napada sluznicu debelog crijeva.
 • DJEČJA GLISTA – oblić, crijevni nametnik čovjeka.
 • DJEČJA PARALIZA (polio, poliomyelitis) – zarazna bolest koju uzrokuje virus (poliovirus) koji napada središnji živčani sustav i izaziva paralizu udova.
 • DJEVIČANSKI ZALISTAK – himen.
 • DNA – DNA HIBRIDIZACIJA – povezivanje lanca jedne molekule DNA vodikovim vezama s lancem druge molekule DNA. Hibridizirati mogu molekule s istim ili sličnim redoslijedom nukleotida.
 • DNA – LIGAZA – enzim koji može kovalentno povezivati krajeve molekula DNA u kontinuiranu cjelinu.
 • DNA – POLIMERAZA – enzim koji sintetizira molekulu DNA povezujući deoksiribonukleotide u lanac na temelju redoslijeda nukleotida u komplementarnom lancu – kalupu.
 • DNA – TRIPLET – redoslijed od tri uzastopna deoksiribonukleotida koji određuju jednu aminokiselinu.
 • DNEVNE ŽIVOTINJE (diurnalne) – životinje koje su aktivne danju.
 • DNEVNO NEUTRALNE BILJKE – biljke na čije cvjetanje ne utječe fotoperiod.
 • DOBNA STRUKTURA – udio pojedinih dobnih (starosnih) kategorija u populaciji.
 • DODOPAMIN – vrsta neurotransmitera.
 • DOJENJE – izlučivanje mlijeka iz žljezdanih stanica dojke kao reakcija na podražaj djeteta pri sisanju. Hormoni koji omogućuju dojenje su prolaktin i oksitocin.
 • DOMAĆIN (DOMADAR)– organizam u kojemu ili n kojemu živi nametnik (parazit).
 • DOMINANTNE VRSTE (u biocenozi) – vrste koje prevladavaju brojnošću ili biomasom.
 • DOMINANTNI ALELI – aleli koji određuju fenotip u heterozigota.
 • DOPING – sredstva i postupci za postizanje boljih rezultata sportaša. Može imati štetan učinak na zdravlje.
 • DORMANCIJA (stanje mirovanja) – stanje smanjene fiziološke aktivnosti u sjemenkama i pupovima
 • DORZIVENTRALNI LIST – list koji ispod gornje epiderme ima asimilacijski parenhim, a iznad donje epiderme transpiracijski parenhim.
 • DOSJEMENICI (epididymis) – dio muškog spolnog sustava u kojem sjemene stanice sazrijevaju i dobivaju mogućnost pokretanja.
 • DOWNOV SINDROM (mongolizam) – poremećaj izazvan trisomijom (na 21. kromosomu).
 • DRIFT (genska snaga, genska slučajnost) – jedna od pokretačkih sila evolucije. Pojava kada neki mutirani recesivni gen u populaciji može doći do izražaja u potomstvu ili se može izgubiti ne pojavivši se više u potomstvu.
 • Drosophila melanogaster (VINSKA MUŠICA) – kukac pogodan za istraživanja u svim područjima genetike. Genom vinske mušice u cijelosti je sekvenciran.
 • DUPLIKACIJA (kromosomska mutacija) – udvostručenje dijela kromosoma.
 • DUŠIČNE BAZE – organski dušikovi spojevi koji sudjeluju prvenstveno u izgradnji neukleotida odnosno nukleinskih kiselina i ATP-a. Postoje purinske (adenin i gvanina) i pirimidinske (timin, citozin, uracil) dušične baze.
 • DUŠIKOVE BAKTERIJE – bakterije koje vežu dušik u tlu i pretvaraju ga u amonijev ion.
 • DUŠNIK (traheja) – cjevasti dio dišnog sustava s hrskavičnim prstenovima.
 • DVANAESNIK (duodenum) – početni dio tankog crijeva. U njega se ulijevaju izvodni kanali jetre i gušterače.
 • DVOBOČNA (BILATERALNA) SIMETRIJA – tijelo životinja koje možemo podijeliti s dvije ravnine na zrcalno slične (simetrične) polovice.
 • DVODIHALICE – stara skupina riba; u sušnim razdobljima dišu pomoću plivaćeg mjehura koji preuzima ulogu pluća, a u vodi škrgama.
 • DVODOMNE BILJKE – biljke u kojih jedna jedinka nosi samo muške, a druga samo ženske cvjetove.
 • DVOJNA DIOBA – oblik nespolnog razmnožavanja gdje se matična stanica dijeli na dvije stanice kćeri koje su genetski identične (npr. u bakterija, heterotrofnih protoktista).
 • DVOJNO NAZIVLJE (DVOIMENO NAZIVLJE; BINARNA NOMENKLATURA) - način imenovanja u kojem se svaka vrsta označuje dvostrukim latinskim nazivom, pri čemu je prva riječ imenica koja označuje rod, a druga pridjev koji pobliže označava vrstu.
 • DVOSPOLAC (HERMAFRODIT) – jedinka koja ima i muške i ženske spolne žijezde (sjemenke i jajnike) u kojima se proizvode spermiji i jaja.
 • DVOSPOLNA ŽLIJEZDA – organ u kojem nastaju muške (spermiji) i ženske spolne stanice (jaja).
 • DVOSPOLNI CVJETOVI – cvjetovi koji imaju i tučak i prašnike.
 • DVOSTRUKA MEMBRANA – ovojnica staničnih organela; vanjska je glatka i odvaja prostor organela od citoplazme, dok je unutarnja naborana radi povećanja površine na kojoj se zbivaju određene reakcije.
 • DVOSTRUKI KROMOSOM – kromosom građen od dviju kromatida.
 • DVOSUPNICE – kritosjemenjače čije sjemenke imaju dvije supke.